Quận 7: Tuyên dương 36 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Nhằm biểu dương, t&ocirc;n vinh những thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c qua đ&oacute; kh&iacute;ch lệ thi đua lao động, học tập, g&oacute;p phần đẩy mạnh, thực hiện c&oacute; hiệu quả vi&ecirc;̣c học t&acirc;̣p và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H&ocirc;̀ Chí Minh; đ&ocirc;̀ng thời bi&ecirc;̉u dương các t&acirc;̣p th&ecirc;̉ có c&ocirc;ng trình ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u làm theo Bác hi&ecirc;̣u quả, thi&ecirc;́t thực.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Ng&agrave;y 08/6/2019 vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde; long trọng tổ chức L&ecirc;̃ Kỷ ni&ecirc;̣m 50&nbsp;năm thực hi&ecirc;̣n Di chúc của Bác, tuy&ecirc;n dương 03 t&acirc;̣p th&ecirc;̉ có c&ocirc;ng trình thanh ni&ecirc;n làm theo lời Bác ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u; và tuy&ecirc;n dương 36 cá nh&acirc;n đ&atilde; thực hiện hiệu quả việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, các gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&ecirc;́n làm theo lời Bác ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u năm 2019.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32397/62120799_584272552095101_2995661043813842944_n.jpg" style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:449px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32397/62211141_584272568761766_5096194394256572416_n.jpg" style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:412px; text-align:right; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32397/62116778_584272642095092_4784088432345350144_n.jpg" style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:406px; text-align:right; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">C&ugrave;ng ng&agrave;y, Ban Thường vụ Qu&acirc;̣n Đoàn đ&atilde; t&ocirc;̉ chức bu&ocirc;̉i Tọa đàm &ldquo;Tu&ocirc;̉i trẻ Qu&acirc;̣n 7 nhớ lời Di chúc theo ch&acirc;n Bác&rdquo; giúp đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hi&ecirc;̉u hơn v&ecirc;̀ n&ocirc;̣i dung, giá trị của Di chúc Bác, lắng nghe những chia sẻ của đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong vi&ecirc;̣c làm theo Bác. C&aacute;c &yacute; kiến của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đều&nbsp;</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">khẳng định gi&aacute; trị l&yacute; luận, thực tiễn s&acirc;u sắc trong Di ch&uacute;c của Người; thể hiện sự t&ocirc;n k&iacute;nh v&agrave; l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc đối với chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Th&ocirc;ng</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif"><strong>HỒ LINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;