Tuyên dương 50 gương Thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>200 bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n khu vực c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động tham Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh diễn ra trong hai ng&agrave;y 08 v&agrave; 09.6.2019.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32382/P1230763.jpg" style="width:620px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nằm trong khu&ocirc;n khổ Li&ecirc;n hoan, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức tuy&ecirc;n dương 50 gương Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu năm 2019 tại Khu tưởng niệm Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n Nguyễn Văn Trỗi, Quận 3.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến dự lễ tuy&ecirc;n dương c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy v&agrave;&nbsp;đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại lễ tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố ghi nh&acirc;n: &ldquo;Những th&agrave;nh quả phấn đấu, n&eacute;t độc đ&aacute;o ri&ecirc;ng của mỗi đại biểu tham gia li&ecirc;n hoan sẽ g&oacute;p phần khắc họa diện mạo của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố trong giai đoạn mới: Y&ecirc;u nước &ndash; Kh&aacute;t vọng, Đạo đức &ndash; Tr&aacute;ch nhiệm, Tri thức &ndash; S&aacute;ng tạo, Năng động &ndash; Văn minh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32382/1.JPG" style="width:450px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n Ng&ocirc; Minh Hải ph&aacute;t biểu</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải cũng hy vọng, 50 gương Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương v&agrave; 150 đại biểu tham dự li&ecirc;n hoan năm nay sẽ tiếp tục r&egrave;n luyện, phấn đấu, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Li&ecirc;n hoan Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố được tổ chức định kỳ 2 năm một lần; l&agrave; dịp để c&aacute;c thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, tăng cường gi&aacute;o dục l&ograve;ng tự h&agrave;o về giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n Việt Nam, khẳng định những quyết t&acirc;m của đội ngũ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&igrave; chất lượng sản phẩn v&agrave; sự ph&aacute;t triển bền vững của doanh nghiệp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay sau lễ tuy&ecirc;n dương, c&aacute;c thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&atilde; tham gia nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như: d&acirc;ng hương, tham quan tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh; học tập chuy&ecirc;n đề &ldquo;C&aacute;c giải ph&aacute;p tập hợp đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong doanh nghiệp&rdquo;; thăm, tặng qu&agrave;, giao lưu thể thao với chiến sĩ Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Cần Thạnh, ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y Cần Giờ; tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;H&atilde;y l&agrave;m sạch biển&rdquo; tại huyện Cần Giờ...</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32382/6.JPG" style="height:451px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c&nbsp;đại biểu t&igrave;m hiểu về cuộc&nbsp;đời v&agrave; sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</em></p> <p style="text-align:right"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;