Chiến sĩ Hành quân xanh Quận 2 vinh dự được kết nạp Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, tại UBND phường B&igrave;nh Kh&aacute;nh, quận 2, Chi bộ Qu&acirc;n sự phường B&igrave;nh Kh&aacute;nh đ&atilde; tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đồng ch&iacute; Trần Ngọc Tuấn T&agrave;i, chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh ti&ecirc;u biểu năm 2019. &nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Ngọc Tuấn T&agrave;i được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh ti&ecirc;u biểu của phường B&igrave;nh Kh&aacute;nh, quận 2. Kh&ocirc;ng chỉ đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi, l&agrave; thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c m&agrave; đồng ch&iacute; c&ograve;n l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thực hiện tốt việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Nhiều năm liền, đồng ch&iacute; Trần Ngọc Tuấn T&agrave;i lu&ocirc;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện của th&agrave;nh phố. Đặc biệt, đ&acirc;y l&agrave; năm thứ 5 m&agrave; đồng ch&iacute; tham gia chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32536/1%20(1).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện tại, đồng ch&iacute; Trần Ngọc Tuấn T&agrave;i đang giữ chức Tiểu đội trưởng Tiểu đội D&acirc;n qu&acirc;n Thường trực BCH Qu&acirc;n sự, đồng thời l&agrave; Chi ủy vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n D&acirc;n qu&acirc;n, chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh phường B&igrave;nh Kh&aacute;nh, quận 2.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Lư Tấn T&acirc;n - B&iacute; thư Đảng ủy phường B&igrave;nh Kh&aacute;nh, quận 2 đ&atilde; ch&uacute;c mừng chiến sĩ Trần Ngọc Tuấn T&agrave;i ch&iacute;nh thức đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ&nbsp;của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, đồng ch&iacute; cũng đề nghị chiến sĩ T&agrave;i sẽ tiếp tục c&ugrave;ng Chi bộ thực hiện đo&agrave;n kết, thống nhất trong Đảng, tham gia x&acirc;y dựng, ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ do Chi bộ ph&acirc;n c&ocirc;ng để xứng đ&aacute;ng l&agrave; người con của Đảng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32536/4.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ cảm x&uacute;c tại lễ kết nạp Đảng, đồng ch&iacute; Trần Ngọc Tuấn T&agrave;i vui mừng, n&oacute;i: &ldquo;Bản th&acirc;n t&ocirc;i rất vui v&agrave; tự h&agrave;o khi được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ&nbsp;của Đảng, đ&acirc;y sẽ l&agrave; dấu mốc quan trọng để t&ocirc;i tiếp tục r&egrave;n luyện v&agrave; phấn đấu. Những th&agrave;nh t&iacute;ch m&agrave; t&ocirc;i đạt được ng&agrave;y h&ocirc;m nay ch&iacute;nh l&agrave; nhờ qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia c&aacute;c hoạt động tại chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh. Đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc;i trường tốt để mỗi chiến sĩ đ&uacute;c kết v&agrave; trưởng th&agrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 14/7, Ban Thường vụ Quận Đoàn Phú Nhuận đã tổ chức ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe môtô, xe máy" năm 2019 tại trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận).

Agile Việt Nam
;