“Ngày làm việc tốt” của chiến sĩ Hoa phượng đỏ Quận 3

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 09/6, Quận Đo&agrave;n 3 tổ chức chương tr&igrave;nh hưởng ứng Hoạt động cao điểm &ldquo;Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&rdquo; v&agrave; &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng Đỏ chung tay x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố xanh &ndash; sạch &ndash; đẹp&rdquo; năm 2019.</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32405/13.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:340px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh hưởng ứng Hoạt động cao điểm diễn ra với 2 nội dung ch&iacute;nh, cụ thể như Hoạt động &ldquo;Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&rdquo; với chủ đề &ldquo;Chia sẻ y&ecirc;u thương&rdquo; diễn ra tại Bệnh viện B&igrave;nh D&acirc;n với c&aacute;c hoạt động thăm hỏi, trao tặng hơn 300 phần qu&agrave; cho c&aacute;c bệnh nh&acirc;n v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n người bệnh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đang được điều trị tại Bệnh viện. Hoạt động trải nghiệm &ldquo;Gạch sinh th&aacute;i&rdquo; v&agrave; hội thu c&aacute;c chai nước suối, bao nylon đ&atilde; qua sử dụng để thực hiện sản phẩm Gạch sinh th&aacute;i được diễn ra tại s&acirc;n Quận Đo&agrave;n 3 với hơn 100 sản phẩm &ldquo;Gạch sinh th&aacute;i&rdquo; được h&igrave;nh th&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32405/14.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:340px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Chương tr&igrave;nh hưởng ứng Hoạt động cao điểm &ldquo;Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&rdquo; v&agrave; &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng Đỏ chung tay x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố xanh &ndash; sạch &ndash; đẹp&rdquo; năm 2019 đ&atilde; mang đến cho c&aacute;c bạn chiến sĩ nhiều điều bổ &iacute;ch, &yacute; nghĩa th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32405/10.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:340px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh nhằm ph&aacute;t huy tinh thần tương th&acirc;n tương &aacute;i, chăm lo cho c&aacute;c đối tượng c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, vượt kh&oacute;; đồng thời, tổ chức c&aacute;c hoạt động hướng tới việc n&acirc;ng cao &yacute; thức, chung tay x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường bằng những h&agrave;nh động thiết thực, đ&uacute;ng đắn, cụ thể trong đời sống sinh hoạt hằng ng&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong>DUY HƯNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;