Thanh niên công nhân tìm hiểu lý luận chính trị

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều ng&agrave;y 01/6/2019 tại Hội trường Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng vận tải S&agrave;i G&ograve;n, Ban Thường vụ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trong cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp tổ chức Hội thi t&igrave;m hiểu Chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n thời đại&rdquo; năm 2019 trong thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32369/tam nhin thoi dai 1.JPG" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi nhằm&nbsp;g&oacute;p phần tăng cường gi&aacute;o dục Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị, bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội đồng Ban Gi&aacute;m hảo hội thi gồm c&oacute; đồng ch&iacute; Đo&agrave;n H&ugrave;ng Vũ Hưng &ndash; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; La Thanh Tuấn - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia tranh t&agrave;i tại hội thi l&agrave; năm đội tuyển đến từ c&aacute;c đơn vị: Đo&agrave;n Tổng Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận tải S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV, Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư t&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n Khối Bộ X&acirc;y dựng v&agrave; Đo&agrave;n Khối Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Trải qua bốn phần thi v&ocirc; c&ugrave;ng gay cấn, hấp dẫn v&agrave; kịch t&iacute;nh:&nbsp;Tự tin, Tri thức, Bản lĩnh, H&agrave;nh động với nội dung thi l&agrave; c&aacute;c kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa M&aacute;c- L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, tập trung v&agrave;o chủ đề năm 2019 &ldquo;X&acirc;y dựng &yacute; thức t&ocirc;n trọng Nh&acirc;n d&acirc;n, ph&aacute;t huy d&acirc;n chủ, chăm lo đời sống Nh&acirc;n d&acirc;n theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, cuộc đời v&agrave; sự nghiệp chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động&hellip;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Qua c&aacute;c phần thi s&ocirc;i nổi, đội tuyển đại&nbsp;diện Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư t&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh đạt giải nhất, đội tuyển đại diện&nbsp;Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận tải S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV đạt giải nh&igrave;, đội tuyển đại diện&nbsp;Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV đạt giải ba, 02 giải khuyến kh&iacute;ch thuộc về đội Đo&agrave;n khối Bộ X&acirc;y dựng v&agrave; đội Đo&agrave;n khối Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi đ&atilde; tạo được s&acirc;n chơi giao lưu, học hỏi giữa đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trong Cụm, l&agrave; một hoạt động v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa g&oacute;p phần n&acirc;ng cao bản lĩnh v&agrave; nhận thức ch&iacute;nh trị của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32369/tam nhin thoi dai 2.JPG" /></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp; <p style="text-align:right"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;NG KHẢI</strong></span></span></p> </p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;