Quận 10: Lễ ra quân các Chiến dịch tình nguyện hè

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">S&aacute;ng&nbsp;ng&agrave;y 08/6/2019, Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; tổ chức Lễ ra qu&acirc;n c&aacute;c Chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Trong buổi lễ, Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; khởi động 04 chiến dịch Hoa phượng đỏ, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, K&igrave; nghỉ hồng v&agrave; M&ugrave;a h&egrave; xanh, với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh phần việc cụ thể gắn với nhu cầu thực tế của người d&acirc;n v&agrave; x&atilde; hội nhằm x&acirc;y dựng một m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện đầy &yacute; nghĩa. C</span>&ugrave;ng&nbsp;với<span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;đ&oacute; l</span>&agrave;<span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;04 đội h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu Chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; cũng đ&atilde; được ra mắt,&nbsp;đ&acirc;y l&agrave; nh</span>ững<span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;đội h&igrave;nh&nbsp;thể hiện, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch của tuổi trẻ, tham gia thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc &yacute; nghĩa tại quận 10 trong năm 2019 gồm: Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh; Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; văn minh đ&ocirc; thị; Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện an ninh trật tự - an to&agrave;n giao th&ocirc;ng; Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện v&igrave; an sinh x&atilde; hội. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">C</span>ũng&nbsp;trong<span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;buổi lễ, Ban thường vụ Quận Đo&agrave;n&nbsp;đ&atilde; phối hợp với Viện ph&aacute;t triển khoa học c&ocirc;ng ngh&ecirc; v&agrave; gi&aacute;o dục k&iacute; kết li&ecirc;n tịch, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động c&aacute;c Chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2019.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Sau buổi lễ, c</span>&aacute;c nhiều hoạt động&nbsp;đ&atilde;&nbsp;được<span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;t</span>ổ&nbsp;chức như<span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;trồng c&acirc;y xanh bảo vệ m&ocirc;i trường, tạo mảng xanh tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n L&ecirc; Thị Ri&ecirc;ng. ra mắt sản phẩm tuy&ecirc;n truyền th&ocirc;ng tin điện tử Quận 10, c&aacute;c gian h&agrave;ng Xanh, s&acirc;n chơi ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn,&hellip;.. Song song đ&oacute;, tại Nh&agrave; thiếu nhi Quận 10, đ&atilde; tổ chức tập huấn kỹ năng tho&aacute;t hiểm v&agrave; diễn tập ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32395/20190608_075810.jpg" style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32395/IMG_4449.JPG" style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>XU&Acirc;N TRINH</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;