Chân dung trẻ miền Đông giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>C&aacute;c thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p s&aacute;ng kiến, l&ograve;ng y&ecirc;u nghề v&agrave; sự nhiệt huyết v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của đơn vị cũng như ổn định cuộc sống của người d&acirc;n. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ti&ecirc;u biểu trong 215 gương Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&nbsp; lần thứ 14 năm 2019 c&oacute; thể kể đến anh Nguyễn Hải Long - Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy Sở Tư ph&aacute;p TP. Hồ Ch&iacute; Minh, anh Trần Minh Thuận - B&iacute; thư Đo&agrave;n&nbsp;Tổng c&ocirc;ng ty Bảo đảm an to&agrave;n h&agrave;ng hải miền Nam (tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u) v&agrave; anh Nguyễn Văn B&igrave;nh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Điện lực B&igrave;nh Phước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng kiến cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32372/1546239310_dscf5254.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng Nguyễn Hải Long đang chủ tr&igrave; cuộc họp của ph&ograve;ng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tốt nghiệp trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&oacute; thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c 8 năm tại Sở Tư Ph&aacute;p TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nguyễn Hải Long &ndash; Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy lu&ocirc;n trau dồi, học hỏi n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n của bản th&acirc;n v&agrave; c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến gi&uacute;p cho người d&acirc;n tiết kiệm được thời gian, c&ocirc;ng sức khi nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c quy định về thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2018, Hải Long đ&atilde; đề ra &ldquo;Giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng nội dung 7 ph&acirc;n hệ của cơ sở dữ liệu thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tập trung TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc n&agrave;y sẽ gi&uacute;p cho người d&acirc;n dễ d&agrave;ng tiếp cận nội dung cũng như phản &aacute;nh, kiến nghị về c&aacute;c thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh trực tiếp tr&ecirc;n trang th&ocirc;ng tin điện tử của Cơ sở dữ liệu thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh. Ngo&agrave;i ra, dự &aacute;n cũng sẽ gi&uacute;p c&aacute;n bộ đầu mối về Kiểm so&aacute;t Thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh thuận lợi hơn trong việc thực hiện thống k&ecirc;, b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p L&ecirc; Đức Thanh chia sẻ: &ldquo;Ban Gi&aacute;m đốc đ&aacute;nh gi&aacute; cao &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p của anh Hải Long về việc x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu chung về thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh cho người d&acirc;n th&agrave;nh phố. Khi giải quyết c&ocirc;ng việc, anh Long c&oacute; tư duy phản biện v&agrave; cầu thị, chủ động trao đổi &yacute; kiến với cấp tr&ecirc;n v&agrave; đồng nghiệp để c&aacute;c hồ sơ tư vấn lu&ocirc;n thể hiện tinh thần thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật, hướng đến bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch ch&iacute;nh đ&aacute;ng của người d&acirc;n&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nguyễn Hải Long nhận được danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2018, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018, bằng khen của Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh với th&agrave;nh t&iacute;ch trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2018 &ndash; 2019, giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi&rdquo; To&agrave;n quốc năm 2018 v&agrave; quyết định của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ocirc;ng nhận s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p chuy&ecirc;n m&ocirc;n cấp Th&agrave;nh phố năm 2018</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Nhịp cầu nối&rdquo; giữa c&ocirc;ng ty v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tổng c&ocirc;ng ty Bảo đảm an to&agrave;n h&agrave;ng hải miền Nam l&agrave; doanh nghiệp c&ocirc;ng &iacute;ch chịu tr&aacute;ch nhiệm cung ứng dịch vụ c&ocirc;ng &iacute;ch bảo đảm an to&agrave;n h&agrave;ng hải khu vực miền Nam. Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty được ph&acirc;n bổ đều tại c&aacute;c văn ph&ograve;ng, trạm hải đăng, trạm quản l&yacute; b&aacute;o hiệu h&agrave;ng hải, c&aacute;c t&agrave;u, thuyền, quản l&yacute;, vận h&agrave;nh 9 ngọn hải đăng ở c&aacute;c đảo tại quần đảo Trường Sa (tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a) v&agrave; 4 nh&agrave; gi&agrave;n DK1 trải d&agrave;i từ B&igrave;nh Định đến Ki&ecirc;n Giang.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32372/18.%20TR%E1%BA%A6N%20MINH%20THU%E1%BA%ACN%20(2).jpg" style="height:436px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Trần Minh Thuận (b&ecirc;n phải) trao phần qu&agrave; cho c&ocirc;ng nh&acirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c tại khu vực quần đảo Trường Sa v&agrave; t&agrave;u hải đăng 05 nh&acirc;n dịp Tết Kỷ Hợi 2019.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với vai tr&ograve; B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty, trong năm 2018, Trần Minh Thuận đ&atilde; học B&aacute;c về tinh thần phải n&acirc;ng cao s&aacute;ng kiến v&agrave; l&ograve;ng hăng h&aacute;i, triển khai văn ph&ograve;ng điện tử trong c&ocirc;ng t&aacute;c ứng dụng, quản l&yacute; văn bản. Đồng thời, anh cũng đ&atilde; tiến h&agrave;nh nghi&ecirc;n cứu, tham mưu, x&acirc;y dựng lắp đặt hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối với Cục H&agrave;ng hải Việt Nam tại điểm cầu Tổng c&ocirc;ng ty,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Minh Thuận c&ograve;n tham mưu cho Đảng ủy Tổng c&ocirc;ng ty đưa v&agrave;o quy hoạch v&agrave; cử c&aacute;c c&aacute;n bộ trẻ tham gia c&aacute;c lớp bồi dưỡng l&yacute; luận ch&iacute;nh trị. Đối với bản th&acirc;n, Thuận lu&ocirc;n cố gắng n&ecirc;u gương trong c&aacute;c đồng nghiệp trẻ, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n bằng c&aacute;ch theo học ho&agrave;n thiện Đại học văn bằng hai về ng&agrave;nh Luật, Thạc sĩ chuy&ecirc;n ng&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh cảng, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ ngoại ngữ thi v&agrave; nghi&ecirc;n cứu t&igrave;m hiểu học th&ecirc;m tiếng Ph&aacute;p để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với những th&agrave;nh t&iacute;ch ấy, B&iacute; thư Trần Minh Thuận nhận được Bằng khen của Trung ương Đo&agrave;n với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017, Giấy khen của Tỉnh đo&agrave;n B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2017.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&ldquo;Thắp s&aacute;ng đường qu&ecirc;&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với vai tr&ograve; l&agrave; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Điện lực B&igrave;nh Phước, Nguyễn Văn B&igrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty thực hiện được 10 c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng đường qu&ecirc;&rdquo; trong thời gian từ 2017 - 2019, với tổng chiều d&agrave;i 9 km trị gi&aacute; 300 triệu đồng (100%&nbsp; c&ocirc;ng lắp r&aacute;p v&agrave; thi c&ocirc;ng l&agrave; do đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty đảm nhận).</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32372/nguyen%20van%20binh.jpg" style="height:519px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn B&igrave;nh (tay phải) trao qu&agrave; cho c&ocirc;ng nh&acirc;n C&ocirc;ng ty</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, anh cũng tổ chức ph&aacute;t động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Ph&ograve;ng Kiểm tra gi&aacute;m s&aacute;t mua b&aacute;n điện tham gia c&aacute;c hoạt động như: chương tr&igrave;nh nu&ocirc;i heo tiết kiệm v&igrave; trẻ em ngh&egrave;o, tham gia tư tư vấn, lắp r&aacute;p c&aacute;c tuyến đường điện g&oacute;p phần x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới tr&ecirc;n địa b&agrave;n to&agrave;n tỉnh,...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ vững chuy&ecirc;n m&ocirc;n, B&igrave;nh c&ograve;n l&agrave; &ldquo;c&acirc;y phong tr&agrave;o&rdquo; tại đơn vị. B&igrave;nh lu&ocirc;n t&iacute;ch cực, chủ động c&ugrave;ng Ban Thường vụĐo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty tổ chức cho đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o văn h&oacute;a &ndash; văn nghệ, c&aacute;c hội thi v&agrave; đạt giải Nhất c&aacute;c hội thi: &ldquo;Tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng&rdquo; do Đo&agrave;n Khối Doanh nghiệp tổ chức (2017), &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh&rdquo; do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức (2018).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với những đ&oacute;ng g&oacute;p thiết thực v&agrave; hiệu quả, anh nhận được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ s&rdquo; năm 2017, Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&nbsp;tỉnh B&igrave;nh Phước lần thứ V.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2018, anh được Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh B&igrave;nh Phước trao tặng Bằng khen với th&agrave;nh t&iacute;ch trong phong tr&agrave;o thi đua, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ, c&ocirc;ng t&aacute;c được giao g&oacute;p phần v&agrave;o sự nghiệp ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của tỉnh&nbsp;v&agrave; năm 2019 được Ban Thường vụ&nbsp;Tỉnh Đo&agrave;n B&igrave;nh Phước trao tặng Bằng khen với&nbsp;th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong hoạt động x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới tại x&atilde; Lộc Tấn năm 2019.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>NGỌC THẢO &ndash; HỒNG TIẾN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;