Thế hệ trẻ luôn biết ơn những hy sinh của các gia đình có công với cách mạng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 28/7, l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đến thăm c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch; c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng nh&acirc;n Kỷ niệm 72 năm Ng&agrave;y Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947 &ndash; 27/7/2019 v&agrave; đến thăm c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh đội h&igrave;nh quốc tế Việt Nam &ndash; Malaysia tại x&atilde; Th&aacute;i Mỹ, huyện Củ Chi.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32653/IMG_3613.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n đến thăm tặng qu&agrave; tại nh&agrave; gia đ&igrave;nh b&agrave; Nguyễn Thị Miết c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, vợ liệt sĩ. Trong ảnh ngồi giữa&nbsp;l&agrave; b&agrave; Huỳnh Thị G&aacute;i, con g&aacute;i b&agrave; Nguyễn Thị Miết.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến thăm c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tại x&atilde; Th&aacute;i Mỹ, huyện Củ Chi, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Phượng Tr&acirc;n &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh &acirc;n cần hỏi thăm sức khỏe v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế gia đ&igrave;nh của c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute;. Hầu hết c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; đều c&oacute; sức khỏe tốt mặc d&ugrave; tuổi t&aacute;c cao. Tuy nhi&ecirc;n, nh&igrave;n chung điều kiện kinh tế gia đ&igrave;nh c&ograve;n kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong chuyến đến thăm, Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; trao tặng mỗi gia đ&igrave;nh một phần qu&agrave; trị gi&aacute; 2 triệu đồng nhằm hỗ trợ c&aacute;c gia đ&igrave;nh cải thiện th&ecirc;m đời sống hằng ng&agrave;y. Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2019 chia sẻ. &ldquo;Tuổi trẻ th&agrave;nh phố hy vọng sức khỏe v&agrave; đời sống của c&aacute;c gia đ&igrave;nh lu&ocirc;n được cải thiện từng ng&agrave;y. Lớp trẻ lu&ocirc;n biết ơn những c&ocirc;ng hiến, hy sinh của c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, tiếp nối truyền thống &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo; của cha &ocirc;ng.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32653/IMG_3625.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Phượng Tr&acirc;n &acirc;n cần thăm hỏi c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32653/IMG_3605.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c Nguyễn Thị Phượng Tr&acirc;n - Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy đại diện đo&agrave;n đến thăm tặng qu&agrave; cho c&ocirc; Tr&agrave; Thị S&egrave; (sinh năm 1963) c&oacute; chồng v&agrave; con l&agrave; liệt sĩ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo ch&iacute;nh quyền địa phương x&atilde; Th&aacute;i Mỹ, huyện Củ Chi đến tham dự Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ph&ograve;ng đọc s&aacute;ch tại văn ph&ograve;ng chi đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n ấp B&igrave;nh Thương 1 &ndash; x&atilde; Th&aacute;i Mỹ, tặng 1000 quyển tập trắng cho thiếu nhi địa phương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngồi tr&ograve; chuyện với c&aacute;c bạn 15 chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh Malaysia v&agrave; 30 ĐH Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo hỏi thăm sức khỏe v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, l&agrave;m nhiệm vụ của c&aacute;c chiến sĩ tại địa phương trong 3 tuần vừa qua của chiến dịch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn Ho&agrave;ng Phương Uy&ecirc;n (chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ:&ldquo;Tham gia chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh tại x&atilde; Th&aacute;i Mỹ, huyện Củ Chi năm nay, em được trải nghiệm nhiều hoạt động bổ &iacute;ch; r&egrave;n luyện cho em khả năng tư duy, tự lập trong cuộc sống. Qua những hoạt động đ&oacute;, em cảm nhận được tinh thần t&igrave;nh nguyện trong mỗi bạn chiến sĩ Việt Nam v&agrave; mong muốn được tiếp tục đ&oacute;ng g&oacute;p trẻ của m&igrave;nh trong nhiều hoạt động t&igrave;nh nguyện sắp tới&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32653/IMG_3665.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n đến thăm tặng qu&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh đội h&igrave;nh quốc tế Malaysia - ĐH Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32653/IMG_3676.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn chiến sĩ h&agrave;o hứng, vui mừng với phần qu&agrave; đặc sản tr&aacute;i c&acirc;y được l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố tặng</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt đo&agrave;n đến thăm, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Phượng Tr&acirc;n gửi lời cảm ơn đến l&atilde;nh đạo địa phương, nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Th&aacute;i Mỹ đ&atilde; hỗ trợ đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện quốc tế tham gia chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ trong thời gian vừa qua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;T&ocirc;i thấy rất vui mừng khi thấy c&aacute;c bạn chiến sĩ ở đ&acirc;y mạnh khỏe, ai cũng tươi vui. C&aacute;c hoạt động trong một th&aacute;ng của c&aacute;c bạn rất &yacute; nghĩa. T&ocirc;i mong rằng mỗi năm sẽ được đ&oacute;n c&aacute;c bạn tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện. Cuối c&ugrave;ng xin ch&uacute;c c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện c&oacute; nhiều sức khỏe, ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ trong thời gian c&ograve;n lại của chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 26 năm 2019&rdquo; &ndash; Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Phượng Tr&acirc;n n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32653/IMG_3693.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố v&agrave; địa phương chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh Malaysia v&agrave; ĐH Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đo&agrave;n c&ograve;n đến thăm, tặng qu&agrave; động vi&ecirc;n 12 chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Th&agrave;nh phố đang l&agrave;m nhiệm vụ x&acirc;y dựng, tu bổ văn ph&ograve;ng Hội Cựu Chiến binh ấp Mỹ Kh&aacute;nh A, x&atilde; Th&aacute;i Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32653/IMG_3638.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; YẾN THANH &ndash; MINH TUẤN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;