Hóc Môn: Tổ chức Ngày hội An toàn giao thông năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-size:14px">S&aacute;ng 14/7/2019, Huyện Đo&agrave;n H&oacute;c M&ocirc;n đ&atilde;&nbsp;tổ chức Ng&agrave;y hội An to&agrave;n giao th&ocirc;ng &ldquo;Thiếu nhi với an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo;; ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng, đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; người đi m&ocirc; t&ocirc;, xe m&aacute;y&rdquo; tại Nh&agrave; Thiếu nhi huyện H&oacute;c M&ocirc;n với sự đồng h&agrave;nh v&agrave; hỗ trợ của HEAD Honda VisaCoop.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-size:14px">Trong ng&agrave;y hội, Ban chỉ đạo h&egrave; huyện đ&atilde; trao 120 phần qu&agrave; cho 120 em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, HEAD Honda VisaCoop trao tặng 120 n&oacute;n bảo hiệm cho 120 em thiếu nhi tham gia ng&agrave;y hội. Đồng thời, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi được b&aacute;o c&aacute;o tuy&ecirc;n truyền v&agrave; tập huấn c&aacute;c nội dung bảo đảm an to&agrave;n khi tham gia giao th&ocirc;ng; hướng dẫn l&aacute;i xe an to&agrave;n; tham gia phần thi &ldquo;Nhận diện biển b&aacute;o&rdquo;; phần thi Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng t&igrave;m hiểu Luật giao th&ocirc;ng đường bộ; thay nhớt xe miễn ph&iacute; v&agrave; tham gia r&uacute;t thăm tr&uacute;ng thưởng c&aacute;c phần qu&agrave; đến do HEAD Honda VisaCoop hỗ trợ, thu h&uacute;t hơn 400 đo&agrave;n vi&ecirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n 12 x&atilde; &ndash; thị trấn tham gia.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32589/5.jpg" style="height:401px; width:640px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32589/7.png" style="height:380px; width:559px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32589/9.jpg" style="height:360px; width:640px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32589/3.jpg" style="height:426px; width:640px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-size:14px">Qua ng&agrave;y hội gi&uacute;p c&aacute;c em thiếu nhi, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện nắm v&agrave; hiểu r&otilde; hơn c&aacute;c quy tắc đảm bảo an to&agrave;n khi tham gia giao th&ocirc;ng, nhận diện được c&aacute;c biển b&aacute;o giao th&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c nội dung cơ bản của Luật giao th&ocirc;ng đường bộ, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;