Thế hệ trẻ luôn biết ơn những hy sinh của các gia đình có công với cách mạng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 28/7, l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đến thăm c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch; c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng nh&acirc;n Kỷ niệm 72 năm Ng&agrave;y Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947 &ndash; 27/7/2019 v&agrave; đến thăm c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh đội h&igrave;nh quốc tế Việt Nam &ndash; Malaysia tại x&atilde; Th&aacute;i Mỹ, huyện Củ Chi.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32653/IMG_3613.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n đến thăm tặng qu&agrave; tại nh&agrave; gia đ&igrave;nh b&agrave; Nguyễn Thị Miết c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, vợ liệt sĩ. Trong ảnh ngồi giữa&nbsp;l&agrave; b&agrave; Huỳnh Thị G&aacute;i, con g&aacute;i b&agrave; Nguyễn Thị Miết.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến thăm c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tại x&atilde; Th&aacute;i Mỹ, huyện Củ Chi, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Phượng Tr&acirc;n &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh &acirc;n cần hỏi thăm sức khỏe v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế gia đ&igrave;nh của c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute;. Hầu hết c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; đều c&oacute; sức khỏe tốt mặc d&ugrave; tuổi t&aacute;c cao. Tuy nhi&ecirc;n, nh&igrave;n chung điều kiện kinh tế gia đ&igrave;nh c&ograve;n kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong chuyến đến thăm, Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; trao tặng mỗi gia đ&igrave;nh một phần qu&agrave; trị gi&aacute; 2 triệu đồng nhằm hỗ trợ c&aacute;c gia đ&igrave;nh cải thiện th&ecirc;m đời sống hằng ng&agrave;y. Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2019 chia sẻ. &ldquo;Tuổi trẻ th&agrave;nh phố hy vọng sức khỏe v&agrave; đời sống của c&aacute;c gia đ&igrave;nh lu&ocirc;n được cải thiện từng ng&agrave;y. Lớp trẻ lu&ocirc;n biết ơn những c&ocirc;ng hiến, hy sinh của c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, tiếp nối truyền thống &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo; của cha &ocirc;ng.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32653/IMG_3625.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Phượng Tr&acirc;n &acirc;n cần thăm hỏi c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32653/IMG_3605.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c Nguyễn Thị Phượng Tr&acirc;n - Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy đại diện đo&agrave;n đến thăm tặng qu&agrave; cho c&ocirc; Tr&agrave; Thị S&egrave; (sinh năm 1963) c&oacute; chồng v&agrave; con l&agrave; liệt sĩ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo ch&iacute;nh quyền địa phương x&atilde; Th&aacute;i Mỹ, huyện Củ Chi đến tham dự Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ph&ograve;ng đọc s&aacute;ch tại văn ph&ograve;ng chi đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n ấp B&igrave;nh Thương 1 &ndash; x&atilde; Th&aacute;i Mỹ, tặng 1000 quyển tập trắng cho thiếu nhi địa phương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngồi tr&ograve; chuyện với c&aacute;c bạn 15 chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh Malaysia v&agrave; 30 ĐH Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo hỏi thăm sức khỏe v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, l&agrave;m nhiệm vụ của c&aacute;c chiến sĩ tại địa phương trong 3 tuần vừa qua của chiến dịch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn Ho&agrave;ng Phương Uy&ecirc;n (chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ:&ldquo;Tham gia chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh tại x&atilde; Th&aacute;i Mỹ, huyện Củ Chi năm nay, em được trải nghiệm nhiều hoạt động bổ &iacute;ch; r&egrave;n luyện cho em khả năng tư duy, tự lập trong cuộc sống. Qua những hoạt động đ&oacute;, em cảm nhận được tinh thần t&igrave;nh nguyện trong mỗi bạn chiến sĩ Việt Nam v&agrave; mong muốn được tiếp tục đ&oacute;ng g&oacute;p trẻ của m&igrave;nh trong nhiều hoạt động t&igrave;nh nguyện sắp tới&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32653/IMG_3665.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n đến thăm tặng qu&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh đội h&igrave;nh quốc tế Malaysia - ĐH Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32653/IMG_3676.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn chiến sĩ h&agrave;o hứng, vui mừng với phần qu&agrave; đặc sản tr&aacute;i c&acirc;y được l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố tặng</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt đo&agrave;n đến thăm, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Phượng Tr&acirc;n gửi lời cảm ơn đến l&atilde;nh đạo địa phương, nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Th&aacute;i Mỹ đ&atilde; hỗ trợ đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện quốc tế tham gia chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ trong thời gian vừa qua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;T&ocirc;i thấy rất vui mừng khi thấy c&aacute;c bạn chiến sĩ ở đ&acirc;y mạnh khỏe, ai cũng tươi vui. C&aacute;c hoạt động trong một th&aacute;ng của c&aacute;c bạn rất &yacute; nghĩa. T&ocirc;i mong rằng mỗi năm sẽ được đ&oacute;n c&aacute;c bạn tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện. Cuối c&ugrave;ng xin ch&uacute;c c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện c&oacute; nhiều sức khỏe, ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ trong thời gian c&ograve;n lại của chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 26 năm 2019&rdquo; &ndash; Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Phượng Tr&acirc;n n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32653/IMG_3693.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố v&agrave; địa phương chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh Malaysia v&agrave; ĐH Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đo&agrave;n c&ograve;n đến thăm, tặng qu&agrave; động vi&ecirc;n 12 chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Th&agrave;nh phố đang l&agrave;m nhiệm vụ x&acirc;y dựng, tu bổ văn ph&ograve;ng Hội Cựu Chiến binh ấp Mỹ Kh&aacute;nh A, x&atilde; Th&aacute;i Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32653/IMG_3638.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; YẾN THANH &ndash; MINH TUẤN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;