Trải nghiệm tại "vùng đất thép thành đồng"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;c đại biểu tham gia Li&ecirc;n hoan thiếu nhi vượt kh&oacute; to&agrave;n quốc lần thứ III, năm 2019 đ&atilde; c&oacute; một ng&agrave;y trải nghiệm &yacute; nghĩa tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Ch&iacute; Minh. C&aacute;c em được tham quan địa đạo Củ Chi, d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tại Đền Bến Dược v&agrave; được tham gia s&acirc;n chơi vận động với nhiều tr&ograve; chơi d&acirc;n gian hấp dẫn, th&uacute; vị.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615093702_IMG_0336%20(1).jpg" style="width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615093929_IMG_1317.jpg" style="width:600px" /></strong></span></span></p> <div> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">&ldquo;Li&ecirc;n hoan thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi to&agrave;n quốc gi&uacute;p em c&oacute; cơ hội đến với TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; gặp gỡ nhiều bạn b&egrave; ở c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh trong nước. Em cảm thấy li&ecirc;n hoan rất vui v&agrave; &yacute; nghĩa, hoạt động về nguồn tại Địa đạo Củ Chi gi&uacute;p em biết nhiều hơn về lịch sử của d&acirc;n tộc, qua đ&oacute; em thấy y&ecirc;u th&iacute;ch m&ocirc;n lịch sử hơn. C&aacute;c bạn ở TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh rất h&ograve;a đồng v&agrave; lu&ocirc;n gi&uacute;p đỡ em. Li&ecirc;n hoan gi&uacute;p em v&agrave; c&aacute;c bạn trở n&ecirc;n gắn kết hơn&rdquo;.</span></em></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>(Em Vũ Thị Diệu Linh - Tỉnh Nam Định)</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615101907_IMG_0422.jpg" style="width:600px" />&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615110319_IMG_1760.jpg" style="width:600px" /></p> </div> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">&quot;Em thấy chương tr&igrave;nh h&ocirc;m nay rất bổ &iacute;ch, em biết th&ecirc;m nhiều bạn mới, biết về di t&iacute;ch lịch sử nơi đ&acirc;y. Ng&agrave;y h&ocirc;m qua em đ&atilde; treo l&ecirc;n c&acirc;y ước mơ với mong muốn được l&agrave;m c&ocirc;ng an để bảo vệ trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội. Với mong muốn đ&oacute;, em đang cố gắng học thật giỏi, tham gia phong tr&agrave;o Đội v&agrave; r&egrave;n luyện th&ecirc;m những kỹ năng cần thiết cho bản th&acirc;n. Đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n em đến TP. Hồ Ch&iacute; Minh, em c&oacute; cảm gi&aacute;c kh&oacute; tả lắm. Nếu c&oacute; cơ hội em sẽ quay lại v&agrave; t&igrave;m hiểu kỹ hơn về c&aacute;c địa danh ở đ&acirc;y&quot;.&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>(Em Huỳnh Ngọc Phương Nhi, học sinh trường THCS Phước Đ&ocirc;ng, T&acirc;y Ninh)</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/fd6e0d03d74d33136a5c.jpg" style="width:600px" />&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/d5d370d2aa9c4ec2178d.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Em cảm nhận được rằng việc chui hầm ở Địa đạo Củ Chi rất kh&oacute;. Ng&agrave;y xưa, để x&acirc;y được c&aacute;i hầm như thế n&agrave;y đ&atilde; kh&oacute;, việc di chuyển trong hầm lại c&ograve;n kh&oacute; hơn. Em rất kh&acirc;m phục tinh thần đấu tranh bất khuất của &ocirc;ng cha ta. Chuyến đi n&agrave;y mang lại cho em gi&aacute; trị tinh thần rất lớn, kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o em cũng c&oacute; cơ hội đến với TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Với em, đ&acirc;y l&agrave; một chuyến đi rất th&uacute; vị v&agrave; qu&yacute; gi&aacute;&quot;.</span></span></em></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>(Em Phạm Mai Hoa&nbsp;- học sinh trường&nbsp;THCS L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n, Sơn La)</strong></span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615134238_IMG_0606.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615133349_IMG_0593.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Em thấy mọi thứ ở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh rất tiện nghi, c&aacute;c bạn đi chung với em rất vui vẻ, nhiệt t&igrave;nh v&agrave; th&acirc;n thiện. Lần đầu em v&agrave;o Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&ecirc;n em thấy c&aacute;c m&oacute;n ăn ở đ&acirc;y rất kh&aacute;c, mọi người rất th&acirc;n thiện với em. Khi n&atilde;y đi hầm ở Địa đạo Củ Chi em thấy thật sự rất kh&oacute;, em rất kh&acirc;m phục l&ograve;ng dũng cảm v&agrave; sự ki&ecirc;n tr&igrave; của &ocirc;ng cha ta&quot;.</span></span></em></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">(Em Trần Đức Ph&uacute;, 11 tuổi, Trường Tiểu học Nguyễn Tr&atilde;i, Hải Ph&ograve;ng)</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615132810_IMG_1661.jpg" style="width:600px" />&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615131443_IMG_0524.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/9420583f8671622f3b60.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615132650_IMG_1649.jpg" style="height:417px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/20190615132703_IMG_1652.jpg" style="width:600px" />&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Đến TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;em gặp được hết c&aacute;c bạn ở khắp c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh của Việt Nam. Em thấy mấy bạn ở đ&acirc;y rất th&acirc;n thiện, ho&agrave; đồng, c&aacute;c bạn nh&igrave;n nhau rồi cười, c&aacute;c m&oacute;n ăn ở đ&acirc;y rất&nbsp; ngon. Em thấy li&ecirc;n hoan lần n&agrave;y được tổ chức&nbsp;rất chu đ&aacute;o, em cảm ơn Ban tổ chức v&igrave; đ&atilde; tạo điều kiện để em được tham gia Li&ecirc;n hoan. Em mong những năm sau sẽ tổ chức nhiều hơn những Li&ecirc;n hoan như thế n&agrave;y để thiếu nhi tụi em c&oacute; thể về đ&acirc;y gặp gỡ, tr&ograve; chuyện v&agrave; chia sẻ nhiều hơn với nhau&quot;.</span></span></em></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>(Em Đặng Thị Kim Ch&acirc;u - THCS T&acirc;n Lập, huyện T&acirc;n Bi&ecirc;n, T&acirc;y Ninh)</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/7f4d0fded59031ce6881.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32429/1d4c8815515bb505ec4a.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>NH&Oacute;M PH&Oacute;NG VI&Ecirc;N NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ&nbsp;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;