“Ngày làm việc tốt” của chiến sĩ Hoa phượng đỏ Quận 3

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 09/6, Quận Đo&agrave;n 3 tổ chức chương tr&igrave;nh hưởng ứng Hoạt động cao điểm &ldquo;Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&rdquo; v&agrave; &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng Đỏ chung tay x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố xanh &ndash; sạch &ndash; đẹp&rdquo; năm 2019.</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32405/13.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:340px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh hưởng ứng Hoạt động cao điểm diễn ra với 2 nội dung ch&iacute;nh, cụ thể như Hoạt động &ldquo;Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&rdquo; với chủ đề &ldquo;Chia sẻ y&ecirc;u thương&rdquo; diễn ra tại Bệnh viện B&igrave;nh D&acirc;n với c&aacute;c hoạt động thăm hỏi, trao tặng hơn 300 phần qu&agrave; cho c&aacute;c bệnh nh&acirc;n v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n người bệnh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đang được điều trị tại Bệnh viện. Hoạt động trải nghiệm &ldquo;Gạch sinh th&aacute;i&rdquo; v&agrave; hội thu c&aacute;c chai nước suối, bao nylon đ&atilde; qua sử dụng để thực hiện sản phẩm Gạch sinh th&aacute;i được diễn ra tại s&acirc;n Quận Đo&agrave;n 3 với hơn 100 sản phẩm &ldquo;Gạch sinh th&aacute;i&rdquo; được h&igrave;nh th&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32405/14.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:340px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Chương tr&igrave;nh hưởng ứng Hoạt động cao điểm &ldquo;Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&rdquo; v&agrave; &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng Đỏ chung tay x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố xanh &ndash; sạch &ndash; đẹp&rdquo; năm 2019 đ&atilde; mang đến cho c&aacute;c bạn chiến sĩ nhiều điều bổ &iacute;ch, &yacute; nghĩa th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32405/10.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:340px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh nhằm ph&aacute;t huy tinh thần tương th&acirc;n tương &aacute;i, chăm lo cho c&aacute;c đối tượng c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, vượt kh&oacute;; đồng thời, tổ chức c&aacute;c hoạt động hướng tới việc n&acirc;ng cao &yacute; thức, chung tay x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường bằng những h&agrave;nh động thiết thực, đ&uacute;ng đắn, cụ thể trong đời sống sinh hoạt hằng ng&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong>DUY HƯNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;