Tuyên dương 50 gương Thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>200 bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n khu vực c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động tham Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh diễn ra trong hai ng&agrave;y 08 v&agrave; 09.6.2019.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32382/P1230763.jpg" style="width:620px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nằm trong khu&ocirc;n khổ Li&ecirc;n hoan, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức tuy&ecirc;n dương 50 gương Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu năm 2019 tại Khu tưởng niệm Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n Nguyễn Văn Trỗi, Quận 3.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến dự lễ tuy&ecirc;n dương c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy v&agrave;&nbsp;đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại lễ tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố ghi nh&acirc;n: &ldquo;Những th&agrave;nh quả phấn đấu, n&eacute;t độc đ&aacute;o ri&ecirc;ng của mỗi đại biểu tham gia li&ecirc;n hoan sẽ g&oacute;p phần khắc họa diện mạo của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố trong giai đoạn mới: Y&ecirc;u nước &ndash; Kh&aacute;t vọng, Đạo đức &ndash; Tr&aacute;ch nhiệm, Tri thức &ndash; S&aacute;ng tạo, Năng động &ndash; Văn minh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32382/1.JPG" style="width:450px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n Ng&ocirc; Minh Hải ph&aacute;t biểu</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải cũng hy vọng, 50 gương Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương v&agrave; 150 đại biểu tham dự li&ecirc;n hoan năm nay sẽ tiếp tục r&egrave;n luyện, phấn đấu, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Li&ecirc;n hoan Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố được tổ chức định kỳ 2 năm một lần; l&agrave; dịp để c&aacute;c thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, tăng cường gi&aacute;o dục l&ograve;ng tự h&agrave;o về giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n Việt Nam, khẳng định những quyết t&acirc;m của đội ngũ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&igrave; chất lượng sản phẩn v&agrave; sự ph&aacute;t triển bền vững của doanh nghiệp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay sau lễ tuy&ecirc;n dương, c&aacute;c thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&atilde; tham gia nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như: d&acirc;ng hương, tham quan tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh; học tập chuy&ecirc;n đề &ldquo;C&aacute;c giải ph&aacute;p tập hợp đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong doanh nghiệp&rdquo;; thăm, tặng qu&agrave;, giao lưu thể thao với chiến sĩ Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Cần Thạnh, ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y Cần Giờ; tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;H&atilde;y l&agrave;m sạch biển&rdquo; tại huyện Cần Giờ...</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32382/6.JPG" style="height:451px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c&nbsp;đại biểu t&igrave;m hiểu về cuộc&nbsp;đời v&agrave; sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</em></p> <p style="text-align:right"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;