‘Tuổi trẻ Việt Nam luôn thấy gần gũi, thân thiết với các bạn Nga’

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">Chiều nay 23-7 tại H&agrave; Nội, anh L&ecirc; Quốc Phong, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh ni&ecirc;n Việt Nam, đ&atilde; c&oacute; buổi gặp gỡ với&nbsp;50 đại biểu thanh ni&ecirc;n Nga do &ocirc;ng Alexander Bugayv, Chủ tịch Cơ quan Li&ecirc;n bang Nga về C&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, l&agrave;m trưởng đo&agrave;n.</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc gặp gỡ nằm trong khu&ocirc;n khổ Diễn đ&agrave;n thanh ni&ecirc;n Việt - Nga diễn ra từ ng&agrave;y h&ocirc;m nay đến hết ng&agrave;y 29-7 tại H&agrave; Nội, Quảng Ninh, TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diễn đ&agrave;n nhằm g&oacute;p phần tăng cường gi&aacute;o dục truyền thống hữu nghị Việt - Nga cho thanh thiếu ni&ecirc;n hai nước, n&acirc;ng cao nhận thức về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối t&aacute;c chiến lược to&agrave;n diện giữa hai nước Việt - Nga...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh L&ecirc; Quốc Phong b&agrave;y tỏ niềm vui mừng được đ&oacute;n tiếp đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Nga sang thăm Việt Nam v&agrave; khẳng định tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, tuổi trẻ Việt Nam lu&ocirc;n cảm thấy gần gũi, th&acirc;n thiết với c&aacute;c bạn Nga.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cảm thấy ch&iacute;nh nền tảng, quan hệ s&acirc;u sắc giữa hai đất nước tạo cơ hội thuận lợi cho thanh ni&ecirc;n hai nước giao lưu, hợp t&aacute;c, hỗ trợ nhau ph&aacute;t triển&quot;, anh Phong nhấn mạnh.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/7/23/img8465-15638752799641510423690.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam trao đổi tại buổi hội đàm - Ảnh: HÀ THANH"><img alt="‘Tuổi trẻ Việt Nam luôn thấy gần gũi, thân thiết với các bạn Nga’ - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_f792ba80-ad2e-11e9-ad2e-a39cd5789feb" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/7/23/img8465-15638752799641510423690.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="‘Tuổi trẻ Việt Nam luôn thấy gần gũi, thân thiết với các bạn Nga’ - Ảnh 2." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh L&ecirc; Quốc Phong, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh ni&ecirc;n Việt Nam trao đổi tại buổi hội đ&agrave;m - Ảnh: H&Agrave; THANH</span></span></p> </div> </div> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, anh L&ecirc; Quốc Phong điểm lại những điểm s&aacute;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi thời gian qua, điểm lại ba phong tr&agrave;o lớn của tổ chức Đo&agrave;n, sự th&agrave;nh c&ocirc;ng trong hợp t&aacute;c thanh ni&ecirc;n Việt - Nga như giao lưu thanh ni&ecirc;n, thiếu nhi hai nước.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Phong&nbsp;khẳng định việc k&yacute; kết bi&ecirc;n bản hợp t&aacute;c giai đoạn 2019 - 2022 lần n&agrave;y l&agrave; bước đi quan trọng, mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp t&aacute;c giữa tổ chức Đo&agrave;n hai nước.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Alexander Bugayevb&agrave;y tỏ niềm tự h&agrave;o bởi Nga c&oacute; mối quan hệ chặt chẽ với Trung ương Đo&agrave;n về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;&Iacute;t c&oacute; tổ chức thanh ni&ecirc;n n&agrave;o, d&acirc;n tộc n&agrave;o c&oacute; sự gắn b&oacute;, truyền thống hữu nghị với ch&uacute;ng t&ocirc;i như Việt Nam, gắn b&oacute; l&acirc;u d&agrave;i trong lịch sử&quot;, &ocirc;ng Alexander n&oacute;i.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/7/23/img8487-15638752799571671747684.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="&quot;Ít có tổ chức thanh niên nào, dân tộc nào có sự gắn bó, truyền thống hữu nghị với chúng tôi như Việt Nam&quot;, ông Alexander nói với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong - Ảnh: HÀ THANH"><img alt="‘Tuổi trẻ Việt Nam luôn thấy gần gũi, thân thiết với các bạn Nga’ - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_f71ca020-ad2e-11e9-b906-4138c0b9faa3" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/7/23/img8487-15638752799571671747684.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="‘Tuổi trẻ Việt Nam luôn thấy gần gũi, thân thiết với các bạn Nga’ - Ảnh 3." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;&Iacute;t c&oacute; tổ chức thanh ni&ecirc;n n&agrave;o, d&acirc;n tộc n&agrave;o c&oacute; sự gắn b&oacute;, truyền thống hữu nghị với ch&uacute;ng t&ocirc;i như Việt Nam&quot;, &ocirc;ng Alexander n&oacute;i với B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n L&ecirc; Quốc Phong - Ảnh: H&Agrave; THANH</span></span></p> </div> </div> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ gặp gỡ, Ủy ban quốc gia về Thanh ni&ecirc;n Việt Nam v&agrave; cơ quan Li&ecirc;n bang Nga về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n k&yacute; kết thỏa thuận hợp t&aacute;c giai đoạn 2019 - 2022 với c&aacute;c nội dung: gi&aacute;o dục thanh thiếu nhi hai nước về t&igrave;nh hữu nghị truyền thống Việt - Nga, h&agrave;ng năm Việt Nam v&agrave; Nga sẽ cử c&aacute;c đo&agrave;n đại biểu cấp cao v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n đại biểu thanh ni&ecirc;n (th&ocirc;ng qua việc tổ chức Diễn đ&agrave;n thanh ni&ecirc;n Việt - Nga tại mỗi nước), c&aacute;c đo&agrave;n đại biểu thiếu nhi, doanh nh&acirc;n trẻ, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện thăm v&agrave; l&agrave;m việc với nhau.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại diễn đ&agrave;n lần n&agrave;y, đo&agrave;n đại biểu thanh ni&ecirc;n Nga sẽ tham gia c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o x&atilde; giao l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước Việt Nam; viếng lăng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; tham dự tọa đ&agrave;m &quot;Vai tr&ograve; của thế hệ trẻ hai nước trong ph&aacute;t triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, gặp gỡ giao lưu c&aacute;c nh&acirc;n vật ti&ecirc;u biểu gắn với lịch sử ph&aacute;t triển quan hệ Việt - Nga; giao lưu văn nghệ, thăm c&aacute;c thiết chế d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi tại Việt Nam; chương tr&igrave;nh giao lưu văn nghệ thanh ni&ecirc;n Việt - Nga.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&Agrave; THANH (Tuổi Trẻ)</span></span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;