Quận 9: Kết nạp Đảng cho chiến sĩ Hành quân xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, Chi bộ C&ocirc;ng an phường T&acirc;n Ph&uacute;, quận 9 đ&atilde; tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đồng ch&iacute; Phạm Thế Ngọc, chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh ti&ecirc;u biểu năm 2019.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ kết nạp Đảng của đồng ch&iacute; Phạm Thế Ngọc.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phạm Thế Ngọc (1993), đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng an, chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh tại phường T&acirc;n Ph&uacute;, quận 9 đ&atilde;&nbsp;ch&iacute;nh thức được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ&nbsp;của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng ch&iacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; gương ti&ecirc;u biểu đi đầu trong c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n, Hội m&agrave; c&ograve;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện do Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức. Được biết, đ&acirc;y l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n m&agrave; đồng ch&iacute; Phạm Thế Ngọc tham gia chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ&nbsp;của Đảng l&agrave; niềm tự h&agrave;o rất lớn của bản th&acirc;n t&ocirc;i, nhờ những lần tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện m&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; đ&uacute;c kết&nbsp;th&ecirc;m cho m&igrave;nh những kinh nghiệm, b&agrave;i học để trưởng th&agrave;nh. Lần đầu ti&ecirc;n tham gia chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh nhưng t&ocirc;i cảm thấy đ&acirc;y l&agrave; m&aacute;i nh&agrave; đong đầy t&igrave;nh thương, chứa đựng nhiệt huyết của tuổi trẻ. T&ocirc;i sẽ cố gắng ho&agrave;n th&agrave;nh tốt mọi nhiệm vụ, xứng đ&aacute;ng với sự tin y&ecirc;u, giao ph&oacute; của cấp tr&ecirc;n&rdquo;, đồng ch&iacute; Phạm Thế Ngọc chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32535/2.jpg" style="height:323px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Như Thảo &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy phường T&acirc;n Ph&uacute; đ&atilde; ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Phạm Thế Ngọc ch&iacute;nh thức được kết nạp Đảng. Đồng ch&iacute; cũng hy vọng, đ&acirc;y sẽ l&agrave; nấc thang quan trọng để đồng ch&iacute; Ngọc tiếp tục r&egrave;n luyện, phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh tốt mọi nhiệm vụ, củng cố v&agrave; x&acirc;y dựng Đảng ng&agrave;y c&agrave;ng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, đồng ch&iacute; cũng y&ecirc;u cầu Chi bộ C&ocirc;ng an phường T&acirc;n Ph&uacute;, quận 9 phải ra sức gi&uacute;p đỡ, tạo điều kiện để đồng ch&iacute; Ngọc ph&aacute;t huy hết năng lực, phẩm chất, nhất l&agrave; trong chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh năm 2019.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM S&Aacute;NG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;