Hơn 650 đoàn viên, thanh niên tham gia "Ngày chủ nhật xanh" lần thứ 131

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 09.6, &ldquo;Ng&agrave;y chủ nhật xanh&rdquo; lần thứ 131 đ&atilde; diễn ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường 16, Quận 8 với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa, thu h&uacute;t sự tham gia của hơn 650 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32388/1.JPG" style="height:333px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn 650 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia l&agrave;m sạch tuyến rạch B&agrave; Cả.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn 650 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; c&ugrave;ng nhau vớt r&aacute;c, ph&aacute;t cỏ, khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng chảy cho tuyến rạch B&agrave; Cả (Phường 16, Quận 8). Tuyến rạch B&agrave; Cả bị &ocirc; nhiễm nặng do người d&acirc;n vứt r&aacute;c xuống, nước bị đen, bốc m&ugrave;i h&ocirc;i thối, trở th&agrave;nh nơi tr&uacute; ẩn của c&aacute;c loại mầm bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của c&aacute;c hộ d&acirc;n sống dọc con rạch.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32388/2.JPG" style="height:373px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n s&ocirc;i nổi tham gia &quot;Ng&agrave;y chủ nhật xanh&quot; lần thứ 131.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với tinh thần t&igrave;nh nguyện, xung k&iacute;ch của tuổi trẻ th&agrave;nh phố, chỉ sau 5 tiếng đồng hồ, hơn 200m của tuyến rạch B&agrave; Cả đ&atilde; được c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave;m sạch, r&aacute;c v&agrave; b&egrave;o được vớt sạch, bụi rậm 2 b&ecirc;n bờ được ph&aacute;t quang, mang lại sự th&ocirc;ng tho&aacute;ng cho tuyến rạch. Sau khi thực hiện vệ sinh xong tuyến rạch, c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cũng đ&atilde; tiến h&agrave;nh trồng c&acirc;y xanh ven rạch B&agrave; Cả.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32388/3.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao tặng t&uacute;i ni l&ocirc;ng vi sinh th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường cho người d&acirc;n địa phương.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban tổ chức đ&atilde; tập huấn cho người d&acirc;n địa phương về ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn, n&oacute;i kh&ocirc;ng với t&uacute;i ni l&ocirc;ng; tổ chức ph&aacute;t tờ rơi, tuy&ecirc;n truyền kh&ocirc;ng sử dụng t&uacute;i ni l&ocirc;ng v&agrave; sản phẩm nhựa d&ugrave;ng một lần tại c&aacute;c tiệm tạp h&oacute;a v&agrave; chợ, ph&aacute;t tặng 1000 t&uacute;i đựng r&aacute;c bằng bột ng&ocirc;, 100kg t&uacute;i ni l&ocirc;ng vi sinh th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường cho c&aacute;c hộ d&acirc;n, vận động c&aacute;c hộ d&acirc;n kh&ocirc;ng xả r&aacute;c xuống k&ecirc;nh rạch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong s&aacute;ng 09.6, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n đồng loạt tổ chức ra qu&acirc;n Ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 131 tại đơn vị v&agrave; tuy&ecirc;n truyền về bảo vệ m&ocirc;i trường, ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;