Quận 10: Lễ ra quân các Chiến dịch tình nguyện hè

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">S&aacute;ng&nbsp;ng&agrave;y 08/6/2019, Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; tổ chức Lễ ra qu&acirc;n c&aacute;c Chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Trong buổi lễ, Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; khởi động 04 chiến dịch Hoa phượng đỏ, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, K&igrave; nghỉ hồng v&agrave; M&ugrave;a h&egrave; xanh, với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh phần việc cụ thể gắn với nhu cầu thực tế của người d&acirc;n v&agrave; x&atilde; hội nhằm x&acirc;y dựng một m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện đầy &yacute; nghĩa. C</span>&ugrave;ng&nbsp;với<span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;đ&oacute; l</span>&agrave;<span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;04 đội h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu Chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; cũng đ&atilde; được ra mắt,&nbsp;đ&acirc;y l&agrave; nh</span>ững<span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;đội h&igrave;nh&nbsp;thể hiện, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch của tuổi trẻ, tham gia thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc &yacute; nghĩa tại quận 10 trong năm 2019 gồm: Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh; Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; văn minh đ&ocirc; thị; Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện an ninh trật tự - an to&agrave;n giao th&ocirc;ng; Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện v&igrave; an sinh x&atilde; hội. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">C</span>ũng&nbsp;trong<span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;buổi lễ, Ban thường vụ Quận Đo&agrave;n&nbsp;đ&atilde; phối hợp với Viện ph&aacute;t triển khoa học c&ocirc;ng ngh&ecirc; v&agrave; gi&aacute;o dục k&iacute; kết li&ecirc;n tịch, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động c&aacute;c Chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2019.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Sau buổi lễ, c</span>&aacute;c nhiều hoạt động&nbsp;đ&atilde;&nbsp;được<span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;t</span>ổ&nbsp;chức như<span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;trồng c&acirc;y xanh bảo vệ m&ocirc;i trường, tạo mảng xanh tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n L&ecirc; Thị Ri&ecirc;ng. ra mắt sản phẩm tuy&ecirc;n truyền th&ocirc;ng tin điện tử Quận 10, c&aacute;c gian h&agrave;ng Xanh, s&acirc;n chơi ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn,&hellip;.. Song song đ&oacute;, tại Nh&agrave; thiếu nhi Quận 10, đ&atilde; tổ chức tập huấn kỹ năng tho&aacute;t hiểm v&agrave; diễn tập ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32395/20190608_075810.jpg" style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32395/IMG_4449.JPG" style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>XU&Acirc;N TRINH</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;