Quận 7: Tuyên dương 36 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Nhằm biểu dương, t&ocirc;n vinh những thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c qua đ&oacute; kh&iacute;ch lệ thi đua lao động, học tập, g&oacute;p phần đẩy mạnh, thực hiện c&oacute; hiệu quả vi&ecirc;̣c học t&acirc;̣p và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H&ocirc;̀ Chí Minh; đ&ocirc;̀ng thời bi&ecirc;̉u dương các t&acirc;̣p th&ecirc;̉ có c&ocirc;ng trình ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u làm theo Bác hi&ecirc;̣u quả, thi&ecirc;́t thực.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Ng&agrave;y 08/6/2019 vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde; long trọng tổ chức L&ecirc;̃ Kỷ ni&ecirc;̣m 50&nbsp;năm thực hi&ecirc;̣n Di chúc của Bác, tuy&ecirc;n dương 03 t&acirc;̣p th&ecirc;̉ có c&ocirc;ng trình thanh ni&ecirc;n làm theo lời Bác ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u; và tuy&ecirc;n dương 36 cá nh&acirc;n đ&atilde; thực hiện hiệu quả việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, các gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&ecirc;́n làm theo lời Bác ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u năm 2019.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32397/62120799_584272552095101_2995661043813842944_n.jpg" style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:449px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32397/62211141_584272568761766_5096194394256572416_n.jpg" style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:412px; text-align:right; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32397/62116778_584272642095092_4784088432345350144_n.jpg" style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:406px; text-align:right; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">C&ugrave;ng ng&agrave;y, Ban Thường vụ Qu&acirc;̣n Đoàn đ&atilde; t&ocirc;̉ chức bu&ocirc;̉i Tọa đàm &ldquo;Tu&ocirc;̉i trẻ Qu&acirc;̣n 7 nhớ lời Di chúc theo ch&acirc;n Bác&rdquo; giúp đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hi&ecirc;̉u hơn v&ecirc;̀ n&ocirc;̣i dung, giá trị của Di chúc Bác, lắng nghe những chia sẻ của đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong vi&ecirc;̣c làm theo Bác. C&aacute;c &yacute; kiến của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đều&nbsp;</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">khẳng định gi&aacute; trị l&yacute; luận, thực tiễn s&acirc;u sắc trong Di ch&uacute;c của Người; thể hiện sự t&ocirc;n k&iacute;nh v&agrave; l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc đối với chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Th&ocirc;ng</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif"><strong>HỒ LINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;