Khánh thành sân chơi thiếu nhi tại Củ Chi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 30.6, Ban Chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện&nbsp;Hoa phượng đỏ TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Ban Chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh Cải tạo s&acirc;n chơi thiếu nhi v&agrave; trao tặng tại trường Tiểu học Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Trưởng ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chỉ huy ph&oacute; Chiến dịch Hoa phượng đỏ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&ugrave;ng đại diện Huyện Đo&agrave;n Củ Chi, Ban Chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đại diện Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Trung Lập Hạ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tổng gi&aacute; trị s&acirc;n chơi l&agrave; 40.000.0000 đồng, trong đ&oacute; thực hiện trang bị&nbsp;c&aacute;c dụng cụ của s&acirc;n chơi thiếu nhi l&agrave; 35.000.000 đồng v&agrave;&nbsp;việc cải tạo s&acirc;n chơi l&agrave; 5.000.000 đồng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng tr&igrave;nh được thực hiện nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em thiếu nhi trường Tiểu học Trung Lập Hạ n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; x&atilde; Trung Lập Hạ n&oacute;i chung, c&oacute; một điểm vui chơi bổ &iacute;ch, l&agrave;nh mạnh trong dịp h&egrave;. Đơn vị tiếp nhận l&agrave; X&atilde; Đo&agrave;n Trung Lập Hạ v&agrave; trường Tiểu học Trung Lập H&agrave; sẽ thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i v&agrave; c&oacute; kế hoạch bảo tr&igrave; c&aacute;c dụng cụ, tr&ograve; chơi định kỳ, để c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; thể vui chơi một c&aacute;ch an to&agrave;n nhất.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32513/sctn.png" style="height:459px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32513/IMG_2389.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32513/san%20choi%202.png" style="height:428px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">* C&ugrave;ng ng&agrave;y, tại trường Tiểu học Trung Lập Hạ, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ Quận 3 đ&atilde; tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi cho hơn 200 em học sinh, thiếu nhi x&atilde; v&agrave; trao tặng học bổng cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. </span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Đồng thời​, c&aacute;c chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh huyện Củ&nbsp;Chi&nbsp;tổ chức c&aacute;c lớp v&otilde; tự vệ, trang bị kỹ năng cho c&aacute;c em học sinh, thiếu nhi.&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32513/IMG_2395.JPG" style="height:495px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32513/IMG_2401.JPG" style="height:549px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">NG</span>ỌC THẢO</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;