Quận 2: Chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ trồng 1000 cây xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 09/6/2019, Ban Chỉ huy chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ Quận 2 tổ chức chương tr&igrave;nh hưởng ứng đợt hoạt động cao điểm &quot;Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&quot; tại trường Trung học cơ sở C&aacute;t L&aacute;i.</strong></p> <p style="text-align:justify">Hưởng ứng đợt hoạt động cao điểm Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ 09/6/2019, ng&agrave;y m&ocirc;i trường Thế giới (05/6), ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 131, hơn 100 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ Quận 2 đ&atilde; thực hiện trồng mới 1000 c&acirc;y xanh tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường THCS C&aacute;t L&aacute;i, Quận 2. Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Mai Kim Tuyền - Ph&oacute; Trưởng Ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Tp. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Trần Ho&agrave;i Thảo - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực, Chỉ huy trưởng chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ Quận 2.</p> <p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Trần Ho&agrave;i Thảo nhấn mạnh: &quot;Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, Ban Chỉ huy chiến dịch mong muốn mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, mỗi chiến sĩ c&ugrave;ng g&oacute;p sức bảo vệ m&ocirc;i trường xanh, tham gia v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu, r&egrave;n luyện &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường trong đời sống h&agrave;ng ng&agrave;y th&ocirc;ng qua việc chăm s&oacute;c c&acirc;y xanh&quot;.</p> <p style="text-align:justify">Ban Đ&agrave;o Đức Thịnh - chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ Trường THPT Thủ Thi&ecirc;m chia sẻ: &quot;Em rất vui v&agrave; th&iacute;ch th&uacute; khi được trải nghiệm trồng c&acirc;y xanh, qua hoạt động lần n&agrave;y, em thấy được c&aacute;c bạn sẽ h&igrave;nh th&agrave;nh t&igrave;nh y&ecirc;u với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường sống quanh ta&quot;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32384/20190609_080008.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>(C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện trồng c&acirc;y tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường)</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32384/received_329873954581753.jpeg" style="height:900px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32384/20190609_081918.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32384/received_445152452951098.jpeg" style="height:900px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32384/20190609_074130.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>(Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ trải nghiệm v&agrave; trưởng th&agrave;nh)</em></p> <p style="text-align:right"><strong>HỮU THIỆN</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;