Kỳ họp thứ 4 của Hội đồng Trẻ em Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 06/7/2019, Kỳ họp thứ&nbsp;4 của Hội đồng Trẻ em Th&agrave;nh phố đ&atilde; diễn ra với chủ đề &quot;Giải ph&aacute;p trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống bạo lực v&agrave; x&acirc;m hại trong giai đoạn&nbsp;hiện nay&quot;.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32560/IMG_5077.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại kỳ họp, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p, chia sẻ nhiều giải ph&aacute;p, kiến nghị về việc ph&ograve;ng, chống bạo lực v&agrave; x&acirc;m hại trẻ em.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32560/IMG_4978.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32560/IMG_4960.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hơn 03 giờ l&agrave;m việc, đ&atilde; c&oacute; hơn 30 lượt &yacute; kiến. C&aacute;c Đại biểu đ&atilde; mạnh dạn n&oacute;i l&ecirc;n thực trạng hiện nay, đồng thời đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p s&aacute;ng tạo như đề xuất c&aacute;c tiết học ph&ograve;ng vệ, c&aacute;c tiết học về quyền trẻ em thay v&igrave; c&aacute;c buổi b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề dưới cờ; tổ chức c&aacute;c tọa đ&agrave;m cho phụ huynh, thầy c&ocirc; để c&oacute; thể gần gũi, thấu hiểu v&agrave; chia sẻ với trẻ em&hellip;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đại diện l&atilde;nh đạo Hội bảo vệ Quyền trẻ em Th&agrave;nh phố, Quỹ Nhi đồng Li&ecirc;n Hiệp Quốc UNICEF tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&oacute; những dặn d&ograve;, định hướng c&aacute;c em trong việc tự bảo vệ bản th&acirc;n trước c&aacute;i xấu.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32560/IMG_5075.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&oacute; những m&oacute;n qu&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c Đại biểu đạt th&agrave;nh t&iacute;ch tốt trong kỳ thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 năm học 2019 - 2020.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>HỒNG ANH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;