Chân dung trẻ miền Đông tri thức, sáng tạo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Với vai tr&ograve; l&agrave; nguồn nh&acirc;n lực trẻ, đầy t&agrave;i năng v&agrave; nhiệt huyết, c&aacute;c bạn trẻ&nbsp;</strong><strong>miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ vẫn </strong><strong>kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực, phấn đấu, d&aacute;m nghĩ, </strong><strong>biết</strong><strong> l&agrave;m v&agrave; hơn hết</strong><strong>&nbsp;với kh&aacute;t vọng </strong><strong>giữ g&igrave;n,&nbsp;x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&#39;Sao th&aacute;ng gi&ecirc;ng&#39; tỏa s&aacute;ng tại Th&agrave;nh phố B&aacute;c</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32363/(19)%20-%20Hu%E1%BB%B3nh%20Tu%E1%BA%A5n%20Kh%C6%B0%C6%A1ng.jpg" style="height:483px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Hoạt động Đo&agrave;n - Hội l&agrave; niềm vui, l&agrave; sức mạnh tuổi trẻ đối với Huỳnh Tuấn Khương -&nbsp;<span style="font-size:14px">&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn lu&ocirc;n t&igrave;m t&ograve;i, suy nghĩ c&ugrave;ng với Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n trường tổ chức c&aacute;c hoạt động&nbsp; học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh như: hội thi &quot;Tuổi trẻ với c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin&quot;, chương tr&igrave;nh Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học, diễn đ&agrave;n giao lưu khoa học trong sinh vi&ecirc;n,...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, Tuấn Khương c&ograve;n tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức &ldquo;Chuyến xe khoa học&rdquo; đưa những kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave;o c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện gi&uacute;p đỡ cho x&atilde; hội, tổ chức c&aacute;c hoạt động định hướng &ldquo;Văn h&oacute;a đọc&rdquo; cho bạn trẻ như chương tr&igrave;nh &ldquo;S&aacute;ch &ndash; Con đường ngắn bước v&agrave;o Điện ảnh&rdquo;, chương tr&igrave;nh &ldquo;Read to share, share to read&rdquo;&nbsp;chia sẻ những cuốn s&aacute;ch hay&nbsp;qua đoạn cảm nhận của sinh vi&ecirc;n l&ecirc;n mạng x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm học 2018 &ndash; 2019, bạn đ&atilde; c&ugrave;ng với tập thể Hội Sinh vi&ecirc;n trường ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh &ldquo;Thử th&aacute;ch để c&ugrave;ng khỏe&rdquo; đ&acirc;y l&agrave; một trong những chương tr&igrave;nh để gi&uacute;p c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n học tậo&nbsp;B&aacute;c ở về tinh thần&nbsp;r&egrave;n luyện sức khỏe, hướng đến trở th&agrave;nh Sinh vi&ecirc;n 5 tốt v&agrave; Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với những nỗ lực trong hoạt động Đo&agrave;n - Hội, Tuấn Khương nhận được Bằng khen Trung ương Hội trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2016, 2017, Bằng khen Trung ương Đo&agrave;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n năm học 2016 &ndash; 2017 v&agrave; Giải thưởng Sao Th&aacute;ng Gi&ecirc;ng năm 2018 của Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam. Đồng thời, Khương cũng nhận được danh hiệu Thanh ni&ecirc;n Ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội với sự tham gia g&oacute;p sức của Khương, Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; đơn vị xuất sắc dẫn đầu c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n cụm 2 năm học 2016 &ndash; 2017, 2017 &ndash; 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với Khương,<em>&nbsp;&ldquo;thấm nhuần b&agrave;i học của B&aacute;c, m&igrave;nh phải lu&ocirc;n kh&ocirc;ng ngừng học tập nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; trang bị cho bản th&acirc;n những kiến thức mới về nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c để tạo ra nhiều hoạt động mới gi&uacute;p c&aacute;c bạn đồng trang lứa cũng như thế hệ thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường được trải nghiệm r&egrave;n luyện bản th&acirc;n nhiều hơn&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Kh&aacute;t vọng vươn ra biển lớn</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32363/thuc3.jpg" style="height:619px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay khi c&ograve;n l&agrave; học sinh tiểu học, L&ecirc; Duy Thức - Học sinh trường THPT chuy&ecirc;n H&ugrave;ng Vương, tỉnh B&igrave;nh Dương&nbsp;đ&atilde; bộc lộ sự th&ocirc;ng minh. Năm học lớp 5, Thức đ&atilde; tự học v&agrave; giải được những b&agrave;i to&aacute;n n&acirc;ng cao. Nhưng ở những năm sau, tin học mới ch&iacute;nh l&agrave; đam m&ecirc; của cậu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm học lớp 8, Thức đ&atilde; đoạt giải nhất cuộc thi Tin học trẻ kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n cấp tỉnh, mở đầu cho con đường chinh phục niềm đam m&ecirc; tin học của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Khi học cấp hai, m&igrave;nh thần tượng v&agrave; cố gắng phấn đấu như anh Vương Hy - cựu học sinh trường THPT chuy&ecirc;n H&ugrave;ng Vương được chọn tham gia thi tin học ch&acirc;u &Aacute; - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương. Tại cuộc thi tin học trẻ, m&igrave;nh rất may mắn khi được l&agrave;m quen, được anh truyền lửa đam m&ecirc; v&agrave; b&iacute; quyết học tập. Từ đ&oacute;, m&igrave;nh c&oacute; th&ecirc;m động lực để học tập tốt hơn ở những năm học tiếp theo&rdquo;</em>, Thức t&acirc;m sự. Với nỗ lực của bản th&acirc;n, hai năm học sau đ&oacute; Thức tiếp tục đọat giải nhất cuộc thi Tin học trẻ kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n cấp tỉnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ho&agrave;n cảnh gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng mấy kh&aacute; giả, Thức kh&ocirc;ng muốn ba mẹ th&ecirc;m nặng g&aacute;nh n&ecirc;n cậu tự học l&agrave; ch&iacute;nh. Duy Thức chịu kh&oacute; t&igrave;m t&agrave;i liệu ở khắp nơi, học hỏi kinh nghiệm của c&aacute;c bạn v&agrave; anh, chị đi trước. &ldquo;<em>M&igrave;nh quen nhiều bạn giỏi hơn m&igrave;nh v&agrave; thường xuy&ecirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c bạn thi thử. M&igrave;nh kh&ocirc;ng tạo &aacute;p lực cho bản th&acirc;n m&agrave; thường đưa ra mục ti&ecirc;u phấu đấu v&agrave; nỗ lực để đạt được&rdquo;</em>, Thức chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&iacute;nh đến thời điểm hiện tại, L&ecirc; Duy Thức đ&atilde; gi&agrave;nh được 5 huy chương v&agrave;ng m&ocirc;n tin học ở c&aacute;c cuộc thi: Olympic 30 th&aacute;ng 4, Olympic c&aacute;c trường chuy&ecirc;n khu vực Duy&ecirc;n Hải - đồng bằng Bắc bộ, Olympic trại h&egrave; Phương Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thức cũng đoạt giải ba học sinh giỏi m&ocirc;n Tin học cấp quốc gia năm 2018, giải nhất năm 2019 v&agrave; giải thưởng T&agrave;i năng trẻ tỉnh B&igrave;nh Dương năm 2019.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hiện tại, Duy Thức nằm trong đội tuyển thi Olympic Tin học khu vực ch&acirc;u &Aacute; - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương v&agrave; mong muốn sớm trở th&agrave;nh sinh vi&ecirc;n&nbsp;trường Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Vững tin đi về ph&iacute;a trước</strong></span></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32363/Anh%20Chan%20dung_Loi.jpg" style="height:702px; width:500px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng may mắn như những bạn b&egrave; đồng trang lứa, L&ecirc; Hữu Lợi - sinh vi&ecirc;n trường Cao đẳng Nghề T&acirc;y Ninh đ&atilde; sớm mắc phải căn bệnh hiểm ngh&egrave;o lao cột sống khi chỉ mới 2 tuổi. Sau những nỗ lực cứu chữa, Lợi được tiếp tục sống nhưng ngoại h&igrave;nh lại trở n&ecirc;n khi&ecirc;m tốn v&agrave; sức khỏe bị ảnh hưởng rất nhiều.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thế nhưng Lợi kh&ocirc;ng hề rụt r&egrave; hay mất tự tin m&agrave; c&ograve;n rất hăng say với c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n. Với Hữu Lợi, khi tham gia hoạt động mới c&oacute; thể gi&uacute;p bản th&acirc;n c&oacute; th&ecirc;m động lực v&agrave; tự tin hơn. Kh&ocirc;ng những thế, Hữu Lợi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch nhiều năm liền đạt danh hiệu Học sinh giỏi v&agrave; hai năm liền được c&ocirc;ng nhận l&agrave; Sinh vi&ecirc;n 5 tốt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lợi t&iacute;ch cực tham gia thực hiện tốt c&aacute;c phong tr&agrave;o, cuộc vận động ở trường như: &ldquo;Tết v&igrave; người ngh&egrave;o&rdquo;, &ldquo;Xu&acirc;n y&ecirc;u thương&rdquo;, chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2018, chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; năm 2017, 2018. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cạnh đ&oacute;, Hữu Lợi c&ograve;n t&iacute;ch cực tham gia tuy&ecirc;n truyền về bảo vệ m&ocirc;i trường, ph&ograve;ng chống tội phạm, ma t&uacute;y, tệ nạn x&atilde; hội; nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, &yacute; thức, văn h&oacute;a tham gia giao th&ocirc;ng, giữ g&igrave;n an ninh, trật tự; sử dụng điện an to&agrave;n v&agrave; tiết kiệm.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bằng những nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng, Hữu Lợi đ&atilde; đạt được danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 t&ocirc;́t&rdquo; c&acirc;́p trường năm học 2017 &ndash; 2018, 2018 &ndash; 2019 v&agrave; Bằng khen của Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh T&acirc;y Ninh với th&agrave;nh t&iacute;ch là Sinh vi&ecirc;n tài năng, đạt thành tích xu&acirc;́t sắc trong học t&acirc;̣p, rèn luy&ecirc;̣n, tích cực tham gia c&ocirc;ng tác Đoàn - H&ocirc;̣i và phong trào thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n năm học 2016 &ndash; 2017, 2017 &ndash; 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với niềm đam m&ecirc; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, Lợi mong sau khi tốt nghiệp c&oacute; thể t&igrave;m được một c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp v&agrave; ổn định tại qu&ecirc; nh&agrave; để c&oacute; thể vừa đi l&agrave;m, vừa chăm s&oacute;c cho mẹ.&nbsp;Được tham dự li&ecirc;n hoan l&agrave; niềm vui bất ngờ, l&agrave; phần thưởng cao qu&yacute; m&agrave; Hữu Lợi rất tr&acirc;n trọng.</span></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">Huỳnh Tuấn Khương, L&ecirc; Duy Thức, L&ecirc; Hữu Lợi l&agrave; 3 gương mặt học sinh, sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu trong 215 bạn trẻ sẽ&nbsp;được vinh danh Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XIV trong 3 ng&agrave;y (05, 06, 07/6/2019) tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Cả ba bạn đều rất t&acirc;m đắc với c&acirc;u n&oacute;i của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh:&nbsp;<em>&ldquo;Chỉ biết l&yacute; thuyết m&agrave; kh&ocirc;ng biết thực h&agrave;nh th&igrave; cũng l&agrave; tr&iacute; thức c&oacute; một nửa, &ldquo;l&yacute; luận phải gắn liền với thực tế&rdquo;</em>. Lời dạy của B&aacute;c lu&ocirc;n l&agrave; h&agrave;ng trang để ba bạn trẻ vươn l&ecirc;n trong việc học tập v&agrave; sớm trở th&agrave;nh những người &ldquo;chủ nh&acirc;n tương lai&quot; của đất nước.</span></p> </div> </div> <div style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; box-sizing: border-box; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG TIẾN - NGỌC THẢO</span></strong></div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;