Động lực vươn lên từ danh hiệu “Thiếu nhi vượt khó học giỏi”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 16.6, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Lễ&nbsp;tuy&ecirc;n dương 56 thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi ti&ecirc;u biểu trong tổng số 278 đại biểu thiếu nhi tham gia Li&ecirc;n hoan Thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi to&agrave;n quốc lần thứ III, năm 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những tấm gương vượt kh&oacute;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại lễ tuy&ecirc;n dương, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; c&oacute; dịp được tr&ograve; chuyện, lắng nghe những c&acirc;u chuyện x&uacute;c động đến từ những người bạn c&ugrave;ng trang lứa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đ&oacute; c&oacute; ch&agrave;ng trai d&acirc;n tộc N&ugrave;ng L&acirc;m Tiến Thăng &ndash; học sinh lớp 9B trường THCS Phan Thiết, tỉnh Tuy&ecirc;n Quang. Bố Thăng hiện đang bị liệt nửa người, mẹ Thăng th&igrave; đang c&oacute; khối u ở thực quản. Bản th&acirc;n Thăng mang trong m&igrave;nh căn bệnh ung thư m&aacute;u, phải nghỉ học 1 năm để chữa bệnh, nhưng em đ&atilde; xuất sắc d&agrave;nh giải nhất m&ocirc;n tin học cấp tỉnh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32435/10760566176_IMG_2478.jpg" style="height:320px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&acirc;m Tiến Thăng v&agrave;&nbsp;Ph&ugrave;ng Thị V&acirc;n tại Lễ tuy&ecirc;n dương s&aacute;ng 16.6</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; học tr&ograve; nhỏ Ph&ugrave;ng Thị V&acirc;n, lớp 9/1 Trường THCS Minh T&acirc;m, tỉnh B&igrave;nh Phước cũng c&oacute; ho&agrave;n cảnh tương tự. Gia đ&igrave;nh V&acirc;n thuộc diện hộ ngh&egrave;o của x&atilde;, bố&nbsp;bị khuyết tật nặng, mẹ mắc bệnh u m&agrave;ng n&atilde;o. V&acirc;n cũng đang bị bệnh u m&agrave;ng n&atilde;o, kh&ocirc;ng nghe được b&ecirc;n tr&aacute;i v&agrave; một mắt của em đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n nh&igrave;n r&otilde;.&nbsp;Thế nhưng, c&ocirc; tr&ograve; nhỏ n&agrave;y rất lạc quan v&agrave; v&agrave; lu&ocirc;n nỗ lực để đạt được những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể trong học tập. Nhiều năm liền em đạt học sinh giỏi cấp huyện; đạt giải nh&igrave; m&ocirc;n lịch sử cấp tỉnh. Năm học 2018 &ndash; 2019, kết quả học tập trung b&igrave;nh của V&acirc;n l&agrave; 8,7.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c bạn thiếu nhi cũng kh&ocirc;ng khỏi th&aacute;n phục trước những tấm gương vượt kh&oacute; học giỏi như Ho&agrave;ng Ph&uacute;c Nguy&ecirc;n &ndash; cậu b&eacute; dũng cảm xả th&acirc;n cứu 2 em nhỏ bị đuối nước, V&otilde; Thị B&iacute;ch Ti&ecirc;n</span></span><span style="background-color:rgb(247, 247, 247); font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:16px">,</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;c&ocirc; b&eacute; lớn l&ecirc;n trong v&ograve;ng tay người b&agrave; bị t&acirc;m thần với h&agrave;ng loạt th&agrave;nh t&iacute;ch ở c&aacute;c m&ocirc;n thể thao&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tất cả c&aacute;c em đều l&agrave; những tấm gương s&aacute;ng để thiếu nhi cả nước noi theo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Danh hiệu l&agrave; động lực để vươn&nbsp;l&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan Thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi l&agrave; cơ hội để c&aacute;c em được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với những người bạn c&oacute; ho&agrave;n cảnh tương tự m&igrave;nh tr&ecirc;n cả nước. Đồng thời cũng l&agrave; dịp để c&aacute;c em được kh&aacute;m ph&aacute; nhiều điều mới lạ, được vui chơi, học hỏi, điều m&agrave; trước đ&acirc;y c&aacute;c em chưa c&oacute; điều kiện để thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32435/IMG_8680.jpg" style="height:348px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Trung ương Đo&agrave;n, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo&nbsp;đ&atilde; trao tặng bằng khen cho 56 em c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;vượt kh&oacute; học giỏi&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, với mục đ&iacute;ch đồng h&agrave;nh, chăm lo cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn được tiếp th&ecirc;m động lực, điều kiện trong cuộc sống v&agrave; tiếp tục thực hiện ước mơ của m&igrave;nh, c&aacute;c đơn vị doanh nghiệp, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; trao tặng đến c&aacute;c em thiếu nhi những suất học bổng thay cho lời động vi&ecirc;n, chia sẻ với c&aacute;c em. Trung ương Đo&agrave;n, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo cũng đ&atilde; trao tặng bằng khen cho 56 em c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;vượt kh&oacute; học giỏi&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32435/10782413360_IMG_2323.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Danh hiệu &ldquo;Thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi&rdquo; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; ghi nhận sự cố gắng, l&agrave; cơ hội để c&aacute;c em nh&igrave;n lại h&agrave;nh tr&igrave;nh m&igrave;nh đ&atilde; đi qua, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; động lực để c&aacute;c em tiếp tục nỗ lực. Điểm đến của c&aacute;c em kh&ocirc;ng phải l&agrave; h&ocirc;m nay, cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; danh hiệu hay bằng khen, m&agrave; l&agrave; qu&atilde;ng đường d&agrave;i ph&iacute;a trước. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; b&agrave;n đạp để c&aacute;c em tiếp tục tạo n&ecirc;n những th&agrave;nh t&iacute;ch mới trong tương lai.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32435/20190616105150_IMG_0900%20(1).jpg" style="height:252px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Như đồng ch&iacute; Trương H&ograve;a B&igrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; nhắn nhủ: &ldquo;Ng&agrave;y mai tươi s&aacute;ng hơn, th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn sẽ chỉ đến với những ai biết cố gắng, biết ước mơ, c&oacute; kh&aacute;t vọng v&agrave; ho&agrave;i b&atilde;o để vươn l&ecirc;n thực hiện ước mơ của m&igrave;nh. Những th&agrave;nh c&ocirc;ng bước đầu ng&agrave;y h&ocirc;m nay sẽ l&agrave; động lực để gần 300 hạt giống được ươm mầm. Tương lai sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi, g&oacute;p c&ocirc;ng sức của m&igrave;nh v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>&Yacute; NHUNG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 14/7, Ban Thường vụ Quận Đoàn Phú Nhuận đã tổ chức ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe môtô, xe máy" năm 2019 tại trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận).

Agile Việt Nam
;