Trải nghiệm tại "vùng đất thép thành đồng"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;c đại biểu tham gia Li&ecirc;n hoan thiếu nhi vượt kh&oacute; to&agrave;n quốc lần thứ III, năm 2019 đ&atilde; c&oacute; một ng&agrave;y trải nghiệm &yacute; nghĩa tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Ch&iacute; Minh. C&aacute;c em được tham quan địa đạo Củ Chi, d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tại Đền Bến Dược v&agrave; được tham gia s&acirc;n chơi vận động với nhiều tr&ograve; chơi d&acirc;n gian hấp dẫn, th&uacute; vị.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615093702_IMG_0336%20(1).jpg" style="width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615093929_IMG_1317.jpg" style="width:600px" /></strong></span></span></p> <div> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">&ldquo;Li&ecirc;n hoan thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi to&agrave;n quốc gi&uacute;p em c&oacute; cơ hội đến với TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; gặp gỡ nhiều bạn b&egrave; ở c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh trong nước. Em cảm thấy li&ecirc;n hoan rất vui v&agrave; &yacute; nghĩa, hoạt động về nguồn tại Địa đạo Củ Chi gi&uacute;p em biết nhiều hơn về lịch sử của d&acirc;n tộc, qua đ&oacute; em thấy y&ecirc;u th&iacute;ch m&ocirc;n lịch sử hơn. C&aacute;c bạn ở TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh rất h&ograve;a đồng v&agrave; lu&ocirc;n gi&uacute;p đỡ em. Li&ecirc;n hoan gi&uacute;p em v&agrave; c&aacute;c bạn trở n&ecirc;n gắn kết hơn&rdquo;.</span></em></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>(Em Vũ Thị Diệu Linh - Tỉnh Nam Định)</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615101907_IMG_0422.jpg" style="width:600px" />&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615110319_IMG_1760.jpg" style="width:600px" /></p> </div> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">&quot;Em thấy chương tr&igrave;nh h&ocirc;m nay rất bổ &iacute;ch, em biết th&ecirc;m nhiều bạn mới, biết về di t&iacute;ch lịch sử nơi đ&acirc;y. Ng&agrave;y h&ocirc;m qua em đ&atilde; treo l&ecirc;n c&acirc;y ước mơ với mong muốn được l&agrave;m c&ocirc;ng an để bảo vệ trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội. Với mong muốn đ&oacute;, em đang cố gắng học thật giỏi, tham gia phong tr&agrave;o Đội v&agrave; r&egrave;n luyện th&ecirc;m những kỹ năng cần thiết cho bản th&acirc;n. Đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n em đến TP. Hồ Ch&iacute; Minh, em c&oacute; cảm gi&aacute;c kh&oacute; tả lắm. Nếu c&oacute; cơ hội em sẽ quay lại v&agrave; t&igrave;m hiểu kỹ hơn về c&aacute;c địa danh ở đ&acirc;y&quot;.&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>(Em Huỳnh Ngọc Phương Nhi, học sinh trường THCS Phước Đ&ocirc;ng, T&acirc;y Ninh)</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/fd6e0d03d74d33136a5c.jpg" style="width:600px" />&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/d5d370d2aa9c4ec2178d.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Em cảm nhận được rằng việc chui hầm ở Địa đạo Củ Chi rất kh&oacute;. Ng&agrave;y xưa, để x&acirc;y được c&aacute;i hầm như thế n&agrave;y đ&atilde; kh&oacute;, việc di chuyển trong hầm lại c&ograve;n kh&oacute; hơn. Em rất kh&acirc;m phục tinh thần đấu tranh bất khuất của &ocirc;ng cha ta. Chuyến đi n&agrave;y mang lại cho em gi&aacute; trị tinh thần rất lớn, kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o em cũng c&oacute; cơ hội đến với TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Với em, đ&acirc;y l&agrave; một chuyến đi rất th&uacute; vị v&agrave; qu&yacute; gi&aacute;&quot;.</span></span></em></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>(Em Phạm Mai Hoa&nbsp;- học sinh trường&nbsp;THCS L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n, Sơn La)</strong></span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615134238_IMG_0606.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615133349_IMG_0593.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Em thấy mọi thứ ở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh rất tiện nghi, c&aacute;c bạn đi chung với em rất vui vẻ, nhiệt t&igrave;nh v&agrave; th&acirc;n thiện. Lần đầu em v&agrave;o Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&ecirc;n em thấy c&aacute;c m&oacute;n ăn ở đ&acirc;y rất kh&aacute;c, mọi người rất th&acirc;n thiện với em. Khi n&atilde;y đi hầm ở Địa đạo Củ Chi em thấy thật sự rất kh&oacute;, em rất kh&acirc;m phục l&ograve;ng dũng cảm v&agrave; sự ki&ecirc;n tr&igrave; của &ocirc;ng cha ta&quot;.</span></span></em></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">(Em Trần Đức Ph&uacute;, 11 tuổi, Trường Tiểu học Nguyễn Tr&atilde;i, Hải Ph&ograve;ng)</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615132810_IMG_1661.jpg" style="width:600px" />&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615131443_IMG_0524.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/9420583f8671622f3b60.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615132650_IMG_1649.jpg" style="height:417px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615132703_IMG_1652.jpg" style="width:600px" />&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Đến TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;em gặp được hết c&aacute;c bạn ở khắp c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh của Việt Nam. Em thấy mấy bạn ở đ&acirc;y rất th&acirc;n thiện, ho&agrave; đồng, c&aacute;c bạn nh&igrave;n nhau rồi cười, c&aacute;c m&oacute;n ăn ở đ&acirc;y rất&nbsp; ngon. Em thấy li&ecirc;n hoan lần n&agrave;y được tổ chức&nbsp;rất chu đ&aacute;o, em cảm ơn Ban tổ chức v&igrave; đ&atilde; tạo điều kiện để em được tham gia Li&ecirc;n hoan. Em mong những năm sau sẽ tổ chức nhiều hơn những Li&ecirc;n hoan như thế n&agrave;y để thiếu nhi tụi em c&oacute; thể về đ&acirc;y gặp gỡ, tr&ograve; chuyện v&agrave; chia sẻ nhiều hơn với nhau&quot;.</span></span></em></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>(Em Đặng Thị Kim Ch&acirc;u - THCS T&acirc;n Lập, huyện T&acirc;n Bi&ecirc;n, T&acirc;y Ninh)</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/7f4d0fded59031ce6881.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/1d4c8815515bb505ec4a.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>NH&Oacute;M PH&Oacute;NG VI&Ecirc;N NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ&nbsp;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;