Nhà Bè: Tuyến rạch “không rác” thắm tình “Quân – Dân”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>S&aacute;ng&nbsp;ng&agrave;y 02/06/2019, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n đ&atilde; phối hợp Đo&agrave;n Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t đường thủy &ndash; C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố ra qu&acirc;n thực hiện nạo v&eacute;t tuyến rạch thuộc hẻm 529 ấp 1, x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n.</strong></p> <p style="text-align:justify">Theo đ&oacute;, h&ograve;a c&ugrave;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi của m&ugrave;a hoạt động t&igrave;nh nguyện H&egrave; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, Tuổi trẻ Nh&agrave; B&egrave; đang ra sức thi đua, hăng h&aacute;i lập th&agrave;nh t&iacute;ch với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc &yacute; nghĩa, thiết thực nhằm ch&agrave;o mừng 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Nh&agrave; B&egrave; lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 hướng tới ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32352/1.jpg" style="height:337px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Sau một buổi s&aacute;ng hăng say lao động, c&aacute;c c&aacute;n bộ, chiến sỹ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t đường thuỷ v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n c&ugrave;ng người d&acirc;n trong tuyến hẻm đ&atilde; ph&aacute;t huy t&iacute;nh xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ, hăng h&aacute;i thực hiện nạo v&eacute;t b&ugrave;n thải, r&aacute;c thải v&agrave; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh giai đoạn 2 của c&ocirc;ng tr&igrave;nh nạo v&eacute;t tuyến rạch thuộc hẻm 529 ấp 1, x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n với tổng chiều d&agrave;i gần 200m. C&ocirc;ng tr&igrave;nh cơ bản ho&agrave;n th&agrave;nh kh&ocirc;ng chỉ đem lại niềm vui cho b&agrave; con nơi đ&acirc;y, gi&uacute;p họ tho&aacute;t khỏi cảnh &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, dịch bệnh m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần ph&aacute;t triển kinh tế v&agrave; nhất l&agrave; việc ho&agrave;n thiện ti&ecirc;u ch&iacute; vệ sinh m&ocirc;i trường trong x&acirc;y dựng N&ocirc;ng th&ocirc;n mới.</p> <p style="text-align:justify">Theo ch&uacute; Nguyễn Văn Thu &ndash; người d&acirc;n sinh sống trong tuyến hẻm v&agrave; cũng l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n t&iacute;ch cực tham gia thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh, tuyến rạch được ho&agrave;n th&agrave;nh như một m&oacute;n qu&agrave; &yacute; nghĩa của c&aacute;c bạn chiến sỹ C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n x&atilde; d&agrave;nh cho người d&acirc;n trong tuyến hẻm, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao &yacute; thức trong việc giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường trong khu vực n&ecirc;n d&ugrave; thế n&agrave;o cũng cố gắng vận động, t&iacute;ch cực hỗ trợ c&aacute;c bạn chiến sỹ c&ugrave;ng ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh sớm nhất c&oacute; thể.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32352/2.jpg" style="height:402px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">C&ocirc;ng tr&igrave;nh được ho&agrave;n th&agrave;nh đ&atilde; g&oacute;p phần gắn kết tinh thần t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, sẵn s&agrave;ng cho đi m&agrave; kh&ocirc;ng cần nhận lại của c&aacute;c bạn chiến sỹ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n địa phương, tạo th&ecirc;m một dấu ấn đẹp của C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n với người d&acirc;n địa phương, g&oacute;p phần thắt chặt hơn nữa t&igrave;nh cảm thắm thiết giữa &ldquo;Qu&acirc;n&rdquo; v&agrave; &ldquo;D&acirc;n&rdquo;. Kết quả đạt được kh&ocirc;ng chỉ đem lại niềm vui cho người d&acirc;n nơi đ&acirc;y m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần c&ugrave;ng với ch&iacute;nh quyền địa phương chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - x&atilde; hội./.</p> <p style="text-align:right"><strong>MT</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;