Tân Bình: Hội thi "Em là tuyên truyền viên An toàn giao thông"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hơn 100 em thiếu nhi, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia Hội thi &ldquo;&ldquo;Em l&agrave; tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n An to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 14.7, hưởng ứng Ng&agrave;y Hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng, đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; người đi m&ocirc; t&ocirc;, xe m&aacute;y&rdquo; năm 2019, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Hội thi &ldquo;Em l&agrave; tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n An to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đơn vị li&ecirc;n phường phối hợp biểu diễn c&aacute;c tiểu phẩm tuy&ecirc;n truyền về Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ. Mỗi tiểu phẩm đều đưa ra những th&ocirc;ng điệp &yacute; nghĩa như &ldquo;Kh&ocirc;ng uống rượu, bia khi tham gia giao th&ocirc;ng&rdquo;, &ldquo;Mỗi &yacute; thức giao th&ocirc;ng, triệu nụ cười hạnh ph&uacute;c&rdquo;, &ldquo;Phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao th&ocirc;ng&rdquo;,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi &ldquo;Em l&agrave; tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n An to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo; gi&uacute;p c&aacute;c em thiếu nhi, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện hiểu v&agrave; n&acirc;ng cao &yacute; thức chấp h&agrave;nh c&aacute;c quy định của Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ; x&acirc;y dựng đội ngũ tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng. Th&ocirc;ng qua Hội thi nhằm tạo s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch cho thanh thiếu nhi gi&uacute;p n&acirc;ng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết khi tham gia giao th&ocirc;ng, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng trong thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><strong>Một số h&igrave;nh ảnh Hội thi:</strong></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32578/IMG_2224.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32578/IMG_2157.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>Y.N</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;