20.000 sinh viên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 16/6, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ Ra qu&acirc;n Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; năm 2019 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Quận 1.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32442/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự lễ ra qu&acirc;n c&oacute; đồng ch&iacute; Đặng Th&ugrave;y Kh&aacute;nh V&acirc;n &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Đo&agrave;n thể v&agrave; c&aacute;c Hội, Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng đại diện c&aacute;c ban, ng&agrave;nh v&agrave; đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; c&oacute; mặt đ&ocirc;ng đủ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; năm 2019 c&oacute; sự tham gia của 20.000 lượt sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện với 17 đội h&igrave;nh tại c&aacute;c quận, bến xe tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố như: quận 1, quận B&igrave;nh Thạnh, quận Thủ Đức, Bến xe miền Đ&ocirc;ng, Bến xe An Sương... Trong đ&oacute;, giai đoạn 1, từ ng&agrave;y 16/6 - 10/7/2019, 8.000 sinh vi&ecirc;n sẽ tập trung hỗ trợ th&iacute; sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia v&agrave; năng khiếu v&agrave;o c&aacute;c trường ĐH, CĐ tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh. Ban Tổ chức Chương tr&igrave;nh cho biết sẽ c&oacute; c&aacute;c đội h&igrave;nh tại 111 địa điểm thi để tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ c&aacute;c th&iacute; sinh dự thi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32442/33.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Năm nay c&oacute; 17 đội h&igrave;nh tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giai đoạn 2, từ ng&agrave;y 6/8 - 20/8/2019, 12.000 sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện sẽ l&agrave;m nhiệm vụ đ&oacute;n, tư vấn, hướng dẫn th&iacute; sinh về th&agrave;nh phố nộp hồ sơ x&aacute;c nhận nhập học v&agrave;o c&aacute;c trường ĐH, CĐ. Tại đ&acirc;y, c&aacute;c đội h&igrave;nh ở c&aacute;c bến xe như miền Đ&ocirc;ng, miền T&acirc;y, Chợ Lớn, An Sương v&agrave; tại c&aacute;c điểm trường sẽ được bố tr&iacute; chặt chẽ để hỗ trợ c&aacute;c th&iacute; sinh v&agrave; người nh&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời để tạo điều kiện tốt nhất cho c&aacute;c th&iacute; sinh dự thi, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với c&aacute;c cơ quan, đơn vị chức năng của Th&agrave;nh phố như: Ph&ograve;ng CSGT đường bộ, đường sắt; C&ocirc;ng an TP.Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ban Quản l&yacute; c&aacute;c bến xe, Ban Gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường ĐH, CĐ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32442/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Anh L&ecirc; Xu&acirc;n Dũng &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n TP.HCM ph&aacute;t biểu tại buổi lễ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại Lễ Ra qu&acirc;n, anh L&ecirc; Xu&acirc;n Dũng &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh nhấn mạnh: &ldquo;C&aacute;c hoạt động thiết thực trong chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; đ&atilde; ghi dấu ấn s&acirc;u sắc trong to&agrave;n x&atilde; hội, đặc biệt l&agrave; người d&acirc;n, sinh vi&ecirc;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;. B&ecirc;n cạnh những lời động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ, anh cũng đề nghị c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện thực hiện tốt 4 nội dung sau. Đ&oacute; l&agrave; nghi&ecirc;n cứu kỹ c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến kỳ thi THPT quốc gia, c&aacute;c phương thức x&eacute;t tuyển v&agrave;o ĐH, CĐ để trả lời thắc mắc của th&iacute; sinh v&agrave; người nh&agrave; một c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c; nghi&ecirc;m chỉnh chấp h&agrave;nh c&aacute;c quy định của Ban Tổ chức, c&aacute;c Hội đồng thi để đảm bảo t&iacute;nh an to&agrave;n v&agrave; hiệu quả; phối hợp tốt với c&aacute;c lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị để triển khai c&aacute;c nội dung hiệu quả nhất. Đặc biệt, phải lu&ocirc;n giữ h&igrave;nh ảnh th&acirc;n thiện, nhiệt huyết của một chiến sĩ t&igrave;nh nguyện mang t&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với bạn Ng&ocirc; Thị Kiều Nhi, sinh vi&ecirc;n trường đại học B&aacute;ch Khoa n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; 20.000 bạn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của Th&agrave;nh phố n&oacute;i chung th&igrave; &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; hoạt động t&igrave;nh nguyện b&igrave;nh thường m&agrave; n&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh nơi để c&aacute;c bạn thể hiện sức trẻ, tinh thần tr&aacute;ch nhiệm đối với cộng đồng x&atilde; hội v&agrave; đặc biệt đối với đ&agrave;n em theo sau.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32442/4.JPG" style="height:415px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32442/6.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32442/9.JPG" style="height:334px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Kh&iacute; thế hồ hởi&nbsp;trong ng&agrave;y ra qu&acirc;n &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; năm 2019</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được khởi nguồn từ năm 1997. Năm 2019 đ&atilde; đ&aacute;nh dấu chặng đường 23 năm tổ chức chương tr&igrave;nh hỗ trợ th&iacute; sinh thi ĐH, CĐ; đ&acirc;y cũng l&agrave; năm thứ 18 chương tr&igrave;nh mang t&ecirc;n &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; v&agrave; l&agrave; năm thứ 4 thay đổi c&aacute;ch thức tổ chức hỗ trợ th&iacute; sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia v&agrave; x&eacute;t tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường ĐH, CĐ tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;