Lễ Khai mạc Hè và Ngày hội “ Kết nối yêu thương, cùng em vui hè” lần 5 – năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 01/6, Lễ Khai mạc H&egrave; v&agrave; Ng&agrave;y hội &ldquo;Kết nối y&ecirc;u thương, c&ugrave;ng em vui h&egrave;&rdquo; lần thứ 5, năm 2019 đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh, với sự tham gia của hơn 500 em thiếu nhi tr&ecirc;n&nbsp;địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32366/%E1%BA%A2nh1..jpg" style="height:319px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center">Ban Tổ chức trao tặng những phần qu&agrave; &yacute; nghĩa đến c&aacute;c em thiếu nhi</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Triệu Lệ Kh&aacute;nh &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;chia sẻ: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; một trong những nội dung c&oacute; &yacute; nghĩa nh&acirc;n văn. Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền th&agrave;nh phố c&ugrave;ng cộng đồng x&atilde; hội chung tay chăm lo cho c&aacute;c em thiếu nhi kh&oacute; khăn để tất cả c&aacute;c em đều c&oacute; một m&ugrave;a h&egrave; vui tươi v&agrave; l&agrave;nh mạnh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32366/%E1%BA%A2nh2.2.jpg" style="height:395px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center">Đồng ch&iacute; Triệu Lệ Kh&aacute;nh &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam<br /> TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;ph&aacute;t biểu tại buổi lễ.</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong buổi lễ, Ban tổ chức đ&atilde; tạo điều kiện cho c&aacute;c em thiếu nhi được giao&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">lưu, vui chơi cũng như trao tặng những phần qu&agrave; &yacute; nghĩa&nbsp;đến c&aacute;c em. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em trang bị một số kiến thức cơ bản để ch&uacute; &yacute; tự bảo vệ an to&agrave;n cho bản th&acirc;n, tự tin tham gia c&aacute;c hoạt động vui chơi an to&agrave;n &ndash; bổ &iacute;ch &ndash; l&agrave;nh mạnh trong dịp h&egrave; năm 2019, chương tr&igrave;nh tổ chức buổi giao lưu giữa chuy&ecirc;n gia với c&aacute;c em thiếu nhi về chuy&ecirc;n đề &ldquo;Lớn l&ecirc;n an to&agrave;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau lễ khai mạc, Ban tổ chức chia th&agrave;nh c&aacute;c đo&agrave;n đến thăm v&agrave; tặng 1.769 phần qu&agrave; cho c&aacute;c em c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn, trẻ em mồ c&ocirc;i, khuyết tật ở c&aacute;c cơ sở bảo trợ x&atilde; hội, m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở&hellip; tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">NHẬT THỊNH</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN