Quận Đoàn Phú Nhuận: Sôi nổi Ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 14/7, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; tổ chức ng&agrave;y hoạt động cao điểm &quot;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&rdquo; với chủ đề &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; người đi xe m&ocirc;t&ocirc;, xe m&aacute;y&quot; năm 2019 tại trường THCS Trần Huy Liệu (quận Ph&uacute; Nhuận).</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hoạt động với sự tham gia của hơn 200 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. Sự kiện nhằm hưởng ứng c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, n&acirc;ng cao &yacute; thức tự gi&aacute;c chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật của người tham gia giao th&ocirc;ng, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n. Từ đ&oacute;, g&oacute;p phần thực hiện chương tr&igrave;nh giảm &ugrave;n tắc tai nạn giao th&ocirc;ng, giảm tai nạn giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32594/3%20(3).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại sự kiện, đại diện Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; trao vật dụng điều phối giao th&ocirc;ng cho 15 đội h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện &ldquo;Phản ứng nhanh&rdquo;, tạo điều kiện cho c&aacute;c đội h&igrave;nh ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nhiệm vụ điều tiết giao th&ocirc;ng. C&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n cũng đ&atilde; được lắng nghe những kiến thức cơ bản về luật an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, quy tắc đ&egrave;n t&iacute;n hiệu, nồng độ cồn,&hellip; đến từ Thượng &uacute;y Lương Thanh T&ugrave;ng &ndash; c&aacute;n bộ tuy&ecirc;n truyền của Ph&ograve;ng CSGT đường bộ đường sắt TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32594/5%20(1).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hoạt động cao điểm c&ograve;n diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Hội thi &ldquo;Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng&rdquo; về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, cuộc thi xe m&aacute;y chậm &ldquo;Chậm m&agrave; chắc&rdquo;, phần thi &ldquo;Giao th&ocirc;ng thời đại mới&rdquo;, phần thi vẽ tranh ước mơ của em với chủ đề &ldquo;Giao th&ocirc;ng th&ocirc;ng minh&rdquo;. Đặc biệt, 200 chiến sỹ đ&atilde; c&ugrave;ng tham gia diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n nhiều tuyến đường của địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Yacute; NHUNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;