Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Tuyên dương 66 điển hình TNTT làm theo lời Bác năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32504/IMG_1704.JPG" style="height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong 03 năm qua, qua đ&oacute; nh&acirc;n rộng những m&ocirc; h&igrave;nh hay, c&aacute;ch l&agrave;m hiệu quả, đồng thời r&uacute;t kinh nghiệm trong qu&aacute; tr&igrave;nh chỉ đạo, tổ chức thực hiện, x&aacute;c định phương hướng, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới, cũng như đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền th&ocirc;ng qua c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong việc học v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c từ đ&oacute; gi&aacute;o dục, định hướng, dẫn dắt cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Khối tiếp tục r&egrave;n luyện, phấn đấu để ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n, &ldquo;vừa hồng vừa chuy&ecirc;n&rdquo; như lời B&aacute;c hằng căn dặn trước l&uacute;c đi xa; &nbsp;Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 108 năm ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2019), nh&acirc;n đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019). </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">S&aacute;ng ng&agrave;y 05/6/2019, tại Hội trường Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối&nbsp; D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; long trọng tổ chức Lễ Tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cấp Khối năm 2019. Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; Đ/c Vương Thanh Liễu - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đ/c Th&aacute;i Thị B&iacute;ch Li&ecirc;n - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy Khối, Đ/c Vũ Hữu Minh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện L&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c Ban Đảng ủy Khối, l&atilde;nh đạo c&aacute;c đo&agrave;n thể Khối, c&ugrave;ng 66 tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực v&agrave; hơn 300 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Qua 03 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị về <em>&ldquo;Đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; </em>đ&atilde; đạt những kết quả bước đầu quan trọng. Việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo thực sự trở th&agrave;nh hoạt động sinh hoạt ch&iacute;nh trị quan trọng, thường xuy&ecirc;n v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh lan tỏa rộng r&atilde;i trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Khối. Nội dung gắn kết chặt chẽ, ph&ugrave; hợp với việc thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n v&agrave; trở th&agrave;nh nội dung mang t&iacute;nh định hướng cho tất cả c&aacute;c hoạt động của c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n. C&aacute;c đơn vị c&oacute; sự gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c, chuyển từ học tập sang &ldquo;l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; một c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n, g&oacute;p phần ho&agrave;n thiện nh&acirc;n c&aacute;ch của mỗi người. Đa phần c&aacute;c đơn vị đ&atilde; s&aacute;ng tạo trong việc tổ chức, triển khai thực hiện, ph&ugrave; hợp với điều kiện thực tế v&agrave; từng đối tượng thanh ni&ecirc;n. Nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh hiệu quả từ việc l&agrave;m theo đ&atilde; tạo ra những gi&aacute; trị x&atilde; hội, gi&aacute; trị vật chất v&agrave; tinh thần cho x&atilde; hội, cho đơn vị v&agrave; trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Trong tuy&ecirc;n truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đ&atilde; xuất hiện rất nhiều c&aacute;ch l&agrave;m mới, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ v&agrave; ph&aacute;t huy hiệu quả chuy&ecirc;n m&ocirc;n như: x&acirc;y dựng chuy&ecirc;n mục &ldquo;Gương điển h&igrave;nh&rdquo; tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội của c&aacute;c đơn vị, Chuy&ecirc;n mục &ldquo;Tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c tấm gương ti&ecirc;u biểu trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;&nbsp; của Đo&agrave;n Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Th&agrave;nh phố&nbsp;; Chương tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y mới&rdquo; về những h&igrave;nh ảnh đẹp của Thanh Ni&ecirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; cả nước của Đo&agrave;n Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n TP; bản tin ph&aacute;t thanh thanh ni&ecirc;n về&nbsp; &ldquo;L&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; của Đo&agrave;n B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải ph&oacute;ng&hellip;, qua đ&oacute; đ&atilde; thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu nhận định về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 tại Đo&agrave;n Khối trong thời gian qua Đ/c Phạm Văn Linh - UVBTV Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối nhấn mạnh đ&acirc;y l&agrave; hoạt động ch&iacute;nh trị c&oacute; &yacute; nghĩa nhằm đ&aacute;nh gi&aacute;, biểu dương v&agrave; nh&acirc;n rộng việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Bằng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc, mỗi tập thể, c&aacute; nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương h&ocirc;m nay l&agrave; một tấm gương điển h&igrave;nh trong học tập, lao động v&agrave; cống hiến, ki&ecirc;n định l&yacute; tưởng, học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c; năng động, s&aacute;ng tạo, g&oacute;p phần đổi mới v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, khẳng định với nh&acirc;n d&acirc;n, với x&atilde; hội tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&igrave; đất nước gi&agrave;u đẹp, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n; đồng thời, kỳ vọng c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương tiếp tục đi đầu trong phong tr&agrave;o &ldquo;3 tr&aacute;ch nhiệm&rdquo; g&oacute;p phần t&iacute;ch cực v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh gần gũi, th&acirc;n thiện đối với mỗi c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ. &ldquo;Bằng sự năng động, s&aacute;ng tạo v&agrave; nhiệt huyết sẵn c&oacute;, c&aacute;c bạn h&atilde;y đ&uacute;c kết thực tiễn, nắm bắt cơ hội, kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện để trở th&agrave;nh những người đi đầu trong lĩnh vực chuy&ecirc;n m&ocirc;n của m&igrave;nh, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực phục vụ sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng c&aacute;c gương được tuy&ecirc;n dương, Đ/c Vũ Hữu Minh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối mong rằng c&aacute;c bạn trẻ tiếp tục thể hiện vai tr&ograve; của m&igrave;nh với cơ quan, đơn vị. Kh&ocirc;ng chỉ r&egrave;n luyện c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n m&agrave; c&agrave;ng bản lĩnh vững v&agrave;ng về ch&iacute;nh trị, nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; thực hiện l&yacute; tưởng, thể hiện h&igrave;nh ảnh đội ngũ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trẻ năng động, tri thức, d&aacute;m nghĩ biết l&agrave;m, c&oacute; khả năng truyền cảm hứng đến cộng đồng, x&atilde; hội, c&ugrave;ng lan tỏa những gi&aacute; trị đẹp trong cuộc sống.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại lễ tuy&ecirc;n dương, c&aacute;c đại biểu cũng đ&atilde; giao lưu với Đ/c Mai Văn Thanh T&acirc;m - Nghi&ecirc;n cứu vi&ecirc;n Viện Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ t&iacute;nh to&aacute;n, Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Th&agrave;nh phố v&agrave; Đ/c Nguyễn Thị Hải H&agrave; - Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng X&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền, Sở Nội vụ Th&agrave;nh phố. Những điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu cho lớp c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trẻ của TP kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện, trau dồi năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n, đạo đức, lối sống trở th&agrave;nh những thanh ni&ecirc;n &ldquo;vừa hồng vừa chuy&ecirc;n&rdquo; như kỳ vọng của B&aacute;c trong bồi dưỡng c&aacute;c thế hệ l&agrave; rường cột nước nh&agrave;. Năm 2019,&nbsp;từ 70 đề cử của 21 cơ sở Đo&agrave;n, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối đ&atilde; quyết định tuy&ecirc;n dương 28 tập thể v&agrave; 38 c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh l&agrave; những c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trẻ kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện, phấn đấu hết m&igrave;nh để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ, tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c hoạt động đo&agrave;n thể, c&ugrave;ng hướng tới mục ti&ecirc;u chung l&agrave; phụng sự đất nước, phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n, g&oacute;p phần lan tỏa những c&acirc;u chuyện đẹp.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px">Đo&agrave;n Khối</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;