Nhà Bè: Khánh thành tuyến hẻm "Hành quân xanh"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 03/7, X&atilde; Đo&agrave;n Hiệp Phước phối hợp với Đo&agrave;n Cơ sở Qu&acirc;n sự huyện Nh&agrave; B&egrave;&nbsp;tổ chức lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh tuyến hẻm giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n&nbsp;mới tại tổ 7, ấp 1, x&atilde; Hiệp Phước, huyện Nh&agrave; B&egrave;.</span></span> </strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong> </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tuyến hẻm của&nbsp;&quot;tuổi trẻ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuyến hẻm tại tổ 7, ấp 1 c&oacute; chiều d&agrave;i 150m, chiều rộng 2,5m với tổng kinh ph&iacute; đầu tư khoảng 100 triệu đồng. Đ&acirc;y&nbsp;l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh ghi dấu sức trẻ của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n sự huyện Nh&agrave; B&egrave;, x&atilde; Hiệp Phước v&agrave; đặc biệt l&agrave; hơn 20 chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh năm 2019.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32537/2%20(1).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ Kh&aacute;nh th&agrave;nh tuyến hẻm tại x&atilde; Hiệp Phước.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Kiều Thu &ndash; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; ghi nhận những đ&oacute;ng g&oacute;p, hỗ trợ của c&aacute;c đơn vị v&agrave; đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh đ&atilde; gi&uacute;p b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh tuyến hẻm. Đồng ch&iacute; hy vọng, tuyến hẻm ho&agrave;n th&agrave;nh sẽ tạo th&ecirc;m nhiều điều kiện cho b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n ổn định cuộc sống, ph&aacute;t triển kinh tế. Đồng thời, đồng ch&iacute; cũng mong muốn sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; th&ecirc;m nhiều tuyến hẻm mang t&ecirc;n H&agrave;nh qu&acirc;n xanh ở địa b&agrave;n c&aacute;c x&atilde; kh&oacute; khăn tại huyện Nh&agrave; B&egrave; để gắn kết th&ecirc;m t&igrave;nh qu&acirc;n d&acirc;n trong c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32537/4%20(1).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện L&atilde;nh đạo địa phương, &ocirc;ng Phạm Duy Thanh &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch UBND x&atilde; Hiệp Phước đ&atilde; b&agrave;y tỏ sự cảm ơn trước những&nbsp;quan t&acirc;m, hỗ trợ của c&aacute;c cấp ch&iacute;nh quyền đ&atilde; gi&uacute;p b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n c&oacute; tuyến hẻm mới để đi lại. Nhiều năm qua, mỗi m&ugrave;a chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh về lại c&oacute; th&ecirc;m nhiều con hẻm nhỏ được khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng, đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; tinh thần, tr&aacute;ch nhiệm m&agrave; c&ograve;n thể hiện sự gắn kết của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c qua từng m&ugrave;a t&igrave;nh nguyện. X&atilde; Hiệp Phước rất vinh dự khi nhận được sự quan t&acirc;m từ l&atilde;nh đạo ph&iacute;a tr&ecirc;n, hy vọng c&aacute;c chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy để mang th&ecirc;m nhiều niềm vui đến cho b&agrave; con huyện ngoại th&agrave;nh, &ocirc;ng Thanh n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Niềm vui của người d&acirc;n ngoại th&agrave;nh</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay từ s&aacute;ng sớm, c&aacute;c hộ d&acirc;n đ&atilde; tập trung hai b&ecirc;n tuyến hẻm để chờ l&agrave;m lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh. Nh&igrave;n những khu&ocirc;n mặt rạng ngời của b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n nơi đ&acirc;y cũng đủ để cảm nhận được niềm vui sướng của họ khi c&oacute; tuyến hẻm mới. Vừa chỉ tay về ph&iacute;a con hẻm, b&agrave; Nguyễn Thị Em x&uacute;c động chia sẻ: &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i biết ơn ch&iacute;nh quyền địa phương v&agrave; c&aacute;c chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n rất nhiều. Tuyến hẻm được x&acirc;y dựng, b&agrave; con ch&uacute;ng t&ocirc;i vui c&ograve;n hơn tết v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; điều m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i mong mỏi từ rất l&acirc;u. Từ nay, c&oacute; ngập lụt, mưa gi&oacute; cũng kh&ocirc;ng sợ nữa&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32537/8.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuyến hẻm tổ 7, ấp 1 hiện c&oacute; khoảng 13 hộ d&acirc;n sinh sống.Theo c&aacute;c hộ d&acirc;n, ng&agrave;y xưa con hẻm nằm thấp, trũng n&ecirc;n mỗi khi c&oacute; mưa thường bị ngập s&acirc;u, khiến giao th&ocirc;ng đi lại gặp rất nhiều kh&oacute; khăn, nhất l&agrave; việc di chuyển đến trường của c&aacute;c em học sinh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng giấu hết niềm vui trong ng&agrave;y kh&aacute;nh th&agrave;nh tuyến hẻm, b&agrave; Huỳnh Thị Bảnh, 74 tuổi, ngụ tại tổ 7, ấp 1, x&atilde; Hiệp Phước hồ hởi: &ldquo;Gia đ&igrave;nh t&ocirc;i sống ở con hẻm n&agrave;y hơn 11 năm rồi. Ng&agrave;y trước d&acirc;n ở đ&acirc;y cực khổ lắm, hễ mưa l&agrave; nước ngập tr&ecirc;n đầu gối n&ecirc;n đi lại rất vất vả, mấy đứa trẻ con đi học phải xắn quần lội dưới nước nh&igrave;n thấy thương lắm. T&ocirc;i cũng gi&agrave; yếu, gần đất xa trời rồi nhưng thấy đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n hỗ trợ gi&uacute;p b&agrave; con l&agrave; mừng lắm. Từ nay c&oacute; con đường mới kh&ocirc;ng sợ bị ngập lụt nữa&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32537/5.jpg" style="height:667px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh khởi c&ocirc;ng tuyến hẻm tại tổ 7 ấp 1 x&atilde; Hiệp<br /> Phước, huyện Nh&agrave; B&egrave;.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng tr&igrave;nh ho&agrave;n th&agrave;nh kh&ocirc;ng chỉ đem lại niềm vui cho b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n tại tổ 7, ấp 1, x&atilde; Hiệp Phước, huyện Nh&agrave; B&egrave; m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần ph&aacute;t triển kinh tế, ổn định cuộc sống, g&oacute;p phần thực hiện c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u n&ocirc;ng th&ocirc;n mới tại địa phương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng tr&igrave;nh hẻm tổ 7, ấp 1 x&atilde; Hiệp Phước l&agrave; một trong những c&ocirc;ng tr&igrave;nh trong chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh năm 2019 tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Hiệp Phước. Đ&acirc;y cũng l&agrave; hoạt động nằm trong đợt thi đua 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, ch&agrave;o mừng kỷ niệm 75 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam (22/12/1944 &ndash; 22/12/2019) v&agrave; 20 năm c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của cả nước.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 14/7, Ban Thường vụ Quận Đoàn Phú Nhuận đã tổ chức ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe môtô, xe máy" năm 2019 tại trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận).

Agile Việt Nam
;