Tân Phú: Sơ kết hoạt động thiếu nhi hè 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 04.7, Ban chỉ đạo h&egrave; quận T&acirc;n Ph&uacute; tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động h&egrave; năm 2019 chủ đề &ldquo;Th&agrave;nh phố của em &ndash; Th&agrave;nh phố m&agrave;u xanh&rdquo;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32540/vat%20lieu%20tai%20che.jpg" style="height:399px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c em thiếu nhi thuyết minh c&aacute;c sản phẩm&nbsp;t&aacute;i chế&nbsp;từ chai nhựa</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm gi&uacute;p cho hội nghị nhận định v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; những mặt l&agrave;m được v&agrave; chưa l&agrave;m được trong thời gian vừa qua, đồng thời đề ra c&aacute;c giải ph&aacute;p để tăng cường đổi mới phương ph&aacute;p tổ chức hoạt động h&egrave; trong thời gian tới.&nbsp;Đồng ch&iacute; Trần Văn Ph&uacute;c &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n quận, Trưởng ban Ban chỉ đạo h&egrave; quận T&acirc;n Ph&uacute; đ&atilde; dự v&agrave; chủ tr&igrave; hội nghị.&nbsp;</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:16px">M&ugrave;a h&egrave; s&ocirc;i&nbsp;động</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hội nghị nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; tổng quan c&ocirc;ng t&aacute;c h&egrave; năm 2019 trong thời gian vừa qua (từ ng&agrave;y 01.6 đến nay).&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại hội nghị, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n Ho&agrave;ng Quốc Li&ecirc;m cho biết: &quot;Trong thời gian vừa qua, c&ocirc;ng t&aacute;c tham mưu, phối hợp giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức h&egrave; từ quận đến khu phố chặt chẽ, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện. Tiến độ tổ chức c&aacute;c hoạt động đặt ra được đảm bảo, Ban tổ chức h&egrave; c&aacute;c phường c&oacute; sự đầu tư trong c&aacute;c nội dung hoạt động nhất l&agrave; hoạt động trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, trải nghiệm thực tế, thu h&uacute;t được nhiều thiếu nhi tham gia&quot;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Li&ecirc;m cũng dẫn th&ecirc;m số liệu&nbsp;tổng thiếu nhi tham gia sinh hoạt h&egrave; to&agrave;n quận hiện l&agrave; 48.078 em, với 1.225 phụ tr&aacute;ch thiếu nhi h&egrave; v&agrave; 78 điểm sinh hoạt h&egrave;. Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo h&egrave; 11 phường đ&atilde; tổ chức chăm lo cho 3.517 trẻ em với kinh ph&iacute; hơn 293.250.000 đồng; ngo&agrave;i ra 68 khu phố c&ograve;n vận động tổ chức c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội chăm lo cho 13.750 trẻ em với kinh ph&iacute; 207.083.000 đồng nh&acirc;n dịp Quốc tế thiếu nhi.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32540/Ky%20nang.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Tập huấn kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Từ cấp quận đến cơ sở đ&atilde; tổ chức 28 chương tr&igrave;nh cho 1.987 bạn thiếu nhi tập huấn về kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng ph&oacute;ng chống tai nạn thương t&iacute;ch, kỹ năng ph&ograve;ng chống x&acirc;m hại trẻ em, ph&ograve;ng chống bạo lực học đường. Thư viện Nh&agrave; thiếu nhi quận cũng thường xuy&ecirc;n phục vụ miễn ph&iacute; với hơn 3.160 đầu s&aacute;ch. C&aacute;c hội thao h&egrave; tại 11 phường thu h&uacute;t gần&nbsp;3.000 lượt thiếu nhi tham gia.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32540/thieu%20nhi%20he.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c hội thảo thu h&uacute;t sự tham gia nhiệt t&igrave;nh của c&aacute;c bạn thiếu nhi</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Lồng gh&eacute;p c&aacute;c nội dung h&agrave;m chứa t&iacute;nh gi&aacute;o dục, Ban chỉ đạo h&egrave; quận tổ chức ng&agrave;y hội &quot;Thanh thiếu nhi T&acirc;n Ph&uacute; v&igrave; m&ocirc;i trường xanh&quot;, ra qu&acirc;n thực hiện &quot;30 ph&uacute;t v&igrave; khu phố em xanh, sạch, đẹp&quot;, s&acirc;n chơi lưu động &quot;Ch&uacute;ng em v&igrave; m&ocirc;i trường xanh&quot;, hội thi &quot;N&eacute;t vẽ xanh&quot;, c&aacute;c&nbsp;hoạt động hướng dẫn c&aacute;c em thiếu nhi ph&acirc;n loại r&aacute;c thải tại nguồn, đổi r&aacute;c thải t&aacute;i chế lấy qu&agrave; tặng v&agrave; dọn dẹp vệ sinh, tặng c&acirc;y xanh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ban Chỉ đạo h&egrave; 11 phường đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh &quot;Lắng nghe tiếng n&oacute;i trẻ em&quot; với 1.500 trẻ em tham gia, ph&aacute;t biểu hơn 200 &yacute; kiến tập chung v&agrave;o nội dung&nbsp; học t&acirc;p, vui chơi, những vấn đề c&oacute; ảnh hưởng, t&aacute;c động đến trẻ em, những ước mơ của c&aacute;c em trong tương lai. Qua chương tr&igrave;nh, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo quận, phường cũng đ&atilde; giải th&iacute;ch, trao đổi v&agrave; định hướng về vai tr&ograve; của c&aacute;c em trong từng vấn đề đặt ra.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tuy nhi&ecirc;n, b&ecirc;n cạnh kết quả đạt được, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Quốc Li&ecirc;m cũng cho biết hiện một v&agrave;i đơn vị vẫn chưa nghi&ecirc;n cứu nội dung tổ chức hoạt động h&egrave; n&ecirc;n dẫn đến tiến độ việc tổ chức hoạt động theo tuyến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo h&egrave; quận chưa đ&uacute;ng tiến độ đề ra.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">&#39;Phải đảm bảo an to&agrave;n tuyệt đối&#39;</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32540/H%C3%88%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA.jpg" style="height:407px; width:610px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Từ 10 &yacute; kiến b&aacute;o c&aacute;o từ c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chỉ đạo&nbsp;h&egrave; v&agrave; giải ph&aacute;p đề xuất, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n quận Trần Văn Ph&uacute;c đề nghị c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chỉ đạo h&egrave; quận T&acirc;n Ph&uacute;, Ban chỉ đạo h&egrave; 11 phường phải tiếp tục quan t&acirc;m: &quot;Hoạt động thiếu nhi h&egrave; phải gắn kết với c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện; quan t&acirc;m bảo vệ m&ocirc;i trường (ph&aacute;t động thiếu nhi kh&ocirc;ng xả r&aacute;c, ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn, x&oacute;a những điểm đen, xấu về m&ocirc;i trường th&agrave;nh những đẹp tốt,...) bằng những việc l&agrave;m cụ thể; cần quan t&acirc;m việc gi&aacute;m s&aacute;t nh&oacute;m (vai tr&ograve; của Trung t&acirc;m Y tế dự ph&ograve;ng, trạm y tế phường) trong ph&ograve;ng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết&quot;. Phải xem đ&oacute; l&agrave; hoạt động d&agrave;i hơi kh&ocirc;ng phải chỉ trong h&egrave;&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Trong đ&aacute;nh gi&aacute;, cần quan t&acirc;m ba điểm: &quot;L&agrave;m r&otilde; c&aacute;c s&acirc;n chơi thiếu nhi c&oacute; g&igrave; mới nổi bật? Đ&aacute;nh gi&aacute; điểm sinh hoạt h&egrave;, sau h&egrave; để lại được c&ocirc;ng tr&igrave;nh g&igrave;, dụng cụ g&igrave; để thiếu nhi vui chơi giải tr&iacute;? Đ&aacute;nh gi&aacute; việc ph&acirc;n chia c&aacute;c đợt hoạt động cao điểm như hiện nay c&oacute; ph&ugrave; hợp kh&ocirc;ng, c&oacute; sức lan tỏa, sự tham gia của 11 phường&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Ph&oacute; Chủ tịch y&ecirc;u cầu: &quot;Phải tăng cường tiếp tục vận động cho c&aacute;c em thiếu nhi ra sinh hoạt; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; thiếu nhi m&agrave; c&ograve;n l&agrave; c&aacute;c em học sinh THPT vừa mới ho&agrave;n th&agrave;nh kỳ thi; Trung t&acirc;m Văn h&oacute;a Thể dục - Thể thao nghi&ecirc;n cứu lại thời gian tổ chức dạy bơi cho thiếu nhi tr&ecirc;n cơ sở nhu cầu, t&iacute;nh đặc th&ugrave;&nbsp;của c&aacute;c phường đăng k&yacute;; hoạt động h&egrave; phải gắn với tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng chống x&acirc;m hại trẻ em; khảo s&aacute;t trường hợp hai&nbsp;căn nh&agrave; d&agrave;nh cho thiếu nhi thuộc hộ ngh&egrave;o, kh&oacute; khăn (Ph&ograve;ng Quản l&yacute; đ&ocirc; thị, Ban Quản l&yacute; dự &aacute;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh phải tham gia khảo s&aacute;t, dự to&aacute;n bao nhi&ecirc;u kinh ph&iacute; để lượng sức, vận động nguồn thực hiện),...&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Điều quan trọng, đảm bảo &quot;An to&agrave;n th&ocirc;i chữ đủ&quot;&nbsp;m&agrave;&nbsp;&quot;</span><span style="font-size:16px">Phải đảm bảo an to&agrave;n tuyệt đối&quot; cho c&aacute;c em thiếu nhi khi sinh hoạt h&egrave;, c&oacute; như vậy phụ huynh mới an t&acirc;m cho con em ra sinh hoạt h&egrave; thường xuy&ecirc;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">C&Ocirc;NG&nbsp;TH&Agrave;NH&nbsp;- TIẾN LỘC</span></strong></p> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 14/7, Ban Thường vụ Quận Đoàn Phú Nhuận đã tổ chức ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe môtô, xe máy" năm 2019 tại trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận).

Agile Việt Nam
;