Quận 2: Chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ trồng 1000 cây xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 09/6/2019, Ban Chỉ huy chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ Quận 2 tổ chức chương tr&igrave;nh hưởng ứng đợt hoạt động cao điểm &quot;Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&quot; tại trường Trung học cơ sở C&aacute;t L&aacute;i.</strong></p> <p style="text-align:justify">Hưởng ứng đợt hoạt động cao điểm Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ 09/6/2019, ng&agrave;y m&ocirc;i trường Thế giới (05/6), ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 131, hơn 100 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ Quận 2 đ&atilde; thực hiện trồng mới 1000 c&acirc;y xanh tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường THCS C&aacute;t L&aacute;i, Quận 2. Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Mai Kim Tuyền - Ph&oacute; Trưởng Ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Tp. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Trần Ho&agrave;i Thảo - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực, Chỉ huy trưởng chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ Quận 2.</p> <p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Trần Ho&agrave;i Thảo nhấn mạnh: &quot;Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, Ban Chỉ huy chiến dịch mong muốn mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, mỗi chiến sĩ c&ugrave;ng g&oacute;p sức bảo vệ m&ocirc;i trường xanh, tham gia v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu, r&egrave;n luyện &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường trong đời sống h&agrave;ng ng&agrave;y th&ocirc;ng qua việc chăm s&oacute;c c&acirc;y xanh&quot;.</p> <p style="text-align:justify">Ban Đ&agrave;o Đức Thịnh - chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ Trường THPT Thủ Thi&ecirc;m chia sẻ: &quot;Em rất vui v&agrave; th&iacute;ch th&uacute; khi được trải nghiệm trồng c&acirc;y xanh, qua hoạt động lần n&agrave;y, em thấy được c&aacute;c bạn sẽ h&igrave;nh th&agrave;nh t&igrave;nh y&ecirc;u với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường sống quanh ta&quot;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32384/20190609_080008.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>(C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện trồng c&acirc;y tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường)</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32384/received_329873954581753.jpeg" style="height:900px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32384/20190609_081918.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32384/received_445152452951098.jpeg" style="height:900px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32384/20190609_074130.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>(Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ trải nghiệm v&agrave; trưởng th&agrave;nh)</em></p> <p style="text-align:right"><strong>HỮU THIỆN</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;