Kỳ họp thứ 4 của Hội đồng Trẻ em Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 06/7/2019, Kỳ họp thứ&nbsp;4 của Hội đồng Trẻ em Th&agrave;nh phố đ&atilde; diễn ra với chủ đề &quot;Giải ph&aacute;p trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống bạo lực v&agrave; x&acirc;m hại trong giai đoạn&nbsp;hiện nay&quot;.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32560/IMG_5077.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại kỳ họp, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p, chia sẻ nhiều giải ph&aacute;p, kiến nghị về việc ph&ograve;ng, chống bạo lực v&agrave; x&acirc;m hại trẻ em.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32560/IMG_4978.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32560/IMG_4960.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hơn 03 giờ l&agrave;m việc, đ&atilde; c&oacute; hơn 30 lượt &yacute; kiến. C&aacute;c Đại biểu đ&atilde; mạnh dạn n&oacute;i l&ecirc;n thực trạng hiện nay, đồng thời đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p s&aacute;ng tạo như đề xuất c&aacute;c tiết học ph&ograve;ng vệ, c&aacute;c tiết học về quyền trẻ em thay v&igrave; c&aacute;c buổi b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề dưới cờ; tổ chức c&aacute;c tọa đ&agrave;m cho phụ huynh, thầy c&ocirc; để c&oacute; thể gần gũi, thấu hiểu v&agrave; chia sẻ với trẻ em&hellip;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đại diện l&atilde;nh đạo Hội bảo vệ Quyền trẻ em Th&agrave;nh phố, Quỹ Nhi đồng Li&ecirc;n Hiệp Quốc UNICEF tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&oacute; những dặn d&ograve;, định hướng c&aacute;c em trong việc tự bảo vệ bản th&acirc;n trước c&aacute;i xấu.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32560/IMG_5075.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&oacute; những m&oacute;n qu&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c Đại biểu đạt th&agrave;nh t&iacute;ch tốt trong kỳ thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 năm học 2019 - 2020.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>HỒNG ANH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 14/7, Ban Thường vụ Quận Đoàn Phú Nhuận đã tổ chức ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe môtô, xe máy" năm 2019 tại trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận).

Agile Việt Nam
;