Bình Chánh: Hành trình “Cùng bạn an toàn trên đường hè năm 2019"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">S&aacute;ng 03.7, hơn 200 em thiếu nhi đ&atilde; tham gia&nbsp;h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;C&ugrave;ng bạn an to&agrave;n tr&ecirc;n đường&nbsp;h&egrave;&nbsp;năm 2019&quot; tại trường Tiểu học An Ph&uacute; T&acirc;y 2, x&atilde; An Ph&uacute; T&acirc;y, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32534/ATGT-1.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh do&nbsp;<span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ phối hợp c&ugrave;ng Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh phối hợp&nbsp;tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">H&agrave;nh tr&igrave;nh l&agrave; hoạt động thiết thực d&agrave;nh cho thiếu nhi&nbsp;g&oacute;p phần tạo s&acirc;n chơi v&agrave; n&acirc;ng cao &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật v&agrave; bảo đảm an to&agrave;n khi tham gia giao th&ocirc;ng đối với trẻ em.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32534/ATGT-4.JPG" style="height:634px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trong chương tr&igrave;nh, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; được tham gia nhiều hoạt động như: xem tiểu phẩm v&agrave; trả lời c&acirc;u hỏi li&ecirc;n quan đến Luật giao th&ocirc;ng đường bộ; tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c quy định v&agrave; biện ph&aacute;p để tham gia giao th&ocirc;ng an to&agrave;n. Đặc biệt, chương tr&igrave;nh hướng dẫn cho học sinh về c&aacute;ch nhận diện biển b&aacute;o giao th&ocirc;ng, quy định đội n&oacute;n bảo hiểm ở trẻ em v&agrave; c&aacute;c t&igrave;nh huống vi phạm khi tham gia giao th&ocirc;ng m&agrave; trẻ thường mắc phải c&ugrave;ng c&aacute;c tiết mục xiếc, ảo thuật&hellip;</span></p> <p><span style="font-size:16px">Tại chương tr&igrave;nh, c</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:16px; text-align:justify">&aacute;c em được trải nghiệm nhiều hoạt động vui tươi, th&uacute; vị như: diễn kịch, giao lưu nh&acirc;n vật Thỏ v&agrave; R&ugrave;a; tr&igrave;nh diễn ảo thuật, nhất l&agrave; được tham gia s&acirc;n chơi &ldquo;C&ugrave;ng bạn an to&agrave;n tr&ecirc;n đường&rdquo;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:16px; text-align:justify"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32534/ATGT-5.JPG" style="height:329px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban Bi&ecirc;n tập B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ&nbsp;đ&atilde; trao tặng 04 phần học bổng trị gi&aacute; 500.000 đồng/ suất cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn gi&uacute;p c&aacute;c em th&ecirc;m vững bước đến trường.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">BC</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 14/7, Ban Thường vụ Quận Đoàn Phú Nhuận đã tổ chức ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe môtô, xe máy" năm 2019 tại trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận).

Agile Việt Nam
;