Tuổi trẻ Nhà Bè – Quận 7 thành kính dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Nh&acirc;n kỷ niệm 72 năm Ng&agrave;y Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), tối ng&agrave;y 26/7/2019 tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nh&agrave; B&egrave;, Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;, Quận Đo&agrave;n 7 phối hợp tổ chức lễ d&acirc;ng hương, thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng Liệt sỹ.</p> <p style="text-align: justify;">Về dự buổi lễ sự hiện diện của Đại t&aacute; &ndash; Anh h&ugrave;ng Lực lượng Vũ trang Nh&acirc;n d&acirc;n Nguyễn Hồng Thế - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Nh&agrave; B&egrave;, Nguy&ecirc;n Trung đo&agrave;n trưởng Trung đo&agrave;n 10 &ndash; Trung đo&agrave;n Đặc c&ocirc;ng Rừng S&aacute;c Anh h&ugrave;ng; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng; Đồng ch&iacute; Ph&oacute; Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phan Như Nguyệt; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận ủy Quận 7 H&agrave; Sơn, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Huyện ủy Nh&agrave; B&egrave; Đỗ Minh To&agrave;n; Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 7 Phạm Thị Hạnh Tư; Chủ tịch Hội Cựu Thanh ni&ecirc;n xung phong Quận 7 Nguyễn Thị Phong; Chủ nhiệm CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến Quận 7 Nguyễn Minh Tuấn; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Nh&agrave; B&egrave; &ndash; Quận 7, Ban Thường vụ Quận &ndash; Huyện Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, hơn 800 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, chiến sỹ t&igrave;nh nguyện Nh&agrave; B&egrave; &ndash; Quận 7 v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n gia đ&igrave;nh c&aacute;c Anh h&ugrave;ng liệt sỹ c&ugrave;ng về dự buổi lễ.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32645/DSC05007.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32645/DSC05009.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Mở đầu buổi lễ, Đại t&aacute; &ndash; Anh h&ugrave;ng Lực lượng vũ trang Nh&acirc;n d&acirc;n <strong>Nguyễn Hồng Thế</strong> đ&atilde; &ocirc;n lại truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của lịch sử Đảng bộ, Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; lực lượng vũ trang huyện Nh&agrave; B&egrave; &ndash; Quận 7 Anh h&ugrave;ng, g&oacute;p phần hun đ&uacute;c tinh thần y&ecirc;u nước, &yacute; ch&iacute; c&aacute;ch mạng s&aacute;ng ngo&agrave;i cho thế hệ trẻ h&ocirc;m nay, đồng ch&iacute; nhắn nhủ: <em>&ldquo;Sự cống hiến, hy sinh của c&aacute;c Anh h&ugrave;ng Liệt sỹ cho độc lập, tự do của d&acirc;n tộc, cho hạnh ph&uacute;c của Nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave; v&ocirc; gi&aacute;, kh&ocirc;ng chỉ cho ng&agrave;y h&ocirc;m qua, h&ocirc;m nay m&agrave; cho mu&ocirc;n đời con ch&aacute;u mai sau.&nbsp;Để tri &acirc;n qu&aacute; khứ, kh&ocirc;ng g&igrave; tốt hơn l&agrave; phải c&ugrave;ng nhau dốc sức x&acirc;y dựng một tương lai tươi đẹp. Ch&uacute;ng ta h&atilde;y c&ugrave;ng nắm tay nhau, nối v&ograve;ng tay lớn xung quanh Đảng vĩ đại, gắn kết th&agrave;nh một khối sức mạnh vững chắc để tiến về ph&iacute;a tương lai. Hơn l&uacute;c n&agrave;o hết, tinh thần y&ecirc;u nước, sự đồng t&acirc;m hiệp lực cần phải được ph&aacute;t huy tối đa trong mọi tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n, trong tuổi trẻ c&aacute;c ch&aacute;u h&ocirc;m nay.&rdquo;</em></p> <p style="text-align: justify;">Tại buổi lễ, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang nghi&ecirc;m, đại diện l&atilde;nh đạo c&ugrave;ng c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sỹ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; th&agrave;nh k&iacute;nh nghi&ecirc;ng m&igrave;nh d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương l&ecirc;n Đ&agrave;i tưởng niệm tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng Liệt sỹ.&nbsp;Sau nghi thức d&acirc;ng hương, c&aacute;c đại biểu v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng thắp những ngọn nến tri &acirc;n đến c&aacute;c phần mộ liệt sỹ.&nbsp;Hơn một ngh&igrave;n ngọn nến đ&atilde; được đồng loạt thắp s&aacute;ng thể hiện l&ograve;ng biết ơn đối với những người đ&atilde; hy sinh cho Tổ quốc.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32645/DSC05014.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32645/DSC05029.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32645/DSC05040.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Buổi lễ thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng liệt sỹ l&agrave; h&agrave;nh động thể hiện sự ghi nhớ c&ocirc;ng ơn của thế hệ trẻ với lớp người đi trước đ&atilde; hi sinh v&igrave; độc lập tự do của Tổ quốc. Tuổi trẻ Nh&agrave; B&egrave; &ndash; Quận 7 nguyện ph&aacute;t huy truyền thống anh h&ugrave;ng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, viết tiếp v&agrave; thắp s&aacute;ng truyền thống anh h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc Việt Nam, tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ tham gia ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội; tăng cường gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng, thực hiện những việc l&agrave;m thiết thực chăm s&oacute;c, phụng dưỡng gia đ&igrave;nh thương binh, liệt sỹ, người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng&hellip; g&oacute;p phần v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa./.</p> <p style="text-align: right;"><strong>MT</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;