Tuyên dương sinh viên đạt thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và Phong trào sinh viên Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; Phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố năm học 2018- 2019. Hội nghị nhằm điểm lại những th&agrave;nh quả đạt được cũng như nh&igrave;n nhận những hạn chế trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong năm học 2018 - 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị đ&atilde; khen thưởng cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể c&oacute; nhiều nỗ lực đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm học 2018 &ndash; 2019. Trong dịp n&agrave;y, Hội nghị c&ograve;n tạo cơ hội cho 4 đơn vị được giới thiệu những m&ocirc; h&igrave;nh hay v&agrave; giải ph&aacute;p hiệu quả g&oacute;p phần thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng chương tr&igrave;nh năm học 2018 &ndash; 2019.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32563/%E1%BA%A2nh%202.jpeg" style="height:397px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội sinh vi&ecirc;n trường ĐH C&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Hội sinh vi&ecirc;n trường ĐH C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhận giải thưởng Bổ c&acirc;u trắng năm học 2018 &ndash; 2019.</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thứ nhất l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh Lalas &ndash; Xem video v&agrave; g&acirc;y quỹ miễn ph&iacute; tr&ecirc;n ứng dụng di động &ndash; Hội sinh vi&ecirc;n ĐH C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Với t&iacute;nh s&aacute;ng tạo v&agrave; tiện &iacute;ch được t&iacute;ch hợp tr&ecirc;n điện thoại, m&ocirc; h&igrave;nh nhanh ch&oacute;ng thu h&uacute;t nhiều lượt tương t&aacute;c của sinh vi&ecirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c g&acirc;y quỹ cho c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện sau n&agrave;y. V&agrave; đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh được Hội nghị vinh danh giải thưởng m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p ti&ecirc;u biểu trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố - Bồ c&acirc;u trắng năm học 2018 &ndash; 2019.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thứ hai l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh Trang tư vấn phấn đấu sinh vi&ecirc;n 5 tốt &ndash; Hội sinh vi&ecirc;n trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh. M&ocirc; h&igrave;nh l&agrave; c&ocirc;ng cụ, giải ph&aacute;p hiệu quả gi&uacute;p theo d&otilde;i, quản l&yacute; sinh vi&ecirc;n 5 tốt trong xuy&ecirc;n suốt năm học, từ đ&oacute; kịp thời tổ chức c&aacute;c hoạt động tạo m&ocirc;i trường để sinh vi&ecirc;n r&egrave;n luyện v&agrave; đạt c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; của phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n TP, Hồ Ch&iacute; Minh. Sau một năm ra mắt v&agrave; triển khai, m&ocirc; h&igrave;nh đ&atilde; nhận được nhiều phản hồi t&iacute;ch cực cũng như cho thấy r&otilde; sự tiện dụng trong quản l&yacute; sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thứ ba l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh bộ sản phẩm tuy&ecirc;n truyền sức khỏe to&agrave;n diện &ndash; Hội sinh vi&ecirc;n ĐH Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh. M&ocirc; h&igrave;nh l&agrave; th&agrave;nh quả từ sự t&igrave;m t&ograve;i miệt m&agrave;i với mong muốn n&acirc;ng cao sức khỏe to&agrave;n diện cho người d&acirc;n, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng người d&acirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống c&aacute;c bệnh cũng như c&aacute;ch điều trị khi mắc bệnh thay v&igrave; phương thức d&ugrave;ng thuốc được k&ecirc; theo toa của tiệm thuốc t&acirc;y hoặc tự &yacute; d&ugrave;ng thuốc tại gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thứ tư l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh hệ thống quản l&yacute; UIT 360 &ndash; Hội sinh vi&ecirc;n trường ĐH C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Trước thực trạng c&oacute; rất nhiều hoạt động diễn ra trong c&ugrave;ng một thời điểm l&agrave;m cho việc kiểm tra c&aacute;c hoạt động v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; khăn, m&ocirc; h&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; giải ph&aacute;p đưa ra mộtt hệ thống t&iacute;ch hợp t&iacute;nh năng quản l&yacute; tập trung nhằm n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;, gi&aacute;m s&aacute;t tại c&aacute;c đơn vị. Ngo&agrave;i ra, m&ocirc; h&igrave;nh c&oacute; thể ghi nhận kết quả tham gia của sinh vi&ecirc;n trong c&aacute;c hoạt động một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng, tiện lợi v&agrave; tăng cường t&iacute;nh tương t&aacute;c hướng tới người d&ugrave;ng bằng c&aacute;c m&atilde; QR Code từ điện thoại, m&aacute;y t&iacute;nh. Đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh thứ hai c&oacute; mặt tại giải thưởng Bồ c&acirc;u trắng năm học 2018 &ndash; 2019.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>B&Iacute;CH NG&Acirc;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;