Khánh thành sân chơi thiếu nhi tại Củ Chi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 30.6, Ban Chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện&nbsp;Hoa phượng đỏ TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Ban Chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh Cải tạo s&acirc;n chơi thiếu nhi v&agrave; trao tặng tại trường Tiểu học Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Trưởng ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chỉ huy ph&oacute; Chiến dịch Hoa phượng đỏ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&ugrave;ng đại diện Huyện Đo&agrave;n Củ Chi, Ban Chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đại diện Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Trung Lập Hạ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tổng gi&aacute; trị s&acirc;n chơi l&agrave; 40.000.0000 đồng, trong đ&oacute; thực hiện trang bị&nbsp;c&aacute;c dụng cụ của s&acirc;n chơi thiếu nhi l&agrave; 35.000.000 đồng v&agrave;&nbsp;việc cải tạo s&acirc;n chơi l&agrave; 5.000.000 đồng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng tr&igrave;nh được thực hiện nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em thiếu nhi trường Tiểu học Trung Lập Hạ n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; x&atilde; Trung Lập Hạ n&oacute;i chung, c&oacute; một điểm vui chơi bổ &iacute;ch, l&agrave;nh mạnh trong dịp h&egrave;. Đơn vị tiếp nhận l&agrave; X&atilde; Đo&agrave;n Trung Lập Hạ v&agrave; trường Tiểu học Trung Lập H&agrave; sẽ thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i v&agrave; c&oacute; kế hoạch bảo tr&igrave; c&aacute;c dụng cụ, tr&ograve; chơi định kỳ, để c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; thể vui chơi một c&aacute;ch an to&agrave;n nhất.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32513/sctn.png" style="height:459px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32513/IMG_2389.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32513/san%20choi%202.png" style="height:428px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">* C&ugrave;ng ng&agrave;y, tại trường Tiểu học Trung Lập Hạ, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ Quận 3 đ&atilde; tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi cho hơn 200 em học sinh, thiếu nhi x&atilde; v&agrave; trao tặng học bổng cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. </span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Đồng thời​, c&aacute;c chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh huyện Củ&nbsp;Chi&nbsp;tổ chức c&aacute;c lớp v&otilde; tự vệ, trang bị kỹ năng cho c&aacute;c em học sinh, thiếu nhi.&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32513/IMG_2395.JPG" style="height:495px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32513/IMG_2401.JPG" style="height:549px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">NG</span>ỌC THẢO</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;