Quận 2: Các hoạt động thiết thực ngày chủ nhật xanh lần thứ 131

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>&nbsp; &nbsp; <span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 09/6/2019, hưởng ứng ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 131, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n Quận 2 đ&atilde; thực hiện c&aacute;c hoạt động, phần việc &yacute; nghĩa trong cải tạo cảnh quan, bảo vệ m&ocirc;i trường sống.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng ng&agrave;y m&ocirc;i trường thế giới (05/6), ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 131, với mong muốn n&acirc;ng cao nhận thức của người d&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi trong việc bảo vệ m&ocirc;i trường sống, x&acirc;y dựng mỹ quan đ&ocirc; thị,&nbsp;trong ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 131, h&igrave;nh ảnh &aacute;o xanh&nbsp;t&igrave;nh nguyện, m&agrave;u hoa phượng đỏ xuất hiện rộng khắp c&aacute;c tuyến đường lớn ở Quận 2 với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa, nhận được sự đ&aacute;nh gi&aacute; cao của người d&acirc;n, phụ huynh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; Đo&agrave;n phường C&aacute;t L&aacute;i ra qu&acirc;n x<span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">o&aacute; quảng c&aacute;o rao vặt sai quy định tại c&aacute;c cột điện tại khu phố 2, t</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&aacute;i sử dụng băng r&ocirc;n bỏ đi cắt th&agrave;nh t&uacute;i đựng đồ thay thế t&uacute;i nil&ocirc;ng; t</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&aacute;i sử dụng chai nhựa trang tr&iacute; th&agrave;nh b&igrave;nh trồng c&acirc;y xanh trang tr&iacute; tại tuyến đường thanh ni&ecirc;n tự quản: Đường 24, khu phố 2; sơn vẽ mảng tường xanh chủ đề bảo vệ m&ocirc;i trường; ph&aacute;t tờ rơi ph&acirc;n loại r&aacute;c thải cho người d&acirc;n tại tuyến đường 24 v&agrave; khu vực chợ C&acirc;y Xo&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32386/FB_IMG_1560046853281.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>(Đo&agrave;n vi&ecirc;n phường Thạnh Mỹ Lợi trồng mới c&acirc;y xanh)</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32386/FB_IMG_1560052235271.jpg" style="height:401px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>(Ng&agrave;y hội thiếu nhi với m&ocirc;i trường xanh của Đo&agrave;n phường An Ph&uacute;)</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32386/FB_IMG_1560052249540.jpg" style="height:401px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>(Cảnh một buổi hướng dẫn thực hiện l&agrave;m gạch sinh th&aacute;i của chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ)</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32386/FB_IMG_1560052273282.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>(Ph&aacute;t t&agrave;i liệu hướng dẫn ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn)</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Đo&agrave;n phường B&igrave;nh An tổ chức ng&agrave;y hội m&ocirc;i trường với&nbsp;c&aacute;c nội dung hướng dẫn thực hiện gạch sinh th&aacute;i, ra qu&acirc;n đội h&igrave;nh diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền bảo vệ m&ocirc;i trường, thiết kế c&aacute;c sản phẩm từ vật liệu t&aacute;i chế, Đo&agrave;n phường An Ph&uacute; tổ chức thu gom c&aacute;c chai nhựa đ&atilde; qua sử dụng, trang tr&iacute; sen đ&aacute;,... Đo&agrave;n phường B&igrave;nh Kh&aacute;nh&nbsp;</span></span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ra qu&acirc;n tổng vệ sinh, x&oacute;a b&atilde;i r&aacute;c lưu cữu; x&oacute;a bảng quảng c&aacute;o sai quy định; ph&aacute;t t&agrave;i liệu tuy&ecirc;n truyền PCCC, VSATTP, ph&ograve;ng chống dịch bệnh tại chợ B&igrave;nh Kh&aacute;nh; trồng 10 c&acirc;y xanh; ph&aacute;t động ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn trong khu d&acirc;n cư.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, với hoạt động hưởng ứng ng&agrave;y cao điểm chiến dịch t&igrave;nh nguyệ Hoa phượng đỏ lần thứ 14, Ban Chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ tổ chức chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt, trồng mới 1000 c&acirc;y xanh tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường THCS C&aacute;t L&aacute;i s&aacute;ng ng&agrave;y 09/6/2019 với hơn 100 chiến sĩ tham gia.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>HỮU THIỆN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;