Chân dung trẻ miền Đông tri thức, sáng tạo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Với vai tr&ograve; l&agrave; nguồn nh&acirc;n lực trẻ, đầy t&agrave;i năng v&agrave; nhiệt huyết, c&aacute;c bạn trẻ&nbsp;</strong><strong>miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ vẫn </strong><strong>kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực, phấn đấu, d&aacute;m nghĩ, </strong><strong>biết</strong><strong> l&agrave;m v&agrave; hơn hết</strong><strong>&nbsp;với kh&aacute;t vọng </strong><strong>giữ g&igrave;n,&nbsp;x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&#39;Sao th&aacute;ng gi&ecirc;ng&#39; tỏa s&aacute;ng tại Th&agrave;nh phố B&aacute;c</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32363/(19)%20-%20Hu%E1%BB%B3nh%20Tu%E1%BA%A5n%20Kh%C6%B0%C6%A1ng.jpg" style="height:483px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Hoạt động Đo&agrave;n - Hội l&agrave; niềm vui, l&agrave; sức mạnh tuổi trẻ đối với Huỳnh Tuấn Khương -&nbsp;<span style="font-size:14px">&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn lu&ocirc;n t&igrave;m t&ograve;i, suy nghĩ c&ugrave;ng với Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n trường tổ chức c&aacute;c hoạt động&nbsp; học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh như: hội thi &quot;Tuổi trẻ với c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin&quot;, chương tr&igrave;nh Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học, diễn đ&agrave;n giao lưu khoa học trong sinh vi&ecirc;n,...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, Tuấn Khương c&ograve;n tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức &ldquo;Chuyến xe khoa học&rdquo; đưa những kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave;o c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện gi&uacute;p đỡ cho x&atilde; hội, tổ chức c&aacute;c hoạt động định hướng &ldquo;Văn h&oacute;a đọc&rdquo; cho bạn trẻ như chương tr&igrave;nh &ldquo;S&aacute;ch &ndash; Con đường ngắn bước v&agrave;o Điện ảnh&rdquo;, chương tr&igrave;nh &ldquo;Read to share, share to read&rdquo;&nbsp;chia sẻ những cuốn s&aacute;ch hay&nbsp;qua đoạn cảm nhận của sinh vi&ecirc;n l&ecirc;n mạng x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm học 2018 &ndash; 2019, bạn đ&atilde; c&ugrave;ng với tập thể Hội Sinh vi&ecirc;n trường ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh &ldquo;Thử th&aacute;ch để c&ugrave;ng khỏe&rdquo; đ&acirc;y l&agrave; một trong những chương tr&igrave;nh để gi&uacute;p c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n học tậo&nbsp;B&aacute;c ở về tinh thần&nbsp;r&egrave;n luyện sức khỏe, hướng đến trở th&agrave;nh Sinh vi&ecirc;n 5 tốt v&agrave; Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với những nỗ lực trong hoạt động Đo&agrave;n - Hội, Tuấn Khương nhận được Bằng khen Trung ương Hội trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2016, 2017, Bằng khen Trung ương Đo&agrave;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n năm học 2016 &ndash; 2017 v&agrave; Giải thưởng Sao Th&aacute;ng Gi&ecirc;ng năm 2018 của Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam. Đồng thời, Khương cũng nhận được danh hiệu Thanh ni&ecirc;n Ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội với sự tham gia g&oacute;p sức của Khương, Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; đơn vị xuất sắc dẫn đầu c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n cụm 2 năm học 2016 &ndash; 2017, 2017 &ndash; 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với Khương,<em>&nbsp;&ldquo;thấm nhuần b&agrave;i học của B&aacute;c, m&igrave;nh phải lu&ocirc;n kh&ocirc;ng ngừng học tập nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; trang bị cho bản th&acirc;n những kiến thức mới về nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c để tạo ra nhiều hoạt động mới gi&uacute;p c&aacute;c bạn đồng trang lứa cũng như thế hệ thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường được trải nghiệm r&egrave;n luyện bản th&acirc;n nhiều hơn&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Kh&aacute;t vọng vươn ra biển lớn</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32363/thuc3.jpg" style="height:619px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay khi c&ograve;n l&agrave; học sinh tiểu học, L&ecirc; Duy Thức - Học sinh trường THPT chuy&ecirc;n H&ugrave;ng Vương, tỉnh B&igrave;nh Dương&nbsp;đ&atilde; bộc lộ sự th&ocirc;ng minh. Năm học lớp 5, Thức đ&atilde; tự học v&agrave; giải được những b&agrave;i to&aacute;n n&acirc;ng cao. Nhưng ở những năm sau, tin học mới ch&iacute;nh l&agrave; đam m&ecirc; của cậu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm học lớp 8, Thức đ&atilde; đoạt giải nhất cuộc thi Tin học trẻ kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n cấp tỉnh, mở đầu cho con đường chinh phục niềm đam m&ecirc; tin học của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Khi học cấp hai, m&igrave;nh thần tượng v&agrave; cố gắng phấn đấu như anh Vương Hy - cựu học sinh trường THPT chuy&ecirc;n H&ugrave;ng Vương được chọn tham gia thi tin học ch&acirc;u &Aacute; - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương. Tại cuộc thi tin học trẻ, m&igrave;nh rất may mắn khi được l&agrave;m quen, được anh truyền lửa đam m&ecirc; v&agrave; b&iacute; quyết học tập. Từ đ&oacute;, m&igrave;nh c&oacute; th&ecirc;m động lực để học tập tốt hơn ở những năm học tiếp theo&rdquo;</em>, Thức t&acirc;m sự. Với nỗ lực của bản th&acirc;n, hai năm học sau đ&oacute; Thức tiếp tục đọat giải nhất cuộc thi Tin học trẻ kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n cấp tỉnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ho&agrave;n cảnh gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng mấy kh&aacute; giả, Thức kh&ocirc;ng muốn ba mẹ th&ecirc;m nặng g&aacute;nh n&ecirc;n cậu tự học l&agrave; ch&iacute;nh. Duy Thức chịu kh&oacute; t&igrave;m t&agrave;i liệu ở khắp nơi, học hỏi kinh nghiệm của c&aacute;c bạn v&agrave; anh, chị đi trước. &ldquo;<em>M&igrave;nh quen nhiều bạn giỏi hơn m&igrave;nh v&agrave; thường xuy&ecirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c bạn thi thử. M&igrave;nh kh&ocirc;ng tạo &aacute;p lực cho bản th&acirc;n m&agrave; thường đưa ra mục ti&ecirc;u phấu đấu v&agrave; nỗ lực để đạt được&rdquo;</em>, Thức chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&iacute;nh đến thời điểm hiện tại, L&ecirc; Duy Thức đ&atilde; gi&agrave;nh được 5 huy chương v&agrave;ng m&ocirc;n tin học ở c&aacute;c cuộc thi: Olympic 30 th&aacute;ng 4, Olympic c&aacute;c trường chuy&ecirc;n khu vực Duy&ecirc;n Hải - đồng bằng Bắc bộ, Olympic trại h&egrave; Phương Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thức cũng đoạt giải ba học sinh giỏi m&ocirc;n Tin học cấp quốc gia năm 2018, giải nhất năm 2019 v&agrave; giải thưởng T&agrave;i năng trẻ tỉnh B&igrave;nh Dương năm 2019.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hiện tại, Duy Thức nằm trong đội tuyển thi Olympic Tin học khu vực ch&acirc;u &Aacute; - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương v&agrave; mong muốn sớm trở th&agrave;nh sinh vi&ecirc;n&nbsp;trường Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Vững tin đi về ph&iacute;a trước</strong></span></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32363/Anh%20Chan%20dung_Loi.jpg" style="height:702px; width:500px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng may mắn như những bạn b&egrave; đồng trang lứa, L&ecirc; Hữu Lợi - sinh vi&ecirc;n trường Cao đẳng Nghề T&acirc;y Ninh đ&atilde; sớm mắc phải căn bệnh hiểm ngh&egrave;o lao cột sống khi chỉ mới 2 tuổi. Sau những nỗ lực cứu chữa, Lợi được tiếp tục sống nhưng ngoại h&igrave;nh lại trở n&ecirc;n khi&ecirc;m tốn v&agrave; sức khỏe bị ảnh hưởng rất nhiều.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thế nhưng Lợi kh&ocirc;ng hề rụt r&egrave; hay mất tự tin m&agrave; c&ograve;n rất hăng say với c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n. Với Hữu Lợi, khi tham gia hoạt động mới c&oacute; thể gi&uacute;p bản th&acirc;n c&oacute; th&ecirc;m động lực v&agrave; tự tin hơn. Kh&ocirc;ng những thế, Hữu Lợi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch nhiều năm liền đạt danh hiệu Học sinh giỏi v&agrave; hai năm liền được c&ocirc;ng nhận l&agrave; Sinh vi&ecirc;n 5 tốt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lợi t&iacute;ch cực tham gia thực hiện tốt c&aacute;c phong tr&agrave;o, cuộc vận động ở trường như: &ldquo;Tết v&igrave; người ngh&egrave;o&rdquo;, &ldquo;Xu&acirc;n y&ecirc;u thương&rdquo;, chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2018, chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; năm 2017, 2018. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cạnh đ&oacute;, Hữu Lợi c&ograve;n t&iacute;ch cực tham gia tuy&ecirc;n truyền về bảo vệ m&ocirc;i trường, ph&ograve;ng chống tội phạm, ma t&uacute;y, tệ nạn x&atilde; hội; nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, &yacute; thức, văn h&oacute;a tham gia giao th&ocirc;ng, giữ g&igrave;n an ninh, trật tự; sử dụng điện an to&agrave;n v&agrave; tiết kiệm.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bằng những nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng, Hữu Lợi đ&atilde; đạt được danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 t&ocirc;́t&rdquo; c&acirc;́p trường năm học 2017 &ndash; 2018, 2018 &ndash; 2019 v&agrave; Bằng khen của Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh T&acirc;y Ninh với th&agrave;nh t&iacute;ch là Sinh vi&ecirc;n tài năng, đạt thành tích xu&acirc;́t sắc trong học t&acirc;̣p, rèn luy&ecirc;̣n, tích cực tham gia c&ocirc;ng tác Đoàn - H&ocirc;̣i và phong trào thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n năm học 2016 &ndash; 2017, 2017 &ndash; 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với niềm đam m&ecirc; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, Lợi mong sau khi tốt nghiệp c&oacute; thể t&igrave;m được một c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp v&agrave; ổn định tại qu&ecirc; nh&agrave; để c&oacute; thể vừa đi l&agrave;m, vừa chăm s&oacute;c cho mẹ.&nbsp;Được tham dự li&ecirc;n hoan l&agrave; niềm vui bất ngờ, l&agrave; phần thưởng cao qu&yacute; m&agrave; Hữu Lợi rất tr&acirc;n trọng.</span></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">Huỳnh Tuấn Khương, L&ecirc; Duy Thức, L&ecirc; Hữu Lợi l&agrave; 3 gương mặt học sinh, sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu trong 215 bạn trẻ sẽ&nbsp;được vinh danh Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XIV trong 3 ng&agrave;y (05, 06, 07/6/2019) tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Cả ba bạn đều rất t&acirc;m đắc với c&acirc;u n&oacute;i của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh:&nbsp;<em>&ldquo;Chỉ biết l&yacute; thuyết m&agrave; kh&ocirc;ng biết thực h&agrave;nh th&igrave; cũng l&agrave; tr&iacute; thức c&oacute; một nửa, &ldquo;l&yacute; luận phải gắn liền với thực tế&rdquo;</em>. Lời dạy của B&aacute;c lu&ocirc;n l&agrave; h&agrave;ng trang để ba bạn trẻ vươn l&ecirc;n trong việc học tập v&agrave; sớm trở th&agrave;nh những người &ldquo;chủ nh&acirc;n tương lai&quot; của đất nước.</span></p> </div> </div> <div style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; box-sizing: border-box; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG TIẾN - NGỌC THẢO</span></strong></div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;