'Khó khăn là động lực tiếp thêm cho em sức mạnh'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;<em>Cho d&ugrave; c&oacute; kh&oacute; khăn như thế n&agrave;o, h&atilde;y cứ mạnh mẽ đối diện, điều đ&oacute; sẽ trở th&agrave;nh động lực tiếp th&ecirc;m sức mạnh cho bạn bước tiếp tr&ecirc;n con đường chạm đến ước mơ của m&igrave;nh</em>&rdquo; - đ</span></span></strong><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&oacute; l&agrave; những chia sẻ của c&ocirc; bạn Lương Nguyễn Ngọc Ch&acirc;u, học sinh lớp 9/7 trường THCS L&ecirc; Anh Xu&acirc;n, quận T&acirc;n Ph&uacute;, TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đại biểu tham gia Li&ecirc;n hoan Thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi to&agrave;n quốc lần thứ III, năm 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><strong>Vươn l&ecirc;n học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Ngọc Ch&acirc;u mồ c&ocirc;i cha mẹ từ nhỏ, em sống với &ocirc;ng b&agrave; ở B&igrave;nh Thuận, đến lớp 6 th&igrave; chuyển trường v&agrave;o TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Hiện em đang sống với d&igrave; v&agrave; dượng.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32428/IMG_1484.jpg" style="height:419px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Bạn Lưu Nguyễn Ngọc Ch&acirc;u (b&ecirc;n phải)&nbsp;cho biết, bạn rất t&acirc;m đắc với c&acirc;u chuyện v&agrave; lời nhắn nhủ của&nbsp;</em><em>thầy Nguyễn Văn Cải -&nbsp; Ph&oacute; Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung&nbsp;(b&ecirc;n tr&aacute;i) trong chương tr&igrave;nh &quot;Thắp s&aacute;ng ước mơ&quot; ở Nh&agrave; thiếu nhi quận T&acirc;n Ph&uacute;&nbsp;v&agrave;o tối 14.6. C&acirc;u chuyện của Thầy Cải tiếp th&ecirc;m niềm tin tương lai&nbsp;cho Ch&acirc;u&nbsp;trong h&agrave;nh tr&igrave;nh r&egrave;n luyện sắp tới.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&acirc;u từng rất tự ti v&agrave; mặc cảm về ho&agrave;n cảnh của m&igrave;nh: &ldquo;Bản th&acirc;n em rất sợ, kh&ocirc;ng muốn cho bạn b&egrave; biết về ho&agrave;n cảnh của gia đ&igrave;nh m&igrave;nh, em sợ bạn b&egrave; sẽ ch&ecirc; bai, kh&ocirc;ng chơi với em nữa. Nhưng khi lớn l&ecirc;n, em cảm thấy rất đ&aacute;ng tự h&agrave;o v&igrave; điều đ&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh động lực để em cố gắng học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; đạt được kết quả như ng&agrave;y h&ocirc;m nay&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng, Ch&acirc;u đ&atilde; đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập như Danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền, học sinh giỏi cấp Quận&nbsp;m&ocirc;n H&oacute;a học; giải nhất cấp Th&agrave;nh phố m&ocirc;n Thực nghiệm Khoa học tự nhi&ecirc;n v&agrave; đạt nhiều giải cao trong hội nghi thức Đội c&aacute;c cấp, đặc biệt Ngọc Ch&acirc;u đ&atilde; đạt danh hiệu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ cấp Quận v&agrave; cấp Th&agrave;nh phố trong năm học 2018-2019&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Cho d&ugrave; c&oacute; kh&oacute; khăn như thế n&agrave;o, h&atilde;y cứ mạnh mẽ đối diện, điều đ&oacute; sẽ trở th&agrave;nh động lực tiếp th&ecirc;m sức mạnh cho bạn bước tiếp tr&ecirc;n con đường chạm đến ước mơ của m&igrave;nh&rdquo; &ndash; Ngọc Ch&acirc;u bộc bạch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&acirc;u ước mơ sẽ trở th&agrave;nh một b&aacute;c sĩ để c&oacute; thể gi&uacute;p đỡ những người xung quanh. Với em, b&aacute;c sĩ l&agrave; một nghề rất cao cả, đ&oacute; l&agrave; người mang niềm tin v&agrave; hy vọng cho tất cả mọi người.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ước mơ trở th&agrave;nh gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy Văn&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sinh ra trong một huyện ngh&egrave;o ở miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc, L&ugrave; Văn Lưu &ndash; học sinh lớp 8A, trường THCS Mường Thanh, huyện Than Uy&ecirc;n, tỉnh Lai Ch&acirc;u lu&ocirc;n nung nấu ước mơ trở th&agrave;nh một gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy Văn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32428/IMG_1513.jpg" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ugrave; Văn Lưu (b&ecirc;n phải) chia sẻ trong chương tr&igrave;nh &quot;Thắp s&aacute;ng ước mơ&quot; tối 14.6</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bố mẹ Lưu l&agrave;m n&ocirc;ng, ngo&agrave;i giờ đi học, em d&agrave;nh thời gian để phụ gi&uacute;p gia đ&igrave;nh v&agrave; tranh thủ những l&uacute;c rảnh để tự t&igrave;m hiểu c&aacute;c b&agrave;i học tr&ecirc;n lớp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Suốt 8 năm liền, Lưu đều đạt danh hiệu Học sinh giỏi, em c&ograve;n xuất sắc đạt giải ba trong k&igrave; thi học sinh giỏi m&ocirc;n Văn cấp huyện. L&agrave; gương đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, Lưu cũng t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o do nh&agrave; trường tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Với nhiều bạn m&ocirc;n Văn rất kh&oacute; học, nhưng nếu ch&uacute;ng ta t&igrave;m hiểu th&igrave; sẽ thấy m&ocirc;n học n&agrave;y rất s&acirc;u sắc. Em ước mơ trở th&agrave;nh một gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy Văn, để c&oacute; thể truyền đạt những t&igrave;nh cảm, cảm x&uacute;c của m&ocirc;n học đến c&aacute;c bạn, m&ocirc;n văn sẽ l&agrave;m cho ch&uacute;ng ta cảm thấy y&ecirc;u đời v&agrave; y&ecirc;u cuộc sống hơn rất nhiều. Cho d&ugrave; ở bất cứ ho&agrave;n cảnh n&agrave;o, em cũng sẽ cố gắng theo đuổi mục đ&iacute;ch, l&yacute; tưởng sống của m&igrave;nh&rdquo;- Lưu h&agrave;o hứng chia sẻ về ước mơ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32428/uoc%20mo.jpg" style="height:983px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&acirc;y ước mơ của c&aacute;c bạn đại biểu</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><em><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;c cho ước mơ của Ngọc Ch&acirc;u, của Lưu v&agrave; của 278&nbsp;đại biểu tham gia Li&ecirc;n hoan Thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi to&agrave;n quốc&nbsp;năm 2019 sẽ trở th&agrave;nh sự thật. Ch&uacute;c c&aacute;c em lu&ocirc;n mạnh mẽ vượt l&ecirc;n ch&iacute;nh m&igrave;nh v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực để &quot;chạm&nbsp;đến&quot; những ước mơ của m&igrave;nh.</span></span></strong></em></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:16px"><strong>&quot;Người truyền cảm hứng&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32428/IMG_1523.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></p> <p><span style="color:#696969"><span style="font-size:14px"><strong>Kh&aacute;ch mời giao lưu với c&aacute;c đại biểu l&agrave; thầy Nguyễn Văn Cải - Ph&oacute; Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Ch&iacute; Minh <em>(đứng thứ 1 b&ecirc;n phải)</em>&nbsp;v&agrave; b&aacute;c sĩ Trần B&igrave;nh Gấm -&nbsp;Bệnh viện Nh&acirc;n d&acirc;n Gia Định <em>(đứng thứ 3 từ b&ecirc;n phải sang).&nbsp;</em></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px">Thầy Nguyễn Văn Cải suốt 17 năm qua tham gia Hội khuyến học của trường, đ&atilde; c&ugrave;ng nh&agrave; trường vận động cấp hơn 3.000 suất học bổng, x&acirc;y v&agrave; sửa 43 căn nh&agrave; t&igrave;nh thương cho học sinh ngh&egrave;o. Nhưng chắc hẳn nhiều bạn thiếu nhi b&ecirc;n dưới chưa biết về một tuổi thơ khốn kh&oacute; của thầy, từ l&uacute;c sinh ra Thầy đ&atilde; mồ c&ocirc;i cha, mẹ của thầy th&igrave; bị bệnh, mất khả năng lao động, ngay từ l&uacute;c b&eacute; thầy đ&atilde; cố gắng vượt qua nghịch cảnh bằng nhiều c&ocirc;ng việc kh&aacute;c nhau như chăn tr&acirc;u, chăn vịt, b&aacute;n b&aacute;nh để kiếm tiền lo cho mẹ. Suốt qu&atilde;ng đời học sinh một buổi đi học, một buổi đi l&agrave;m thu&ecirc; l&agrave;m mướn. Kh&oacute; khăn, c&ugrave;ng cực l&agrave; vậy nhưng Thầy học rất giỏi, lu&ocirc;n đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhiều năm liền v&agrave; thi đỗ 3 trường đại học.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trong khi đ&oacute;, mang đến c&acirc;u chuyện của m&igrave;nh v&agrave; mong muốn c&aacute;c em thiếu nhi sẽ lu&ocirc;n tr&agrave;n đầy niềm tin về cuộc sống, b&aacute;c sĩ Trần B&igrave;nh Gấm cho biết năm d&ugrave; gặp kh&oacute; khăn trong cuộc sống nhưng chị vẫn quyết t&acirc;m vươn l&ecirc;n trong học tập, với ước mơ trở th&agrave;nh b&aacute;c sĩ chữa bệnh cho người ngh&egrave;o. Suốt 7 năm đại học tại rrường đại học Y dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh, chị vẫn tiếp tục vừa đi học vừa dạy k&egrave;m, l&agrave;m th&ecirc;m, thay thế mẹ cha g&aacute;nh v&aacute;c chuyện gia đ&igrave;nh, k&egrave;m cặp ba người&nbsp;em học tập... V&agrave; h&ocirc;m nay, vượt l&ecirc;n ho&agrave;n cảnh, ki&ecirc;n tr&igrave; vượt qua thử th&aacute;ch, chị đ&atilde; trở th&agrave;nh b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n khoa L&atilde;o học Bệnh viện Nh&acirc;n d&acirc;n Gia Định.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>VĂN DĨ</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;