'Khó khăn là động lực tiếp thêm cho em sức mạnh'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;<em>Cho d&ugrave; c&oacute; kh&oacute; khăn như thế n&agrave;o, h&atilde;y cứ mạnh mẽ đối diện, điều đ&oacute; sẽ trở th&agrave;nh động lực tiếp th&ecirc;m sức mạnh cho bạn bước tiếp tr&ecirc;n con đường chạm đến ước mơ của m&igrave;nh</em>&rdquo; - đ</span></span></strong><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&oacute; l&agrave; những chia sẻ của c&ocirc; bạn Lương Nguyễn Ngọc Ch&acirc;u, học sinh lớp 9/7 trường THCS L&ecirc; Anh Xu&acirc;n, quận T&acirc;n Ph&uacute;, TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đại biểu tham gia Li&ecirc;n hoan Thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi to&agrave;n quốc lần thứ III, năm 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><strong>Vươn l&ecirc;n học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Ngọc Ch&acirc;u mồ c&ocirc;i cha mẹ từ nhỏ, em sống với &ocirc;ng b&agrave; ở B&igrave;nh Thuận, đến lớp 6 th&igrave; chuyển trường v&agrave;o TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Hiện em đang sống với d&igrave; v&agrave; dượng.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32428/IMG_1484.jpg" style="height:419px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Bạn Lưu Nguyễn Ngọc Ch&acirc;u (b&ecirc;n phải)&nbsp;cho biết, bạn rất t&acirc;m đắc với c&acirc;u chuyện v&agrave; lời nhắn nhủ của&nbsp;</em><em>thầy Nguyễn Văn Cải -&nbsp; Ph&oacute; Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung&nbsp;(b&ecirc;n tr&aacute;i) trong chương tr&igrave;nh &quot;Thắp s&aacute;ng ước mơ&quot; ở Nh&agrave; thiếu nhi quận T&acirc;n Ph&uacute;&nbsp;v&agrave;o tối 14.6. C&acirc;u chuyện của Thầy Cải tiếp th&ecirc;m niềm tin tương lai&nbsp;cho Ch&acirc;u&nbsp;trong h&agrave;nh tr&igrave;nh r&egrave;n luyện sắp tới.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&acirc;u từng rất tự ti v&agrave; mặc cảm về ho&agrave;n cảnh của m&igrave;nh: &ldquo;Bản th&acirc;n em rất sợ, kh&ocirc;ng muốn cho bạn b&egrave; biết về ho&agrave;n cảnh của gia đ&igrave;nh m&igrave;nh, em sợ bạn b&egrave; sẽ ch&ecirc; bai, kh&ocirc;ng chơi với em nữa. Nhưng khi lớn l&ecirc;n, em cảm thấy rất đ&aacute;ng tự h&agrave;o v&igrave; điều đ&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh động lực để em cố gắng học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; đạt được kết quả như ng&agrave;y h&ocirc;m nay&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng, Ch&acirc;u đ&atilde; đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập như Danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền, học sinh giỏi cấp Quận&nbsp;m&ocirc;n H&oacute;a học; giải nhất cấp Th&agrave;nh phố m&ocirc;n Thực nghiệm Khoa học tự nhi&ecirc;n v&agrave; đạt nhiều giải cao trong hội nghi thức Đội c&aacute;c cấp, đặc biệt Ngọc Ch&acirc;u đ&atilde; đạt danh hiệu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ cấp Quận v&agrave; cấp Th&agrave;nh phố trong năm học 2018-2019&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Cho d&ugrave; c&oacute; kh&oacute; khăn như thế n&agrave;o, h&atilde;y cứ mạnh mẽ đối diện, điều đ&oacute; sẽ trở th&agrave;nh động lực tiếp th&ecirc;m sức mạnh cho bạn bước tiếp tr&ecirc;n con đường chạm đến ước mơ của m&igrave;nh&rdquo; &ndash; Ngọc Ch&acirc;u bộc bạch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&acirc;u ước mơ sẽ trở th&agrave;nh một b&aacute;c sĩ để c&oacute; thể gi&uacute;p đỡ những người xung quanh. Với em, b&aacute;c sĩ l&agrave; một nghề rất cao cả, đ&oacute; l&agrave; người mang niềm tin v&agrave; hy vọng cho tất cả mọi người.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ước mơ trở th&agrave;nh gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy Văn&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sinh ra trong một huyện ngh&egrave;o ở miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc, L&ugrave; Văn Lưu &ndash; học sinh lớp 8A, trường THCS Mường Thanh, huyện Than Uy&ecirc;n, tỉnh Lai Ch&acirc;u lu&ocirc;n nung nấu ước mơ trở th&agrave;nh một gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy Văn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32428/IMG_1513.jpg" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ugrave; Văn Lưu (b&ecirc;n phải) chia sẻ trong chương tr&igrave;nh &quot;Thắp s&aacute;ng ước mơ&quot; tối 14.6</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bố mẹ Lưu l&agrave;m n&ocirc;ng, ngo&agrave;i giờ đi học, em d&agrave;nh thời gian để phụ gi&uacute;p gia đ&igrave;nh v&agrave; tranh thủ những l&uacute;c rảnh để tự t&igrave;m hiểu c&aacute;c b&agrave;i học tr&ecirc;n lớp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Suốt 8 năm liền, Lưu đều đạt danh hiệu Học sinh giỏi, em c&ograve;n xuất sắc đạt giải ba trong k&igrave; thi học sinh giỏi m&ocirc;n Văn cấp huyện. L&agrave; gương đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, Lưu cũng t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o do nh&agrave; trường tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Với nhiều bạn m&ocirc;n Văn rất kh&oacute; học, nhưng nếu ch&uacute;ng ta t&igrave;m hiểu th&igrave; sẽ thấy m&ocirc;n học n&agrave;y rất s&acirc;u sắc. Em ước mơ trở th&agrave;nh một gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy Văn, để c&oacute; thể truyền đạt những t&igrave;nh cảm, cảm x&uacute;c của m&ocirc;n học đến c&aacute;c bạn, m&ocirc;n văn sẽ l&agrave;m cho ch&uacute;ng ta cảm thấy y&ecirc;u đời v&agrave; y&ecirc;u cuộc sống hơn rất nhiều. Cho d&ugrave; ở bất cứ ho&agrave;n cảnh n&agrave;o, em cũng sẽ cố gắng theo đuổi mục đ&iacute;ch, l&yacute; tưởng sống của m&igrave;nh&rdquo;- Lưu h&agrave;o hứng chia sẻ về ước mơ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32428/uoc%20mo.jpg" style="height:983px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&acirc;y ước mơ của c&aacute;c bạn đại biểu</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><em><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;c cho ước mơ của Ngọc Ch&acirc;u, của Lưu v&agrave; của 278&nbsp;đại biểu tham gia Li&ecirc;n hoan Thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi to&agrave;n quốc&nbsp;năm 2019 sẽ trở th&agrave;nh sự thật. Ch&uacute;c c&aacute;c em lu&ocirc;n mạnh mẽ vượt l&ecirc;n ch&iacute;nh m&igrave;nh v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực để &quot;chạm&nbsp;đến&quot; những ước mơ của m&igrave;nh.</span></span></strong></em></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:16px"><strong>&quot;Người truyền cảm hứng&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32428/IMG_1523.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></p> <p><span style="color:#696969"><span style="font-size:14px"><strong>Kh&aacute;ch mời giao lưu với c&aacute;c đại biểu l&agrave; thầy Nguyễn Văn Cải - Ph&oacute; Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Ch&iacute; Minh <em>(đứng thứ 1 b&ecirc;n phải)</em>&nbsp;v&agrave; b&aacute;c sĩ Trần B&igrave;nh Gấm -&nbsp;Bệnh viện Nh&acirc;n d&acirc;n Gia Định <em>(đứng thứ 3 từ b&ecirc;n phải sang).&nbsp;</em></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px">Thầy Nguyễn Văn Cải suốt 17 năm qua tham gia Hội khuyến học của trường, đ&atilde; c&ugrave;ng nh&agrave; trường vận động cấp hơn 3.000 suất học bổng, x&acirc;y v&agrave; sửa 43 căn nh&agrave; t&igrave;nh thương cho học sinh ngh&egrave;o. Nhưng chắc hẳn nhiều bạn thiếu nhi b&ecirc;n dưới chưa biết về một tuổi thơ khốn kh&oacute; của thầy, từ l&uacute;c sinh ra Thầy đ&atilde; mồ c&ocirc;i cha, mẹ của thầy th&igrave; bị bệnh, mất khả năng lao động, ngay từ l&uacute;c b&eacute; thầy đ&atilde; cố gắng vượt qua nghịch cảnh bằng nhiều c&ocirc;ng việc kh&aacute;c nhau như chăn tr&acirc;u, chăn vịt, b&aacute;n b&aacute;nh để kiếm tiền lo cho mẹ. Suốt qu&atilde;ng đời học sinh một buổi đi học, một buổi đi l&agrave;m thu&ecirc; l&agrave;m mướn. Kh&oacute; khăn, c&ugrave;ng cực l&agrave; vậy nhưng Thầy học rất giỏi, lu&ocirc;n đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhiều năm liền v&agrave; thi đỗ 3 trường đại học.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trong khi đ&oacute;, mang đến c&acirc;u chuyện của m&igrave;nh v&agrave; mong muốn c&aacute;c em thiếu nhi sẽ lu&ocirc;n tr&agrave;n đầy niềm tin về cuộc sống, b&aacute;c sĩ Trần B&igrave;nh Gấm cho biết năm d&ugrave; gặp kh&oacute; khăn trong cuộc sống nhưng chị vẫn quyết t&acirc;m vươn l&ecirc;n trong học tập, với ước mơ trở th&agrave;nh b&aacute;c sĩ chữa bệnh cho người ngh&egrave;o. Suốt 7 năm đại học tại rrường đại học Y dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh, chị vẫn tiếp tục vừa đi học vừa dạy k&egrave;m, l&agrave;m th&ecirc;m, thay thế mẹ cha g&aacute;nh v&aacute;c chuyện gia đ&igrave;nh, k&egrave;m cặp ba người&nbsp;em học tập... V&agrave; h&ocirc;m nay, vượt l&ecirc;n ho&agrave;n cảnh, ki&ecirc;n tr&igrave; vượt qua thử th&aacute;ch, chị đ&atilde; trở th&agrave;nh b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n khoa L&atilde;o học Bệnh viện Nh&acirc;n d&acirc;n Gia Định.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>VĂN DĨ</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;