Hãng phim Trẻ: “Kết nối yêu thương” chăm lo cho các bệnh nhi khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="summary cms-desc" style="box-sizing: border-box; font-size: 1.4rem; line-height: 1.9rem; margin-bottom: 10px; font-weight: 700;"><span style="font-size:14px">H&atilde;ng Phim Trẻ vừa phối hợp với&nbsp;Tỉnh Đo&agrave;n Đồng Nai, C&ocirc;ng ty Việt Ph&aacute;t Group tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Kết nối y&ecirc;u thương&rdquo; năm 2019 tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai&nbsp;với nhiều hoạt động phong ph&uacute; chăm lo cho c&aacute;c bệnh nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></div> <div class="summary cms-desc" style="box-sizing: border-box; font-size: 1.4rem; line-height: 1.9rem; margin-bottom: 10px; font-weight: 700; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://image.sggp.org.vn/w570/Uploaded/2019/xddwbpiu/2019_06_28/65168381_330640537828464_212521724904734720_n_jksq.jpg" style="height:308px; width:570px" /></span></div> <div class="article-avatar cms-body" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Trao tặng 100 phần qu&agrave; cho bệnh nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn</em></span></p> </div> <div class="article-content" style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;"> <div class="content cms-body" style="box-sizing: border-box; font-size: 1.4rem; line-height: 1.9rem;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với chủ đề &quot;Ước&nbsp;mơ tuổi thơ&quot;, chương tr&igrave;nh c&oacute; nhiều hoạt động đặc sắc d&agrave;nh cho bệnh nhi v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n đang lưu tr&uacute; tại bệnh viện, như: biểu diễn L&acirc;n Sư Rồng, kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh s&acirc;n chơi d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c em bệnh nhi,&nbsp;chương tr&igrave;nh &ldquo;Điện ảnh trong mắt trẻ thơ&rdquo;, h&oacute;a trang chụp ảnh lưu niệm, tr&ograve; chơi vận động, giao lưu c&ugrave;ng ch&uacute; hề, tạo h&igrave;nh bong b&oacute;ng nghệ thuật, kịch m&uacute;a rối &ldquo;Ng&agrave;y hội mu&ocirc;n th&uacute;&rdquo;, tổ chức&nbsp;cuộc thi vẽ tranh &quot;Ước mơ tuổi thơ&quot;...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong đ&oacute;, cuộc thi vẽ tranh đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c em được bay bổng với những n&eacute;t vẽ thể hiện ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp. Ban&nbsp;tổ chức trao 14 giải thưởng, tặng qu&agrave; v&agrave; triển l&atilde;m 20 t&aacute;c phẩm xuất sắc trong chương tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, Ban tổ chức đ&atilde; trao tặng 100 phần qu&agrave; cho bệnh nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, tổ chức sinh nhật hồng cho bệnh nhi c&oacute; th&aacute;ng sinh trong th&aacute;ng 6.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://image.sggp.org.vn/w560/Uploaded/2019/xddwbpiu/2019_06_28/65146464_1048217752050791_2709449353830858752_n_yrwg.jpg" style="height:391px; width:560px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Tổ chức sinh nhật hồng cho c&aacute;c bệnh nhi&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://image.sggp.org.vn/w560/Uploaded/2019/xddwbpiu/2019_06_28/65462858_673700659721662_9099884910981677056_n_qvud.jpg" style="height:389px; width:560px" /></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Tổ chức cắt t&oacute;c cho c&aacute;c bệnh nhi</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dự &aacute;n chương tr&igrave;nh &ldquo;Kết nối y&ecirc;u thương&rdquo; l&agrave; chuỗi hoạt động 3 năm (giai đoạn 2018 &ndash; 2020) d&agrave;nh cho đối tượng bệnh nh&acirc;n v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n tại c&aacute;c bệnh viện ở TPHCM v&agrave; mở rộng ra to&agrave;n quốc với mong muốn n&acirc;ng cao gi&aacute; trị v&agrave; &yacute; nghĩa hoạt động sẻ chia y&ecirc;u thương; mang nghệ thuật, niềm vui, tiếp th&ecirc;m động lực cho bệnh nh&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, Ban tổ chức đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh n&agrave;y tại Bệnh viện Ung Bướu,&nbsp;Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TIỂU T&Acirc;N&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Nguồn: B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng</span></strong></p> </div> </div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;