Đăng ký trực tuyến để trở thành Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Điểm mới trong Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 26&nbsp;l&agrave; việc triển khai&nbsp;đăng k&yacute; Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2019 th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức trực tuyến tại chuy&ecirc;n trang&nbsp;</strong><a href="http://dangky.tinhnguyenhetphcm.vn/">http://dangky.tinhnguyenhetphcm.vn/</a></span></p> <p style="text-align:center"><iframe height="1180" src="https://drive.google.com/file/d/1cQ2ZS-QKWj4HonwgJW2a3H4FEdXpcBcE/preview" width="940"></iframe></p> </body></html>

BÌNH LUẬN