Quận 2: Các hoạt động thiết thực ngày chủ nhật xanh lần thứ 131

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>&nbsp; &nbsp; <span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 09/6/2019, hưởng ứng ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 131, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n Quận 2 đ&atilde; thực hiện c&aacute;c hoạt động, phần việc &yacute; nghĩa trong cải tạo cảnh quan, bảo vệ m&ocirc;i trường sống.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng ng&agrave;y m&ocirc;i trường thế giới (05/6), ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 131, với mong muốn n&acirc;ng cao nhận thức của người d&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi trong việc bảo vệ m&ocirc;i trường sống, x&acirc;y dựng mỹ quan đ&ocirc; thị,&nbsp;trong ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 131, h&igrave;nh ảnh &aacute;o xanh&nbsp;t&igrave;nh nguyện, m&agrave;u hoa phượng đỏ xuất hiện rộng khắp c&aacute;c tuyến đường lớn ở Quận 2 với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa, nhận được sự đ&aacute;nh gi&aacute; cao của người d&acirc;n, phụ huynh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; Đo&agrave;n phường C&aacute;t L&aacute;i ra qu&acirc;n x<span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">o&aacute; quảng c&aacute;o rao vặt sai quy định tại c&aacute;c cột điện tại khu phố 2, t</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&aacute;i sử dụng băng r&ocirc;n bỏ đi cắt th&agrave;nh t&uacute;i đựng đồ thay thế t&uacute;i nil&ocirc;ng; t</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&aacute;i sử dụng chai nhựa trang tr&iacute; th&agrave;nh b&igrave;nh trồng c&acirc;y xanh trang tr&iacute; tại tuyến đường thanh ni&ecirc;n tự quản: Đường 24, khu phố 2; sơn vẽ mảng tường xanh chủ đề bảo vệ m&ocirc;i trường; ph&aacute;t tờ rơi ph&acirc;n loại r&aacute;c thải cho người d&acirc;n tại tuyến đường 24 v&agrave; khu vực chợ C&acirc;y Xo&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32386/FB_IMG_1560046853281.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>(Đo&agrave;n vi&ecirc;n phường Thạnh Mỹ Lợi trồng mới c&acirc;y xanh)</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32386/FB_IMG_1560052235271.jpg" style="height:401px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>(Ng&agrave;y hội thiếu nhi với m&ocirc;i trường xanh của Đo&agrave;n phường An Ph&uacute;)</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32386/FB_IMG_1560052249540.jpg" style="height:401px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>(Cảnh một buổi hướng dẫn thực hiện l&agrave;m gạch sinh th&aacute;i của chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ)</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32386/FB_IMG_1560052273282.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>(Ph&aacute;t t&agrave;i liệu hướng dẫn ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn)</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Đo&agrave;n phường B&igrave;nh An tổ chức ng&agrave;y hội m&ocirc;i trường với&nbsp;c&aacute;c nội dung hướng dẫn thực hiện gạch sinh th&aacute;i, ra qu&acirc;n đội h&igrave;nh diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền bảo vệ m&ocirc;i trường, thiết kế c&aacute;c sản phẩm từ vật liệu t&aacute;i chế, Đo&agrave;n phường An Ph&uacute; tổ chức thu gom c&aacute;c chai nhựa đ&atilde; qua sử dụng, trang tr&iacute; sen đ&aacute;,... Đo&agrave;n phường B&igrave;nh Kh&aacute;nh&nbsp;</span></span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ra qu&acirc;n tổng vệ sinh, x&oacute;a b&atilde;i r&aacute;c lưu cữu; x&oacute;a bảng quảng c&aacute;o sai quy định; ph&aacute;t t&agrave;i liệu tuy&ecirc;n truyền PCCC, VSATTP, ph&ograve;ng chống dịch bệnh tại chợ B&igrave;nh Kh&aacute;nh; trồng 10 c&acirc;y xanh; ph&aacute;t động ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn trong khu d&acirc;n cư.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, với hoạt động hưởng ứng ng&agrave;y cao điểm chiến dịch t&igrave;nh nguyệ Hoa phượng đỏ lần thứ 14, Ban Chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ tổ chức chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt, trồng mới 1000 c&acirc;y xanh tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường THCS C&aacute;t L&aacute;i s&aacute;ng ng&agrave;y 09/6/2019 với hơn 100 chiến sĩ tham gia.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>HỮU THIỆN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;