Chiến sĩ Hoa phượng đỏ trải nghiệm 'Một ngày làm nhân viên siêu thị'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32425/IMG_9458.JPG" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 14.6, tại Co.opmart Ph&uacute; Thọ đ&atilde; diễn ra lễ ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh trải nghiệm &ldquo;Một ng&agrave;y l&agrave;m nh&acirc;n vi&ecirc;n si&ecirc;u thị&rdquo; năm 2019.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh do Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Đo&agrave;n&nbsp;</span>Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại TP. Hồ Ch&iacute; Minh<span style="color:rgb(84, 84, 84); font-size:small">&nbsp;(</span><span style="font-size:14px">Saigon Co.op); với&nbsp; sự tham gia của hơn&nbsp;700 em học sinh c&aacute;c trường trung học phổ th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute;&nbsp;Đặng Th&ugrave;y Kh&aacute;nh V&acirc;n &ndash; Trưởng&nbsp;Ph&ograve;ng D&acirc;n vận của hệ thống ch&iacute;nh trị, Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy; đồng ch&iacute;&nbsp;Ng&ocirc; Minh Hải &nbsp;&ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ&nbsp;Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute;&nbsp;Phạm Kiều Hưng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng dự c&oacute; c&aacute;c&nbsp;đồng ch&iacute; B&ugrave;i Tấn Vĩnh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đảng ủy Li&ecirc;n hiệp; đồng ch&iacute; Phạm&nbsp;Trung Ki&ecirc;n -&nbsp;Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc Saigon Co.op.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Một ng&agrave;y l&agrave;m nh&acirc;n vi&ecirc;n si&ecirc;u thị&rdquo; được tổ chức nhằm g&oacute;p phần giới thiệu định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối THPT v&agrave; c&aacute;c trung t&acirc;m gi&aacute;o dục nghề nghiệp - gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n về c&ocirc;ng việc tại hệ thống si&ecirc;u thị Co.opmart, Co.opXtra. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh cũng gi&uacute;p c&aacute;c em n&acirc;ng cao kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, x&acirc;y dựng n&eacute;t đẹp văn ho&aacute; mua sắm.</span></p> <p><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trong thời gian diễn ra chương tr&igrave;nh, c&aacute;c em học sinh được trải nghiệm tế tại những vị tr&iacute; tiếp x&uacute;c, giao dịch với kh&aacute;ch h&agrave;ng như thu ng&acirc;n, dịch vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng, mậu dịch vi&ecirc;n.</span></p> <p><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">C&aacute;c em sẽ được c&aacute;c anh chị nh&acirc;n vi&ecirc;n Saigon Co.op hướng dẫn về kiến thức kinh doanh v&agrave; kỹ năng chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng: trưng b&agrave;y, kiểm tra h&agrave;ng ho&aacute;, hỗ trợ kh&aacute;ch tại khu vực thu ng&acirc;n, c&aacute;c kỹ năng marketing căn bản...</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32425/IMG_9471.JPG" style="height:400px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32425/IMG_9490.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Cũng trong khu&ocirc;n khổ buổi lễ, Saigon Co.op v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; k&yacute; kết li&ecirc;n tịch tổ chức chương tr&igrave;nh trải nghiệm &ldquo;Một ng&agrave;y l&agrave;m nh&acirc;n vi&ecirc;n si&ecirc;u thị&rdquo; d&agrave;nh cho học sinh trung học phổ th&ocirc;ng</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">, trung t&acirc;m gi&aacute;o dục nghề nghiệp - gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố giai đoạn 2019 - 2022. Dự kiến sẽ c&oacute; 2500 em học sinh tham gia chương tr&igrave;nh n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32425/IMG_9435.JPG" style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32425/IMG_9442.JPG" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>TỐ NHƯ</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;