Hãng phim Trẻ: “Kết nối yêu thương” chăm lo cho các bệnh nhi khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="summary cms-desc" style="box-sizing: border-box; font-size: 1.4rem; line-height: 1.9rem; margin-bottom: 10px; font-weight: 700;"><span style="font-size:14px">H&atilde;ng Phim Trẻ vừa phối hợp với&nbsp;Tỉnh Đo&agrave;n Đồng Nai, C&ocirc;ng ty Việt Ph&aacute;t Group tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Kết nối y&ecirc;u thương&rdquo; năm 2019 tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai&nbsp;với nhiều hoạt động phong ph&uacute; chăm lo cho c&aacute;c bệnh nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></div> <div class="summary cms-desc" style="box-sizing: border-box; font-size: 1.4rem; line-height: 1.9rem; margin-bottom: 10px; font-weight: 700; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://image.sggp.org.vn/w570/Uploaded/2019/xddwbpiu/2019_06_28/65168381_330640537828464_212521724904734720_n_jksq.jpg" style="height:308px; width:570px" /></span></div> <div class="article-avatar cms-body" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Trao tặng 100 phần qu&agrave; cho bệnh nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn</em></span></p> </div> <div class="article-content" style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;"> <div class="content cms-body" style="box-sizing: border-box; font-size: 1.4rem; line-height: 1.9rem;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với chủ đề &quot;Ước&nbsp;mơ tuổi thơ&quot;, chương tr&igrave;nh c&oacute; nhiều hoạt động đặc sắc d&agrave;nh cho bệnh nhi v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n đang lưu tr&uacute; tại bệnh viện, như: biểu diễn L&acirc;n Sư Rồng, kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh s&acirc;n chơi d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c em bệnh nhi,&nbsp;chương tr&igrave;nh &ldquo;Điện ảnh trong mắt trẻ thơ&rdquo;, h&oacute;a trang chụp ảnh lưu niệm, tr&ograve; chơi vận động, giao lưu c&ugrave;ng ch&uacute; hề, tạo h&igrave;nh bong b&oacute;ng nghệ thuật, kịch m&uacute;a rối &ldquo;Ng&agrave;y hội mu&ocirc;n th&uacute;&rdquo;, tổ chức&nbsp;cuộc thi vẽ tranh &quot;Ước mơ tuổi thơ&quot;...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong đ&oacute;, cuộc thi vẽ tranh đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c em được bay bổng với những n&eacute;t vẽ thể hiện ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp. Ban&nbsp;tổ chức trao 14 giải thưởng, tặng qu&agrave; v&agrave; triển l&atilde;m 20 t&aacute;c phẩm xuất sắc trong chương tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, Ban tổ chức đ&atilde; trao tặng 100 phần qu&agrave; cho bệnh nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, tổ chức sinh nhật hồng cho bệnh nhi c&oacute; th&aacute;ng sinh trong th&aacute;ng 6.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://image.sggp.org.vn/w560/Uploaded/2019/xddwbpiu/2019_06_28/65146464_1048217752050791_2709449353830858752_n_yrwg.jpg" style="height:391px; width:560px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Tổ chức sinh nhật hồng cho c&aacute;c bệnh nhi&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://image.sggp.org.vn/w560/Uploaded/2019/xddwbpiu/2019_06_28/65462858_673700659721662_9099884910981677056_n_qvud.jpg" style="height:389px; width:560px" /></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Tổ chức cắt t&oacute;c cho c&aacute;c bệnh nhi</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dự &aacute;n chương tr&igrave;nh &ldquo;Kết nối y&ecirc;u thương&rdquo; l&agrave; chuỗi hoạt động 3 năm (giai đoạn 2018 &ndash; 2020) d&agrave;nh cho đối tượng bệnh nh&acirc;n v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n tại c&aacute;c bệnh viện ở TPHCM v&agrave; mở rộng ra to&agrave;n quốc với mong muốn n&acirc;ng cao gi&aacute; trị v&agrave; &yacute; nghĩa hoạt động sẻ chia y&ecirc;u thương; mang nghệ thuật, niềm vui, tiếp th&ecirc;m động lực cho bệnh nh&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, Ban tổ chức đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh n&agrave;y tại Bệnh viện Ung Bướu,&nbsp;Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TIỂU T&Acirc;N&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Nguồn: B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng</span></strong></p> </div> </div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;