Chân dung trẻ miền Đông giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>C&aacute;c thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p s&aacute;ng kiến, l&ograve;ng y&ecirc;u nghề v&agrave; sự nhiệt huyết v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của đơn vị cũng như ổn định cuộc sống của người d&acirc;n. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ti&ecirc;u biểu trong 215 gương Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&nbsp; lần thứ 14 năm 2019 c&oacute; thể kể đến anh Nguyễn Hải Long - Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy Sở Tư ph&aacute;p TP. Hồ Ch&iacute; Minh, anh Trần Minh Thuận - B&iacute; thư Đo&agrave;n&nbsp;Tổng c&ocirc;ng ty Bảo đảm an to&agrave;n h&agrave;ng hải miền Nam (tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u) v&agrave; anh Nguyễn Văn B&igrave;nh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Điện lực B&igrave;nh Phước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng kiến cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32372/1546239310_dscf5254.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng Nguyễn Hải Long đang chủ tr&igrave; cuộc họp của ph&ograve;ng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tốt nghiệp trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&oacute; thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c 8 năm tại Sở Tư Ph&aacute;p TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nguyễn Hải Long &ndash; Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy lu&ocirc;n trau dồi, học hỏi n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n của bản th&acirc;n v&agrave; c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến gi&uacute;p cho người d&acirc;n tiết kiệm được thời gian, c&ocirc;ng sức khi nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c quy định về thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2018, Hải Long đ&atilde; đề ra &ldquo;Giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng nội dung 7 ph&acirc;n hệ của cơ sở dữ liệu thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tập trung TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc n&agrave;y sẽ gi&uacute;p cho người d&acirc;n dễ d&agrave;ng tiếp cận nội dung cũng như phản &aacute;nh, kiến nghị về c&aacute;c thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh trực tiếp tr&ecirc;n trang th&ocirc;ng tin điện tử của Cơ sở dữ liệu thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh. Ngo&agrave;i ra, dự &aacute;n cũng sẽ gi&uacute;p c&aacute;n bộ đầu mối về Kiểm so&aacute;t Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh thuận lợi hơn trong việc thực hiện thống k&ecirc;, b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p L&ecirc; Đức Thanh chia sẻ: &ldquo;Ban Gi&aacute;m đốc đ&aacute;nh gi&aacute; cao &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p của anh Hải Long về việc x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu chung về thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh cho người d&acirc;n th&agrave;nh phố. Khi giải quyết c&ocirc;ng việc, anh Long c&oacute; tư duy phản biện v&agrave; cầu thị, chủ động trao đổi &yacute; kiến với cấp tr&ecirc;n v&agrave; đồng nghiệp để c&aacute;c hồ sơ tư vấn lu&ocirc;n thể hiện tinh thần thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật, hướng đến bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch ch&iacute;nh đ&aacute;ng của người d&acirc;n&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nguyễn Hải Long nhận được danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2018, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018, bằng khen của Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh với th&agrave;nh t&iacute;ch trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2018 &ndash; 2019, giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi&rdquo; To&agrave;n quốc năm 2018 v&agrave; quyết định của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ocirc;ng nhận s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p chuy&ecirc;n m&ocirc;n cấp Th&agrave;nh phố năm 2018</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Nhịp cầu nối&rdquo; giữa c&ocirc;ng ty v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tổng c&ocirc;ng ty Bảo đảm an to&agrave;n h&agrave;ng hải miền Nam l&agrave; doanh nghiệp c&ocirc;ng &iacute;ch chịu tr&aacute;ch nhiệm cung ứng dịch vụ c&ocirc;ng &iacute;ch bảo đảm an to&agrave;n h&agrave;ng hải khu vực miền Nam. Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty được ph&acirc;n bổ đều tại c&aacute;c văn ph&ograve;ng, trạm hải đăng, trạm quản l&yacute; b&aacute;o hiệu h&agrave;ng hải, c&aacute;c t&agrave;u, thuyền, quản l&yacute;, vận h&agrave;nh 9 ngọn hải đăng ở c&aacute;c đảo tại quần đảo Trường Sa (tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a) v&agrave; 4 nh&agrave; gi&agrave;n DK1 trải d&agrave;i từ B&igrave;nh Định đến Ki&ecirc;n Giang.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32372/18.%20TR%E1%BA%A6N%20MINH%20THU%E1%BA%ACN%20(2).jpg" style="height:436px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Trần Minh Thuận (b&ecirc;n phải) trao phần qu&agrave; cho c&ocirc;ng nh&acirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c tại khu vực quần đảo Trường Sa v&agrave; t&agrave;u hải đăng 05 nh&acirc;n dịp Tết Kỷ Hợi 2019.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với vai tr&ograve; B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty, trong năm 2018, Trần Minh Thuận đ&atilde; học B&aacute;c về tinh thần phải n&acirc;ng cao s&aacute;ng kiến v&agrave; l&ograve;ng hăng h&aacute;i, triển khai văn ph&ograve;ng điện tử trong c&ocirc;ng t&aacute;c ứng dụng, quản l&yacute; văn bản. Đồng thời, anh cũng đ&atilde; tiến h&agrave;nh nghi&ecirc;n cứu, tham mưu, x&acirc;y dựng lắp đặt hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối với Cục H&agrave;ng hải Việt Nam tại điểm cầu Tổng c&ocirc;ng ty,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Minh Thuận c&ograve;n tham mưu cho Đảng ủy Tổng c&ocirc;ng ty đưa v&agrave;o quy hoạch v&agrave; cử c&aacute;c c&aacute;n bộ trẻ tham gia c&aacute;c lớp bồi dưỡng l&yacute; luận ch&iacute;nh trị. Đối với bản th&acirc;n, Thuận lu&ocirc;n cố gắng n&ecirc;u gương trong c&aacute;c đồng nghiệp trẻ, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n bằng c&aacute;ch theo học ho&agrave;n thiện Đại học văn bằng hai về ng&agrave;nh Luật, Thạc sĩ chuy&ecirc;n ng&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh cảng, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ ngoại ngữ thi v&agrave; nghi&ecirc;n cứu t&igrave;m hiểu học th&ecirc;m tiếng Ph&aacute;p để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với những th&agrave;nh t&iacute;ch ấy, B&iacute; thư Trần Minh Thuận nhận được Bằng khen của Trung ương Đo&agrave;n với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017, Giấy khen của Tỉnh đo&agrave;n B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2017.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&ldquo;Thắp s&aacute;ng đường qu&ecirc;&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với vai tr&ograve; l&agrave; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Điện lực B&igrave;nh Phước, Nguyễn Văn B&igrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty thực hiện được 10 c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng đường qu&ecirc;&rdquo; trong thời gian từ 2017 - 2019, với tổng chiều d&agrave;i 9 km trị gi&aacute; 300 triệu đồng (100%&nbsp; c&ocirc;ng lắp r&aacute;p v&agrave; thi c&ocirc;ng l&agrave; do đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty đảm nhận).</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32372/nguyen%20van%20binh.jpg" style="height:519px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn B&igrave;nh (tay phải) trao qu&agrave; cho c&ocirc;ng nh&acirc;n C&ocirc;ng ty</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, anh cũng tổ chức ph&aacute;t động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Ph&ograve;ng Kiểm tra gi&aacute;m s&aacute;t mua b&aacute;n điện tham gia c&aacute;c hoạt động như: chương tr&igrave;nh nu&ocirc;i heo tiết kiệm v&igrave; trẻ em ngh&egrave;o, tham gia tư tư vấn, lắp r&aacute;p c&aacute;c tuyến đường điện g&oacute;p phần x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới tr&ecirc;n địa b&agrave;n to&agrave;n tỉnh,...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ vững chuy&ecirc;n m&ocirc;n, B&igrave;nh c&ograve;n l&agrave; &ldquo;c&acirc;y phong tr&agrave;o&rdquo; tại đơn vị. B&igrave;nh lu&ocirc;n t&iacute;ch cực, chủ động c&ugrave;ng Ban Thường vụĐo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty tổ chức cho đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o văn h&oacute;a &ndash; văn nghệ, c&aacute;c hội thi v&agrave; đạt giải Nhất c&aacute;c hội thi: &ldquo;Tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng&rdquo; do Đo&agrave;n Khối Doanh nghiệp tổ chức (2017), &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh&rdquo; do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức (2018).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với những đ&oacute;ng g&oacute;p thiết thực v&agrave; hiệu quả, anh nhận được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ s&rdquo; năm 2017, Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&nbsp;tỉnh B&igrave;nh Phước lần thứ V.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2018, anh được Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh B&igrave;nh Phước trao tặng Bằng khen với th&agrave;nh t&iacute;ch trong phong tr&agrave;o thi đua, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ, c&ocirc;ng t&aacute;c được giao g&oacute;p phần v&agrave;o sự nghiệp ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của tỉnh&nbsp;v&agrave; năm 2019 được Ban Thường vụ&nbsp;Tỉnh Đo&agrave;n B&igrave;nh Phước trao tặng Bằng khen với&nbsp;th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong hoạt động x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới tại x&atilde; Lộc Tấn năm 2019.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>NGỌC THẢO &ndash; HỒNG TIẾN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;