Chân dung trẻ miền Đông xung kích, bản lĩnh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>C&aacute;c đại biểu</strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<strong>&quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot;</strong></span></span><strong>&nbsp;cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ kh&ocirc;ng chỉ t&agrave;i năng trong lĩnh vực chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến, đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n tại địa phương, đơn vị, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; những thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch, bản lĩnh, t&agrave;i năng v&agrave; s&aacute;ng tạo.</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>&ldquo;Bạn n&agrave;o đến với Đo&agrave;n cũng c&oacute; sẵn lửa trong người&rdquo;</strong></p> <p style="text-align:justify">&ldquo;Bạn n&agrave;o đến với Đo&agrave;n cũng c&oacute; sẵn lửa trong người, m&igrave;nh chỉ cố gắng để c&oacute; thể giữ g&igrave;n v&agrave; thổi b&ugrave;ng hơn ngọn lửa ấy&rdquo;- Đ&oacute; l&agrave; những chia sẻ rất ch&acirc;n t&igrave;nh của Nguyễn Thị Thu Diễm - B&iacute; thư đo&agrave;n Đo&agrave;n phường Long Phước (Quận 9, TP. Hồ Ch&iacute; Minh).</p> <p style="text-align:justify">L&agrave; &ldquo;người bạn&rdquo; th&acirc;n thiết với thanh ni&ecirc;n, Diễm lu&ocirc;n cố gắng để c&aacute;c buổi sinh hoạt của Đo&agrave;n phường, chi đo&agrave;n trở n&ecirc;n gần gũi như... bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; của một gia đ&igrave;nh. &ldquo;M&igrave;nh cố gắng truyền tải những th&ocirc;ng tin, hoạt động một c&aacute;ch nhẹ nh&agrave;ng, gọn v&agrave; dễ nhớ để c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng nh&agrave;m ch&aacute;n, kh&ocirc;ng thấy kh&ocirc; khan hay phải ngồi học nghị quyết h&agrave;ng giờ. Đến c&ugrave;ng nhau như một gia đ&igrave;nh vậy m&agrave; lại rất dễ gắn kết anh em với nhau&quot; - Diễm bộc bạch.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32402/Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Di%E1%BB%85m%20-%20TPHCM.jpg" style="height:600px; width:389px" /></p> <p style="text-align:justify">Bạn Nguyễn Thị Ngọc Mai (khu phố Long Đại) n&oacute;i B&iacute; thư Diễm t&acirc;m l&yacute;, gần gũi lắm n&ecirc;n ai c&oacute; chuyện g&igrave; cũng t&igrave;m đến kể. M&agrave; thực ra Diễm đ&atilde; chủ động bắt chuyện ngay khi biết bạn n&agrave;o c&oacute; chuyện buồn. &ldquo;C&oacute; khi chỉ cần n&oacute;i chuyện với chị Diễm xong l&agrave; m&igrave;nh thấy nhẹ nh&agrave;ng, thoải m&aacute;i hơn nhiều lắm&rdquo; - Mai chia sẻ.</p> <p style="text-align:justify">Với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ở phường Long Phước, Diễm kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; thủ lĩnh m&agrave; như một người chị, người em trong nh&agrave;. C&aacute;i &ldquo;t&igrave;nh&rdquo; ấy l&agrave; thứ m&agrave; Diễm lu&ocirc;n cố gắng vun v&eacute;n mỗi ng&agrave;y. Bởi Diễm tin rằng khi c&aacute;c bạn đ&atilde; hiểu, đ&atilde; thương v&agrave; xem m&igrave;nh như người nh&agrave;, họ mới chơi với m&igrave;nh l&acirc;u d&agrave;i, đến với Đo&agrave;n bền bỉ, d&ugrave; kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o hoạt động cũng đủ hấp dẫn họ.</p> <p style="text-align:justify">Khi n&oacute;i về Diễm, đồng ch&iacute; Trần Văn Phương (Ph&oacute; B&iacute; Thư thường trực Đảng ủy phường Long Phước) chia sẻ, Diễm thuộc tu&yacute;p miệng n&oacute;i tay l&agrave;m, sống t&igrave;nh cảm, thẳng thắn, nhất l&agrave; khi đặt vấn đề với l&atilde;nh đạo về những quyết s&aacute;ch hợp l&yacute; cho thanh ni&ecirc;n. Việc Đo&agrave;n phường xếp loại xuất sắc, l&ecirc;n tốp đầu thi đua l&agrave; minh chứng r&otilde; về vai tr&ograve; điều h&agrave;nh, xứng danh thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n của Diễm.</p> <p style="text-align:justify">Với những nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi tại địa phương, năm 2019, Nguyễn Thị Thu Diễm đ&atilde; xuất sắc nhận giải thưởng L&yacute; Tự Trọng của Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; giấy khen của Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2018-2019.</p> <p style="text-align:justify"><strong>&quot;Thủ lĩnh&rdquo; thanh ni&ecirc;n của Thị trấn Lạc T&aacute;nh​</strong></p> <p style="text-align:justify">Hơn 10 năm gắn b&oacute; với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, L&ecirc; Ngọc Nh&acirc;n - B&iacute; thư Đo&agrave;n thị trấn Lạc T&aacute;nh, huyện T&aacute;nh Linh, tỉnh B&igrave;nh Thuận lu&ocirc;n năng nổ, s&aacute;ng tạo trong c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n, xứng đ&aacute;ng l&agrave; &ldquo;Thủ lĩnh&rdquo; thanh ni&ecirc;n của Thị trấn Lạc T&aacute;nh.</p> <p style="text-align:justify">Hiểu r&otilde; những kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch cũng như vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của người đứng đầu, đại diện cho một thế hệ trẻ năng động của một thị trấn đang ng&agrave;y c&agrave;ng đổi mới, L&ecirc; Ngọc Nh&acirc;n lu&ocirc;n x&aacute;c định bản th&acirc;n phải cố gắng nhiều hơn nữa để c&oacute; thể quy tụ, tập hợp thật nhiều thanh ni&ecirc;n v&agrave;o tổ chức Đo&agrave;n, cũng như tổ chức thật nhiều hoạt động &yacute; nghĩa để c&aacute;c bạn được tham gia, giao lưu v&agrave; học hỏi những điều bổ &iacute;ch.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32402/L%C3%AA%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%20-%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn.jpg" style="height:480px; width:420px" /></p> <p style="text-align:justify">Nh&acirc;n lu&ocirc;n quan t&acirc;m s&acirc;u s&aacute;t đến đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tại địa phương, nắm bắt t&acirc;m tư t&igrave;nh cảm của c&aacute;c bạn để đề ra kế hoạch v&agrave; x&acirc;y dựng nội dung, hoạt động ph&ugrave; hợp.</p> <p style="text-align:justify">Trong năm 2018 v&agrave; qu&yacute; I năm 2019, Nh&acirc;n đ&atilde; tham mưu cấp ủy mở 04 lớp qu&aacute;n triệt, c&aacute;c Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n huấn luyện h&agrave;ng năm; tổ chức 03 lớp học tập 6 b&agrave;i học l&yacute; luận ch&iacute;nh trị cho thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Cũng trong năm 2018, L&ecirc; Ngọc Nh&acirc;n đ&atilde; được Đảng ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n giao phối hợp với Ban vận động quỹ tiếp bước cho em đến trường thị trấn Lạc T&aacute;nh tổ chức 01 đ&ecirc;m văn nghệ g&acirc;y quỹ học bổng &ldquo;Tiếp bước em đến trường&rdquo; năm 2018. Kết quả được l&atilde;nh đạo địa phương đ&aacute;nh gi&aacute; cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; thu về cho quỹ ban vận động 113.000.000 đồng vượt 60 triệu so với dự kiến.</p> <p style="text-align:justify">Ngo&agrave;i ra, Nh&acirc;n cũng đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động bổ &iacute;ch kh&aacute;c như giải b&oacute;ng đ&aacute;, b&oacute;ng chuyền theo sở th&iacute;ch cho thanh ni&ecirc;n 10 khu phố trong dịp &ldquo;Mừng Đảng- Mừng Xu&acirc;n&rdquo; năm 2018, tổ chức giải b&oacute;ng đ&aacute; cho thanh ni&ecirc;n khu phố v&agrave; tổ chức đ&ecirc;m văn nghệ do c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ biểu diễn nh&acirc;n dịp tết Ramưwan của đồng b&agrave;o Chăm; x&acirc;y dựng kế hoạch tổ chức trại h&egrave; thiếu nhi cho trẻ em tr&ecirc;n địa b&agrave;n thị trấn nh&acirc;n dịp mừng sinh nhật B&aacute;c.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Người bạn th&acirc;n thiết, tin cậy của thanh ni&ecirc;n</strong></p> <p style="text-align:justify">&ldquo;Người bạn&rdquo; được nhắc đến ở đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; đồng ch&iacute; Phan Thị Ki&ecirc;n - Huyện ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Huyện đo&agrave;n G&ograve; Dầu, tỉnh T&acirc;y Ninh. Phan Thị Ki&ecirc;n lu&ocirc;n khẳng định vai tr&ograve; v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh trong mọi c&ocirc;ng t&aacute;c, đặc biệt l&agrave; thực hiện tốt vai tr&ograve;, chức năng &ldquo;người bạn&rdquo; th&acirc;n thiết, tin cậy của thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Năm 2017, Phan Thị Ki&ecirc;n đ&atilde; đề ra &ldquo;Giải ph&aacute;p tập hợp sinh hoạt gi&aacute;o dục, gi&uacute;p đỡ thanh ni&ecirc;n chậm tiến, thanh ni&ecirc;n sau cai&rdquo;. &nbsp;Qua đ&oacute;, đ&atilde; tổ chức cảm h&oacute;a được 16 thanh ni&ecirc;n chậm tiến, thanh ni&ecirc;n sau cai c&oacute; việc l&agrave;m ổn định tại c&ocirc;ng ty xuất nhập khẩu Gỗ T&acirc;y Ninh, c&aacute;c C&ocirc;ng ty trong khu c&ocirc;ng nghiệp dịch vụ đ&ocirc; thị Phước Đ&ocirc;ng &ndash; Bời Lời; phối hợp tổ chức 02 chương tr&igrave;nh giao lưu gặp gỡ với đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n sinh hoạt nơi cư tr&uacute; v&agrave; thanh ni&ecirc;n chậm tiến; tổ chức 12 buổi sinh hoạt với c&aacute;c hoạt động sinh hoạt tập thể thu h&uacute;t sự tham gia của 87 lượt thanh ni&ecirc;n chậm tiến tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c x&atilde;, thị trấn.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32402/Phan%20Th%E1%BB%8B%20Ki%C3%AAn%20-%20T%C3%A2y%20Ninh.jpg" style="height:500px; width:491px" /></p> <p style="text-align:justify">Năm 2018, Ki&ecirc;n đề ra &ldquo;Giải ph&aacute;p th&agrave;nh lập chi đo&agrave;n, chi hội c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư&rdquo;; th&agrave;nh lập mới v&agrave; duy tr&igrave; Chi đo&agrave;n đ&atilde; được th&agrave;nh lập l&agrave;: 21 Chi đo&agrave;n c&ocirc;ng nh&acirc;n (với 143 đo&agrave;n vi&ecirc;n trong đ&oacute; c&oacute; 11 đảng vi&ecirc;n), 02 Chi hội thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n (với 15 hội vi&ecirc;n), tr&ecirc;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư.</p> <p style="text-align:justify">Với những nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng, Phan Thị Ki&ecirc;n đ&atilde; vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh T&acirc;y Ninh với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong tổ chức, thực hiện Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018 c&ugrave;ng Giấy khen của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện G&ograve; Dầu với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2018.</p> <p style="text-align:right"><strong>KH&Aacute;NH HUYỀN</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;