Nhà Bè: Tuyến rạch “không rác” thắm tình “Quân – Dân”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>S&aacute;ng&nbsp;ng&agrave;y 02/06/2019, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n đ&atilde; phối hợp Đo&agrave;n Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t đường thủy &ndash; C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố ra qu&acirc;n thực hiện nạo v&eacute;t tuyến rạch thuộc hẻm 529 ấp 1, x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n.</strong></p> <p style="text-align:justify">Theo đ&oacute;, h&ograve;a c&ugrave;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi của m&ugrave;a hoạt động t&igrave;nh nguyện H&egrave; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, Tuổi trẻ Nh&agrave; B&egrave; đang ra sức thi đua, hăng h&aacute;i lập th&agrave;nh t&iacute;ch với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc &yacute; nghĩa, thiết thực nhằm ch&agrave;o mừng 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Nh&agrave; B&egrave; lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 hướng tới ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32352/1.jpg" style="height:337px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Sau một buổi s&aacute;ng hăng say lao động, c&aacute;c c&aacute;n bộ, chiến sỹ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t đường thuỷ v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n c&ugrave;ng người d&acirc;n trong tuyến hẻm đ&atilde; ph&aacute;t huy t&iacute;nh xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ, hăng h&aacute;i thực hiện nạo v&eacute;t b&ugrave;n thải, r&aacute;c thải v&agrave; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh giai đoạn 2 của c&ocirc;ng tr&igrave;nh nạo v&eacute;t tuyến rạch thuộc hẻm 529 ấp 1, x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n với tổng chiều d&agrave;i gần 200m. C&ocirc;ng tr&igrave;nh cơ bản ho&agrave;n th&agrave;nh kh&ocirc;ng chỉ đem lại niềm vui cho b&agrave; con nơi đ&acirc;y, gi&uacute;p họ tho&aacute;t khỏi cảnh &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, dịch bệnh m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần ph&aacute;t triển kinh tế v&agrave; nhất l&agrave; việc ho&agrave;n thiện ti&ecirc;u ch&iacute; vệ sinh m&ocirc;i trường trong x&acirc;y dựng N&ocirc;ng th&ocirc;n mới.</p> <p style="text-align:justify">Theo ch&uacute; Nguyễn Văn Thu &ndash; người d&acirc;n sinh sống trong tuyến hẻm v&agrave; cũng l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n t&iacute;ch cực tham gia thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh, tuyến rạch được ho&agrave;n th&agrave;nh như một m&oacute;n qu&agrave; &yacute; nghĩa của c&aacute;c bạn chiến sỹ C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n x&atilde; d&agrave;nh cho người d&acirc;n trong tuyến hẻm, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao &yacute; thức trong việc giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường trong khu vực n&ecirc;n d&ugrave; thế n&agrave;o cũng cố gắng vận động, t&iacute;ch cực hỗ trợ c&aacute;c bạn chiến sỹ c&ugrave;ng ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh sớm nhất c&oacute; thể.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32352/2.jpg" style="height:402px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">C&ocirc;ng tr&igrave;nh được ho&agrave;n th&agrave;nh đ&atilde; g&oacute;p phần gắn kết tinh thần t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, sẵn s&agrave;ng cho đi m&agrave; kh&ocirc;ng cần nhận lại của c&aacute;c bạn chiến sỹ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n địa phương, tạo th&ecirc;m một dấu ấn đẹp của C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n với người d&acirc;n địa phương, g&oacute;p phần thắt chặt hơn nữa t&igrave;nh cảm thắm thiết giữa &ldquo;Qu&acirc;n&rdquo; v&agrave; &ldquo;D&acirc;n&rdquo;. Kết quả đạt được kh&ocirc;ng chỉ đem lại niềm vui cho người d&acirc;n nơi đ&acirc;y m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần c&ugrave;ng với ch&iacute;nh quyền địa phương chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - x&atilde; hội./.</p> <p style="text-align:right"><strong>MT</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;