Động lực vươn lên từ danh hiệu “Thiếu nhi vượt khó học giỏi”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 16.6, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Lễ&nbsp;tuy&ecirc;n dương 56 thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi ti&ecirc;u biểu trong tổng số 278 đại biểu thiếu nhi tham gia Li&ecirc;n hoan Thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi to&agrave;n quốc lần thứ III, năm 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những tấm gương vượt kh&oacute;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại lễ tuy&ecirc;n dương, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; c&oacute; dịp được tr&ograve; chuyện, lắng nghe những c&acirc;u chuyện x&uacute;c động đến từ những người bạn c&ugrave;ng trang lứa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đ&oacute; c&oacute; ch&agrave;ng trai d&acirc;n tộc N&ugrave;ng L&acirc;m Tiến Thăng &ndash; học sinh lớp 9B trường THCS Phan Thiết, tỉnh Tuy&ecirc;n Quang. Bố Thăng hiện đang bị liệt nửa người, mẹ Thăng th&igrave; đang c&oacute; khối u ở thực quản. Bản th&acirc;n Thăng mang trong m&igrave;nh căn bệnh ung thư m&aacute;u, phải nghỉ học 1 năm để chữa bệnh, nhưng em đ&atilde; xuất sắc d&agrave;nh giải nhất m&ocirc;n tin học cấp tỉnh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32435/10760566176_IMG_2478.jpg" style="height:320px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&acirc;m Tiến Thăng v&agrave;&nbsp;Ph&ugrave;ng Thị V&acirc;n tại Lễ tuy&ecirc;n dương s&aacute;ng 16.6</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; học tr&ograve; nhỏ Ph&ugrave;ng Thị V&acirc;n, lớp 9/1 Trường THCS Minh T&acirc;m, tỉnh B&igrave;nh Phước cũng c&oacute; ho&agrave;n cảnh tương tự. Gia đ&igrave;nh V&acirc;n thuộc diện hộ ngh&egrave;o của x&atilde;, bố&nbsp;bị khuyết tật nặng, mẹ mắc bệnh u m&agrave;ng n&atilde;o. V&acirc;n cũng đang bị bệnh u m&agrave;ng n&atilde;o, kh&ocirc;ng nghe được b&ecirc;n tr&aacute;i v&agrave; một mắt của em đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n nh&igrave;n r&otilde;.&nbsp;Thế nhưng, c&ocirc; tr&ograve; nhỏ n&agrave;y rất lạc quan v&agrave; v&agrave; lu&ocirc;n nỗ lực để đạt được những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể trong học tập. Nhiều năm liền em đạt học sinh giỏi cấp huyện; đạt giải nh&igrave; m&ocirc;n lịch sử cấp tỉnh. Năm học 2018 &ndash; 2019, kết quả học tập trung b&igrave;nh của V&acirc;n l&agrave; 8,7.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c bạn thiếu nhi cũng kh&ocirc;ng khỏi th&aacute;n phục trước những tấm gương vượt kh&oacute; học giỏi như Ho&agrave;ng Ph&uacute;c Nguy&ecirc;n &ndash; cậu b&eacute; dũng cảm xả th&acirc;n cứu 2 em nhỏ bị đuối nước, V&otilde; Thị B&iacute;ch Ti&ecirc;n</span></span><span style="background-color:rgb(247, 247, 247); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:16px">,</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;c&ocirc; b&eacute; lớn l&ecirc;n trong v&ograve;ng tay người b&agrave; bị t&acirc;m thần với h&agrave;ng loạt th&agrave;nh t&iacute;ch ở c&aacute;c m&ocirc;n thể thao&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tất cả c&aacute;c em đều l&agrave; những tấm gương s&aacute;ng để thiếu nhi cả nước noi theo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Danh hiệu l&agrave; động lực để vươn&nbsp;l&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan Thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi l&agrave; cơ hội để c&aacute;c em được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với những người bạn c&oacute; ho&agrave;n cảnh tương tự m&igrave;nh tr&ecirc;n cả nước. Đồng thời cũng l&agrave; dịp để c&aacute;c em được kh&aacute;m ph&aacute; nhiều điều mới lạ, được vui chơi, học hỏi, điều m&agrave; trước đ&acirc;y c&aacute;c em chưa c&oacute; điều kiện để thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32435/IMG_8680.jpg" style="height:348px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Trung ương Đo&agrave;n, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo&nbsp;đ&atilde; trao tặng bằng khen cho 56 em c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;vượt kh&oacute; học giỏi&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, với mục đ&iacute;ch đồng h&agrave;nh, chăm lo cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn được tiếp th&ecirc;m động lực, điều kiện trong cuộc sống v&agrave; tiếp tục thực hiện ước mơ của m&igrave;nh, c&aacute;c đơn vị doanh nghiệp, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; trao tặng đến c&aacute;c em thiếu nhi những suất học bổng thay cho lời động vi&ecirc;n, chia sẻ với c&aacute;c em. Trung ương Đo&agrave;n, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo cũng đ&atilde; trao tặng bằng khen cho 56 em c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;vượt kh&oacute; học giỏi&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32435/10782413360_IMG_2323.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Danh hiệu &ldquo;Thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi&rdquo; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; ghi nhận sự cố gắng, l&agrave; cơ hội để c&aacute;c em nh&igrave;n lại h&agrave;nh tr&igrave;nh m&igrave;nh đ&atilde; đi qua, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; động lực để c&aacute;c em tiếp tục nỗ lực. Điểm đến của c&aacute;c em kh&ocirc;ng phải l&agrave; h&ocirc;m nay, cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; danh hiệu hay bằng khen, m&agrave; l&agrave; qu&atilde;ng đường d&agrave;i ph&iacute;a trước. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; b&agrave;n đạp để c&aacute;c em tiếp tục tạo n&ecirc;n những th&agrave;nh t&iacute;ch mới trong tương lai.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32435/20190616105150_IMG_0900%20(1).jpg" style="height:252px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Như đồng ch&iacute; Trương H&ograve;a B&igrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; nhắn nhủ: &ldquo;Ng&agrave;y mai tươi s&aacute;ng hơn, th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn sẽ chỉ đến với những ai biết cố gắng, biết ước mơ, c&oacute; kh&aacute;t vọng v&agrave; ho&agrave;i b&atilde;o để vươn l&ecirc;n thực hiện ước mơ của m&igrave;nh. Những th&agrave;nh c&ocirc;ng bước đầu ng&agrave;y h&ocirc;m nay sẽ l&agrave; động lực để gần 300 hạt giống được ươm mầm. Tương lai sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi, g&oacute;p c&ocirc;ng sức của m&igrave;nh v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>&Yacute; NHUNG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;