‘Tuổi trẻ Việt Nam luôn thấy gần gũi, thân thiết với các bạn Nga’

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">Chiều nay 23-7 tại H&agrave; Nội, anh L&ecirc; Quốc Phong, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh ni&ecirc;n Việt Nam, đ&atilde; c&oacute; buổi gặp gỡ với&nbsp;50 đại biểu thanh ni&ecirc;n Nga do &ocirc;ng Alexander Bugayv, Chủ tịch Cơ quan Li&ecirc;n bang Nga về C&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, l&agrave;m trưởng đo&agrave;n.</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc gặp gỡ nằm trong khu&ocirc;n khổ Diễn đ&agrave;n thanh ni&ecirc;n Việt - Nga diễn ra từ ng&agrave;y h&ocirc;m nay đến hết ng&agrave;y 29-7 tại H&agrave; Nội, Quảng Ninh, TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diễn đ&agrave;n nhằm g&oacute;p phần tăng cường gi&aacute;o dục truyền thống hữu nghị Việt - Nga cho thanh thiếu ni&ecirc;n hai nước, n&acirc;ng cao nhận thức về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối t&aacute;c chiến lược to&agrave;n diện giữa hai nước Việt - Nga...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh L&ecirc; Quốc Phong b&agrave;y tỏ niềm vui mừng được đ&oacute;n tiếp đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Nga sang thăm Việt Nam v&agrave; khẳng định tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, tuổi trẻ Việt Nam lu&ocirc;n cảm thấy gần gũi, th&acirc;n thiết với c&aacute;c bạn Nga.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cảm thấy ch&iacute;nh nền tảng, quan hệ s&acirc;u sắc giữa hai đất nước tạo cơ hội thuận lợi cho thanh ni&ecirc;n hai nước giao lưu, hợp t&aacute;c, hỗ trợ nhau ph&aacute;t triển&quot;, anh Phong nhấn mạnh.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/7/23/img8465-15638752799641510423690.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam trao đổi tại buổi hội đàm - Ảnh: HÀ THANH"><img alt="‘Tuổi trẻ Việt Nam luôn thấy gần gũi, thân thiết với các bạn Nga’ - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_f792ba80-ad2e-11e9-ad2e-a39cd5789feb" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/7/23/img8465-15638752799641510423690.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="‘Tuổi trẻ Việt Nam luôn thấy gần gũi, thân thiết với các bạn Nga’ - Ảnh 2." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh L&ecirc; Quốc Phong, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh ni&ecirc;n Việt Nam trao đổi tại buổi hội đ&agrave;m - Ảnh: H&Agrave; THANH</span></span></p> </div> </div> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, anh L&ecirc; Quốc Phong điểm lại những điểm s&aacute;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi thời gian qua, điểm lại ba phong tr&agrave;o lớn của tổ chức Đo&agrave;n, sự th&agrave;nh c&ocirc;ng trong hợp t&aacute;c thanh ni&ecirc;n Việt - Nga như giao lưu thanh ni&ecirc;n, thiếu nhi hai nước.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Phong&nbsp;khẳng định việc k&yacute; kết bi&ecirc;n bản hợp t&aacute;c giai đoạn 2019 - 2022 lần n&agrave;y l&agrave; bước đi quan trọng, mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp t&aacute;c giữa tổ chức Đo&agrave;n hai nước.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Alexander Bugayevb&agrave;y tỏ niềm tự h&agrave;o bởi Nga c&oacute; mối quan hệ chặt chẽ với Trung ương Đo&agrave;n về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;&Iacute;t c&oacute; tổ chức thanh ni&ecirc;n n&agrave;o, d&acirc;n tộc n&agrave;o c&oacute; sự gắn b&oacute;, truyền thống hữu nghị với ch&uacute;ng t&ocirc;i như Việt Nam, gắn b&oacute; l&acirc;u d&agrave;i trong lịch sử&quot;, &ocirc;ng Alexander n&oacute;i.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/7/23/img8487-15638752799571671747684.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="&quot;Ít có tổ chức thanh niên nào, dân tộc nào có sự gắn bó, truyền thống hữu nghị với chúng tôi như Việt Nam&quot;, ông Alexander nói với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong - Ảnh: HÀ THANH"><img alt="‘Tuổi trẻ Việt Nam luôn thấy gần gũi, thân thiết với các bạn Nga’ - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_f71ca020-ad2e-11e9-b906-4138c0b9faa3" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/7/23/img8487-15638752799571671747684.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="‘Tuổi trẻ Việt Nam luôn thấy gần gũi, thân thiết với các bạn Nga’ - Ảnh 3." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;&Iacute;t c&oacute; tổ chức thanh ni&ecirc;n n&agrave;o, d&acirc;n tộc n&agrave;o c&oacute; sự gắn b&oacute;, truyền thống hữu nghị với ch&uacute;ng t&ocirc;i như Việt Nam&quot;, &ocirc;ng Alexander n&oacute;i với B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n L&ecirc; Quốc Phong - Ảnh: H&Agrave; THANH</span></span></p> </div> </div> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ gặp gỡ, Ủy ban quốc gia về Thanh ni&ecirc;n Việt Nam v&agrave; cơ quan Li&ecirc;n bang Nga về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n k&yacute; kết thỏa thuận hợp t&aacute;c giai đoạn 2019 - 2022 với c&aacute;c nội dung: gi&aacute;o dục thanh thiếu nhi hai nước về t&igrave;nh hữu nghị truyền thống Việt - Nga, h&agrave;ng năm Việt Nam v&agrave; Nga sẽ cử c&aacute;c đo&agrave;n đại biểu cấp cao v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n đại biểu thanh ni&ecirc;n (th&ocirc;ng qua việc tổ chức Diễn đ&agrave;n thanh ni&ecirc;n Việt - Nga tại mỗi nước), c&aacute;c đo&agrave;n đại biểu thiếu nhi, doanh nh&acirc;n trẻ, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện thăm v&agrave; l&agrave;m việc với nhau.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại diễn đ&agrave;n lần n&agrave;y, đo&agrave;n đại biểu thanh ni&ecirc;n Nga sẽ tham gia c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o x&atilde; giao l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước Việt Nam; viếng lăng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; tham dự tọa đ&agrave;m &quot;Vai tr&ograve; của thế hệ trẻ hai nước trong ph&aacute;t triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, gặp gỡ giao lưu c&aacute;c nh&acirc;n vật ti&ecirc;u biểu gắn với lịch sử ph&aacute;t triển quan hệ Việt - Nga; giao lưu văn nghệ, thăm c&aacute;c thiết chế d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi tại Việt Nam; chương tr&igrave;nh giao lưu văn nghệ thanh ni&ecirc;n Việt - Nga.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&Agrave; THANH (Tuổi Trẻ)</span></span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;