Thanh niên công nhân tìm hiểu lý luận chính trị

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều ng&agrave;y 01/6/2019 tại Hội trường Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng vận tải S&agrave;i G&ograve;n, Ban Thường vụ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trong cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp tổ chức Hội thi t&igrave;m hiểu Chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n thời đại&rdquo; năm 2019 trong thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32369/tam nhin thoi dai 1.JPG" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi nhằm&nbsp;g&oacute;p phần tăng cường gi&aacute;o dục Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị, bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội đồng Ban Gi&aacute;m hảo hội thi gồm c&oacute; đồng ch&iacute; Đo&agrave;n H&ugrave;ng Vũ Hưng &ndash; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; La Thanh Tuấn - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia tranh t&agrave;i tại hội thi l&agrave; năm đội tuyển đến từ c&aacute;c đơn vị: Đo&agrave;n Tổng Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận tải S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV, Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư t&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n Khối Bộ X&acirc;y dựng v&agrave; Đo&agrave;n Khối Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Trải qua bốn phần thi v&ocirc; c&ugrave;ng gay cấn, hấp dẫn v&agrave; kịch t&iacute;nh:&nbsp;Tự tin, Tri thức, Bản lĩnh, H&agrave;nh động với nội dung thi l&agrave; c&aacute;c kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa M&aacute;c- L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, tập trung v&agrave;o chủ đề năm 2019 &ldquo;X&acirc;y dựng &yacute; thức t&ocirc;n trọng Nh&acirc;n d&acirc;n, ph&aacute;t huy d&acirc;n chủ, chăm lo đời sống Nh&acirc;n d&acirc;n theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, cuộc đời v&agrave; sự nghiệp chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động&hellip;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Qua c&aacute;c phần thi s&ocirc;i nổi, đội tuyển đại&nbsp;diện Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư t&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh đạt giải nhất, đội tuyển đại diện&nbsp;Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận tải S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV đạt giải nh&igrave;, đội tuyển đại diện&nbsp;Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV đạt giải ba, 02 giải khuyến kh&iacute;ch thuộc về đội Đo&agrave;n khối Bộ X&acirc;y dựng v&agrave; đội Đo&agrave;n khối Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi đ&atilde; tạo được s&acirc;n chơi giao lưu, học hỏi giữa đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trong Cụm, l&agrave; một hoạt động v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa g&oacute;p phần n&acirc;ng cao bản lĩnh v&agrave; nhận thức ch&iacute;nh trị của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32369/tam nhin thoi dai 2.JPG" /></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp; <p style="text-align:right"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;NG KHẢI</strong></span></span></p> </p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;