Chào mừng sinh viên quốc tế đến với chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ đ&oacute;n tiếp sinh vi&ecirc;n quốc tế tham gia chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 26 năm 2019.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự c&oacute; &ocirc;ng Wan Ahmad Azman &ndash; Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban L&atilde;nh đạo Tổ chức sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, Bộ Gi&aacute;o dục đại học Malaysia, đồng ch&iacute; L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh &ndash; Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi lễ c&ograve;n c&oacute; sự g&oacute;p mặt của 62 sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Malaysia c&ugrave;ng đại diện Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; Hội sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học Quốc tế, Đại học Ngoại thương Cơ sở 2, Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn, đại học Kinh tế - Luật v&agrave; Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32559/1.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ đ&oacute;n tiếp sinh vi&ecirc;n quốc tế tham gia chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 26 năm 2019.</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh &ndash; Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhấn mạnh: &ldquo;Lễ đ&oacute;n tiếp thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n quốc tế tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện đ&atilde; tạo n&ecirc;n một h&igrave;nh ảnh đẹp về t&igrave;nh hữu nghị, đo&agrave;n kết, th&acirc;n &aacute;i giữa thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c nước bạn. C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n quốc tế trau dồi th&ecirc;m kỹ năng, kiến thức m&agrave; c&ograve;n tạo cho c&aacute;c bạn cơ hội để hiểu th&ecirc;m về đất nước, con người Việt Nam&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32559/2.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh &ndash; Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao qu&agrave; lưu niệm cho &ocirc;ng Wan Ahmad Azman &ndash; Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban L&atilde;nh đạo Tổ chức sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, Bộ Gi&aacute;o dục đại học Malaysia</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2019 diễn ra từ 07/7 - 04/8/2019. Đến với chiến dịch, b&ecirc;n cạnh c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện như cải tạo c&aacute;c tuyến hẻm, n&acirc;ng cấp c&aacute;c khu vui chơi v&agrave; sinh hoạt thiếu nhi, sinh vi&ecirc;n quốc tế c&ograve;n được sinh hoạt chung với nh&agrave; d&acirc;n tại c&aacute;c địa điểm đ&oacute;ng qu&acirc;n, giao lưu với thanh ni&ecirc;n, tham quan danh lam thắng cảnh&hellip;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32559/3.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Wan Ahmad Azman &ndash; Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban L&atilde;nh đạo Tổ chức sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, Bộ Gi&aacute;o dục đại học Malaysia cho biết: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 7 m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i tham gia c&ugrave;ng chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh. Trong năm 2018, c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đ&atilde; được trải nghiệm tại 4 địa b&agrave;n thuộc x&atilde; Th&aacute;i Mỹ, huyện An Ph&uacute; Đ&ocirc;ng, x&atilde; Hiệp Phước v&agrave; x&atilde; T&acirc;n Qu&yacute; T&acirc;y. Năm nay, c&aacute;c sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện sẽ tiếp tục tham gia c&aacute;c hoạt động tại x&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n, x&atilde; Th&aacute;i Mỹ, x&atilde; Hiệp Phước v&agrave; phường T&acirc;n Thới Hiệp. Đến với chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh, sinh vi&ecirc;n quốc tế đặt phương ch&acirc;m &ldquo;Đ&uacute;ng người, đ&uacute;ng việc&rdquo; v&agrave; khao kh&aacute;t được tham gia c&aacute;c hoạt động &yacute; nghĩa, kh&aacute;m ph&aacute; văn h&oacute;a Việt Nam gắn với việc &ldquo;C&ugrave;ng ăn, c&ugrave;ng sống, c&ugrave;ng nhịp thở với d&acirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 14/7, Ban Thường vụ Quận Đoàn Phú Nhuận đã tổ chức ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe môtô, xe máy" năm 2019 tại trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận).

Agile Việt Nam
;