Chiến sĩ Hoa phượng đỏ trải nghiệm 'Một ngày làm nhân viên siêu thị'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32425/IMG_9458.JPG" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 14.6, tại Co.opmart Ph&uacute; Thọ đ&atilde; diễn ra lễ ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh trải nghiệm &ldquo;Một ng&agrave;y l&agrave;m nh&acirc;n vi&ecirc;n si&ecirc;u thị&rdquo; năm 2019.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh do Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Đo&agrave;n&nbsp;</span>Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại TP. Hồ Ch&iacute; Minh<span style="color:rgb(84, 84, 84); font-size:small">&nbsp;(</span><span style="font-size:14px">Saigon Co.op); với&nbsp; sự tham gia của hơn&nbsp;700 em học sinh c&aacute;c trường trung học phổ th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute;&nbsp;Đặng Th&ugrave;y Kh&aacute;nh V&acirc;n &ndash; Trưởng&nbsp;Ph&ograve;ng D&acirc;n vận của hệ thống ch&iacute;nh trị, Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy; đồng ch&iacute;&nbsp;Ng&ocirc; Minh Hải &nbsp;&ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ&nbsp;Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute;&nbsp;Phạm Kiều Hưng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng dự c&oacute; c&aacute;c&nbsp;đồng ch&iacute; B&ugrave;i Tấn Vĩnh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đảng ủy Li&ecirc;n hiệp; đồng ch&iacute; Phạm&nbsp;Trung Ki&ecirc;n -&nbsp;Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc Saigon Co.op.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Một ng&agrave;y l&agrave;m nh&acirc;n vi&ecirc;n si&ecirc;u thị&rdquo; được tổ chức nhằm g&oacute;p phần giới thiệu định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối THPT v&agrave; c&aacute;c trung t&acirc;m gi&aacute;o dục nghề nghiệp - gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n về c&ocirc;ng việc tại hệ thống si&ecirc;u thị Co.opmart, Co.opXtra. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh cũng gi&uacute;p c&aacute;c em n&acirc;ng cao kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, x&acirc;y dựng n&eacute;t đẹp văn ho&aacute; mua sắm.</span></p> <p><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trong thời gian diễn ra chương tr&igrave;nh, c&aacute;c em học sinh được trải nghiệm tế tại những vị tr&iacute; tiếp x&uacute;c, giao dịch với kh&aacute;ch h&agrave;ng như thu ng&acirc;n, dịch vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng, mậu dịch vi&ecirc;n.</span></p> <p><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">C&aacute;c em sẽ được c&aacute;c anh chị nh&acirc;n vi&ecirc;n Saigon Co.op hướng dẫn về kiến thức kinh doanh v&agrave; kỹ năng chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng: trưng b&agrave;y, kiểm tra h&agrave;ng ho&aacute;, hỗ trợ kh&aacute;ch tại khu vực thu ng&acirc;n, c&aacute;c kỹ năng marketing căn bản...</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32425/IMG_9471.JPG" style="height:400px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32425/IMG_9490.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Cũng trong khu&ocirc;n khổ buổi lễ, Saigon Co.op v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; k&yacute; kết li&ecirc;n tịch tổ chức chương tr&igrave;nh trải nghiệm &ldquo;Một ng&agrave;y l&agrave;m nh&acirc;n vi&ecirc;n si&ecirc;u thị&rdquo; d&agrave;nh cho học sinh trung học phổ th&ocirc;ng</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">, trung t&acirc;m gi&aacute;o dục nghề nghiệp - gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố giai đoạn 2019 - 2022. Dự kiến sẽ c&oacute; 2500 em học sinh tham gia chương tr&igrave;nh n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32425/IMG_9435.JPG" style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32425/IMG_9442.JPG" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>TỐ NHƯ</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;