Chân dung trẻ miền Đông xung kích, bản lĩnh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>C&aacute;c đại biểu</strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<strong>&quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot;</strong></span></span><strong>&nbsp;cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ kh&ocirc;ng chỉ t&agrave;i năng trong lĩnh vực chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến, đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n tại địa phương, đơn vị, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; những thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch, bản lĩnh, t&agrave;i năng v&agrave; s&aacute;ng tạo.</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>&ldquo;Bạn n&agrave;o đến với Đo&agrave;n cũng c&oacute; sẵn lửa trong người&rdquo;</strong></p> <p style="text-align:justify">&ldquo;Bạn n&agrave;o đến với Đo&agrave;n cũng c&oacute; sẵn lửa trong người, m&igrave;nh chỉ cố gắng để c&oacute; thể giữ g&igrave;n v&agrave; thổi b&ugrave;ng hơn ngọn lửa ấy&rdquo;- Đ&oacute; l&agrave; những chia sẻ rất ch&acirc;n t&igrave;nh của Nguyễn Thị Thu Diễm - B&iacute; thư đo&agrave;n Đo&agrave;n phường Long Phước (Quận 9, TP. Hồ Ch&iacute; Minh).</p> <p style="text-align:justify">L&agrave; &ldquo;người bạn&rdquo; th&acirc;n thiết với thanh ni&ecirc;n, Diễm lu&ocirc;n cố gắng để c&aacute;c buổi sinh hoạt của Đo&agrave;n phường, chi đo&agrave;n trở n&ecirc;n gần gũi như... bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; của một gia đ&igrave;nh. &ldquo;M&igrave;nh cố gắng truyền tải những th&ocirc;ng tin, hoạt động một c&aacute;ch nhẹ nh&agrave;ng, gọn v&agrave; dễ nhớ để c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng nh&agrave;m ch&aacute;n, kh&ocirc;ng thấy kh&ocirc; khan hay phải ngồi học nghị quyết h&agrave;ng giờ. Đến c&ugrave;ng nhau như một gia đ&igrave;nh vậy m&agrave; lại rất dễ gắn kết anh em với nhau&quot; - Diễm bộc bạch.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32402/Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Di%E1%BB%85m%20-%20TPHCM.jpg" style="height:600px; width:389px" /></p> <p style="text-align:justify">Bạn Nguyễn Thị Ngọc Mai (khu phố Long Đại) n&oacute;i B&iacute; thư Diễm t&acirc;m l&yacute;, gần gũi lắm n&ecirc;n ai c&oacute; chuyện g&igrave; cũng t&igrave;m đến kể. M&agrave; thực ra Diễm đ&atilde; chủ động bắt chuyện ngay khi biết bạn n&agrave;o c&oacute; chuyện buồn. &ldquo;C&oacute; khi chỉ cần n&oacute;i chuyện với chị Diễm xong l&agrave; m&igrave;nh thấy nhẹ nh&agrave;ng, thoải m&aacute;i hơn nhiều lắm&rdquo; - Mai chia sẻ.</p> <p style="text-align:justify">Với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ở phường Long Phước, Diễm kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; thủ lĩnh m&agrave; như một người chị, người em trong nh&agrave;. C&aacute;i &ldquo;t&igrave;nh&rdquo; ấy l&agrave; thứ m&agrave; Diễm lu&ocirc;n cố gắng vun v&eacute;n mỗi ng&agrave;y. Bởi Diễm tin rằng khi c&aacute;c bạn đ&atilde; hiểu, đ&atilde; thương v&agrave; xem m&igrave;nh như người nh&agrave;, họ mới chơi với m&igrave;nh l&acirc;u d&agrave;i, đến với Đo&agrave;n bền bỉ, d&ugrave; kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o hoạt động cũng đủ hấp dẫn họ.</p> <p style="text-align:justify">Khi n&oacute;i về Diễm, đồng ch&iacute; Trần Văn Phương (Ph&oacute; B&iacute; Thư thường trực Đảng ủy phường Long Phước) chia sẻ, Diễm thuộc tu&yacute;p miệng n&oacute;i tay l&agrave;m, sống t&igrave;nh cảm, thẳng thắn, nhất l&agrave; khi đặt vấn đề với l&atilde;nh đạo về những quyết s&aacute;ch hợp l&yacute; cho thanh ni&ecirc;n. Việc Đo&agrave;n phường xếp loại xuất sắc, l&ecirc;n tốp đầu thi đua l&agrave; minh chứng r&otilde; về vai tr&ograve; điều h&agrave;nh, xứng danh thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n của Diễm.</p> <p style="text-align:justify">Với những nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi tại địa phương, năm 2019, Nguyễn Thị Thu Diễm đ&atilde; xuất sắc nhận giải thưởng L&yacute; Tự Trọng của Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; giấy khen của Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2018-2019.</p> <p style="text-align:justify"><strong>&quot;Thủ lĩnh&rdquo; thanh ni&ecirc;n của Thị trấn Lạc T&aacute;nh​</strong></p> <p style="text-align:justify">Hơn 10 năm gắn b&oacute; với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, L&ecirc; Ngọc Nh&acirc;n - B&iacute; thư Đo&agrave;n thị trấn Lạc T&aacute;nh, huyện T&aacute;nh Linh, tỉnh B&igrave;nh Thuận lu&ocirc;n năng nổ, s&aacute;ng tạo trong c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n, xứng đ&aacute;ng l&agrave; &ldquo;Thủ lĩnh&rdquo; thanh ni&ecirc;n của Thị trấn Lạc T&aacute;nh.</p> <p style="text-align:justify">Hiểu r&otilde; những kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch cũng như vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của người đứng đầu, đại diện cho một thế hệ trẻ năng động của một thị trấn đang ng&agrave;y c&agrave;ng đổi mới, L&ecirc; Ngọc Nh&acirc;n lu&ocirc;n x&aacute;c định bản th&acirc;n phải cố gắng nhiều hơn nữa để c&oacute; thể quy tụ, tập hợp thật nhiều thanh ni&ecirc;n v&agrave;o tổ chức Đo&agrave;n, cũng như tổ chức thật nhiều hoạt động &yacute; nghĩa để c&aacute;c bạn được tham gia, giao lưu v&agrave; học hỏi những điều bổ &iacute;ch.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32402/L%C3%AA%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%20-%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn.jpg" style="height:480px; width:420px" /></p> <p style="text-align:justify">Nh&acirc;n lu&ocirc;n quan t&acirc;m s&acirc;u s&aacute;t đến đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tại địa phương, nắm bắt t&acirc;m tư t&igrave;nh cảm của c&aacute;c bạn để đề ra kế hoạch v&agrave; x&acirc;y dựng nội dung, hoạt động ph&ugrave; hợp.</p> <p style="text-align:justify">Trong năm 2018 v&agrave; qu&yacute; I năm 2019, Nh&acirc;n đ&atilde; tham mưu cấp ủy mở 04 lớp qu&aacute;n triệt, c&aacute;c Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n huấn luyện h&agrave;ng năm; tổ chức 03 lớp học tập 6 b&agrave;i học l&yacute; luận ch&iacute;nh trị cho thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Cũng trong năm 2018, L&ecirc; Ngọc Nh&acirc;n đ&atilde; được Đảng ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n giao phối hợp với Ban vận động quỹ tiếp bước cho em đến trường thị trấn Lạc T&aacute;nh tổ chức 01 đ&ecirc;m văn nghệ g&acirc;y quỹ học bổng &ldquo;Tiếp bước em đến trường&rdquo; năm 2018. Kết quả được l&atilde;nh đạo địa phương đ&aacute;nh gi&aacute; cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; thu về cho quỹ ban vận động 113.000.000 đồng vượt 60 triệu so với dự kiến.</p> <p style="text-align:justify">Ngo&agrave;i ra, Nh&acirc;n cũng đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động bổ &iacute;ch kh&aacute;c như giải b&oacute;ng đ&aacute;, b&oacute;ng chuyền theo sở th&iacute;ch cho thanh ni&ecirc;n 10 khu phố trong dịp &ldquo;Mừng Đảng- Mừng Xu&acirc;n&rdquo; năm 2018, tổ chức giải b&oacute;ng đ&aacute; cho thanh ni&ecirc;n khu phố v&agrave; tổ chức đ&ecirc;m văn nghệ do c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ biểu diễn nh&acirc;n dịp tết Ramưwan của đồng b&agrave;o Chăm; x&acirc;y dựng kế hoạch tổ chức trại h&egrave; thiếu nhi cho trẻ em tr&ecirc;n địa b&agrave;n thị trấn nh&acirc;n dịp mừng sinh nhật B&aacute;c.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Người bạn th&acirc;n thiết, tin cậy của thanh ni&ecirc;n</strong></p> <p style="text-align:justify">&ldquo;Người bạn&rdquo; được nhắc đến ở đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; đồng ch&iacute; Phan Thị Ki&ecirc;n - Huyện ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Huyện đo&agrave;n G&ograve; Dầu, tỉnh T&acirc;y Ninh. Phan Thị Ki&ecirc;n lu&ocirc;n khẳng định vai tr&ograve; v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh trong mọi c&ocirc;ng t&aacute;c, đặc biệt l&agrave; thực hiện tốt vai tr&ograve;, chức năng &ldquo;người bạn&rdquo; th&acirc;n thiết, tin cậy của thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Năm 2017, Phan Thị Ki&ecirc;n đ&atilde; đề ra &ldquo;Giải ph&aacute;p tập hợp sinh hoạt gi&aacute;o dục, gi&uacute;p đỡ thanh ni&ecirc;n chậm tiến, thanh ni&ecirc;n sau cai&rdquo;. &nbsp;Qua đ&oacute;, đ&atilde; tổ chức cảm h&oacute;a được 16 thanh ni&ecirc;n chậm tiến, thanh ni&ecirc;n sau cai c&oacute; việc l&agrave;m ổn định tại c&ocirc;ng ty xuất nhập khẩu Gỗ T&acirc;y Ninh, c&aacute;c C&ocirc;ng ty trong khu c&ocirc;ng nghiệp dịch vụ đ&ocirc; thị Phước Đ&ocirc;ng &ndash; Bời Lời; phối hợp tổ chức 02 chương tr&igrave;nh giao lưu gặp gỡ với đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n sinh hoạt nơi cư tr&uacute; v&agrave; thanh ni&ecirc;n chậm tiến; tổ chức 12 buổi sinh hoạt với c&aacute;c hoạt động sinh hoạt tập thể thu h&uacute;t sự tham gia của 87 lượt thanh ni&ecirc;n chậm tiến tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c x&atilde;, thị trấn.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32402/Phan%20Th%E1%BB%8B%20Ki%C3%AAn%20-%20T%C3%A2y%20Ninh.jpg" style="height:500px; width:491px" /></p> <p style="text-align:justify">Năm 2018, Ki&ecirc;n đề ra &ldquo;Giải ph&aacute;p th&agrave;nh lập chi đo&agrave;n, chi hội c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư&rdquo;; th&agrave;nh lập mới v&agrave; duy tr&igrave; Chi đo&agrave;n đ&atilde; được th&agrave;nh lập l&agrave;: 21 Chi đo&agrave;n c&ocirc;ng nh&acirc;n (với 143 đo&agrave;n vi&ecirc;n trong đ&oacute; c&oacute; 11 đảng vi&ecirc;n), 02 Chi hội thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n (với 15 hội vi&ecirc;n), tr&ecirc;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư.</p> <p style="text-align:justify">Với những nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng, Phan Thị Ki&ecirc;n đ&atilde; vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh T&acirc;y Ninh với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong tổ chức, thực hiện Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018 c&ugrave;ng Giấy khen của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện G&ograve; Dầu với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2018.</p> <p style="text-align:right"><strong>KH&Aacute;NH HUYỀN</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;