Hơn 650 đoàn viên, thanh niên tham gia "Ngày chủ nhật xanh" lần thứ 131

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 09.6, &ldquo;Ng&agrave;y chủ nhật xanh&rdquo; lần thứ 131 đ&atilde; diễn ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường 16, Quận 8 với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa, thu h&uacute;t sự tham gia của hơn 650 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32388/1.JPG" style="height:333px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn 650 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia l&agrave;m sạch tuyến rạch B&agrave; Cả.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn 650 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; c&ugrave;ng nhau vớt r&aacute;c, ph&aacute;t cỏ, khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng chảy cho tuyến rạch B&agrave; Cả (Phường 16, Quận 8). Tuyến rạch B&agrave; Cả bị &ocirc; nhiễm nặng do người d&acirc;n vứt r&aacute;c xuống, nước bị đen, bốc m&ugrave;i h&ocirc;i thối, trở th&agrave;nh nơi tr&uacute; ẩn của c&aacute;c loại mầm bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của c&aacute;c hộ d&acirc;n sống dọc con rạch.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32388/2.JPG" style="height:373px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n s&ocirc;i nổi tham gia &quot;Ng&agrave;y chủ nhật xanh&quot; lần thứ 131.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với tinh thần t&igrave;nh nguyện, xung k&iacute;ch của tuổi trẻ th&agrave;nh phố, chỉ sau 5 tiếng đồng hồ, hơn 200m của tuyến rạch B&agrave; Cả đ&atilde; được c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave;m sạch, r&aacute;c v&agrave; b&egrave;o được vớt sạch, bụi rậm 2 b&ecirc;n bờ được ph&aacute;t quang, mang lại sự th&ocirc;ng tho&aacute;ng cho tuyến rạch. Sau khi thực hiện vệ sinh xong tuyến rạch, c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cũng đ&atilde; tiến h&agrave;nh trồng c&acirc;y xanh ven rạch B&agrave; Cả.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32388/3.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao tặng t&uacute;i ni l&ocirc;ng vi sinh th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường cho người d&acirc;n địa phương.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban tổ chức đ&atilde; tập huấn cho người d&acirc;n địa phương về ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn, n&oacute;i kh&ocirc;ng với t&uacute;i ni l&ocirc;ng; tổ chức ph&aacute;t tờ rơi, tuy&ecirc;n truyền kh&ocirc;ng sử dụng t&uacute;i ni l&ocirc;ng v&agrave; sản phẩm nhựa d&ugrave;ng một lần tại c&aacute;c tiệm tạp h&oacute;a v&agrave; chợ, ph&aacute;t tặng 1000 t&uacute;i đựng r&aacute;c bằng bột ng&ocirc;, 100kg t&uacute;i ni l&ocirc;ng vi sinh th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường cho c&aacute;c hộ d&acirc;n, vận động c&aacute;c hộ d&acirc;n kh&ocirc;ng xả r&aacute;c xuống k&ecirc;nh rạch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong s&aacute;ng 09.6, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n đồng loạt tổ chức ra qu&acirc;n Ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 131 tại đơn vị v&agrave; tuy&ecirc;n truyền về bảo vệ m&ocirc;i trường, ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;