Quận 10: Chương trình giao lưu "Một thời tuổi trẻ"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Chiều ng&agrave;y, 26/7/2019, tại Hội trường UBND Quận, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, C&acirc;u lạc bộ truyền thống kh&aacute;ng chiến &ndash; hưu tr&iacute;, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu Thanh ni&ecirc;n xung phong, Ban li&ecirc;n lạc Cựu t&ugrave; ch&iacute;nh trị Quận 10&nbsp;đ&atilde; phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu &ldquo;Một thời tuổi trẻ&rdquo; với chủ đề &quot;Dấu ch&acirc;n t&igrave;nh nguyện&quot;.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32666/20190726_153329.jpg" style="height:338px; width:600px" /><br /> <span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Chương tr&igrave;nh nhằm kỉ niệm 72 năm ng&agrave;y Thương binh Liệt sĩ Việt Nam (27/7/1941 &ndash; 27/7/</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">2019), g&oacute;p phần n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống cho Đo&agrave;n vi&ecirc;n - Hội vi&ecirc;n c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Tham gia v&agrave; chia sẻ trong chương tr&igrave;nh gồm c&oacute;: Đại t&aacute; Đinh Văn Huệ - Nguy&ecirc;n Trưởng ph&ograve;ng Khoa học c&ocirc;ng nghệ v&agrave; m&ocirc;i trường Qu&acirc;n khu 7; Ch&uacute; Nguyễn Văn Minh &ndash; Nguy&ecirc;n&nbsp; Ủy vi&ecirc;nBan Thường&nbsp;vụ, Ph&oacute; Chủ tịch Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận, Chủ tịch Mặt trận&nbsp;Tổ quốc Việt Nam Quận 10; C&ocirc; Nguyễn Thị Ph&uacute; &ndash; Chủ tịch Hội Cựu Thanh ni&ecirc;n xung phong Quận 10.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32666/IMG_5563.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Chương tr&igrave;nh đ&atilde; thu h&uacute;t sự tham gia của đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, c&ugrave;ng c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; l&agrave; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, cựu t&ugrave; ch&iacute;nh trị,... tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận. Ngo&agrave;i ra, để thể hiện l&ograve;ng biết ơn về những c&ocirc;ng lao to lớn g&oacute;p phần trong việc x&acirc;y dựng, bảo vệ độc lập d&acirc;n tộc Ban tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde; gửi tới c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, cựu t&ugrave; ch&iacute;nh trị những ph&agrave;n qu&agrave; tri &acirc;n kỷ niệm Ng&agrave;y thương binh liệt sĩ./.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32666/IMG_5565.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32666/IMG_5620.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">XU&Acirc;N TRINH</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;