Kết nạp Đảng chiến sĩ Mùa hè xanh ĐH Sài Gòn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 26/7/2019, Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 thuộc Đảng bộ trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; tiến h&agrave;nh tổ chức Lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n mới cho 02 quần ch&uacute;ng ưu t&uacute;, cũng đang l&agrave; chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2019 tại mặt trận thường trực tỉnh Đắk N&ocirc;ng. Đặc biệt hơn, lễ kết nạp l&agrave; thời điểm cả nước kỷ niệm 72 năm Ng&agrave;y Thương binh Liệt sĩ &nbsp;(27/7/1947 &ndash; 27/7/2019) v&agrave; tuổi trẻ Việt Nam kỷ niệm 20 năm Chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; của cả nước.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32668/1.png" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>TS. L&ecirc; Chi Lan &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường chụp h&igrave;nh lưu niệm với 02 t&acirc;n Đảng vi&ecirc;n.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ kết nạp diễn ra tại x&atilde; Đắk M&ocirc;l, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk N&ocirc;ng trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang nghi&ecirc;m v&agrave; h&acirc;n hoan của c&aacute;c đồng ch&iacute; đại biểu v&agrave; c&aacute;c bạn chiến sĩ m&ugrave;a h&egrave; xanh thường trực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến sĩ Nguyễn Thị Thương - Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường v&agrave; chiến sĩ Phan Thị Thu Hương - Ủy vi&ecirc;n Ban chấp H&agrave;nh Li&ecirc;n Chi hội Sinh vi&ecirc;n khoa T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Kế to&aacute;n l&agrave; 02 quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản lần n&agrave;y. Cả 02 đều c&oacute; những th&agrave;nh t&iacute;ch học tập v&agrave; r&egrave;n luyện ti&ecirc;u biểu, c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c cấp trong thời gian qua.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32668/2.png" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c T&agrave;o Hữu Đạt &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2, &nbsp;Chỉ huy trưởng chiến dịch, </em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>đọc quyết định kết nạp Đảng&nbsp;cho quần ch&uacute;ng Nguyễn Thị Thương.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32668/3.png" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>T&acirc;n Đảng vi&ecirc;n Phan Thị Thu Hương đọc lời tuy&ecirc;n thệ.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong dịp n&agrave;y, Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 cũng tiến h&agrave;nh trao quyết định c&ocirc;ng nhận đảng vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức cho đ/c Nguyễn Huy Ho&agrave;ng &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường, hiện cũng đang l&agrave; chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh tại mặt trận tỉnh Đắk N&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32668/4.png" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c T&agrave;o Hữu Đạt đọc quyết định c&ocirc;ng nhận Đảng vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức cho đ/c Nguyễn Huy Ho&agrave;ng</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>C&aacute;c h&igrave;nh ảnh kh&aacute;c trong buổi Lễ Kết nạp:</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32668/5.png" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c Nguyễn Văn Sang &ndash; Ph&oacute; GĐ Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n TP</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>chụp h&igrave;nh lưu niệm c&ugrave;ng 02 T&acirc;n Đảng vi&ecirc;n</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32668/6.png" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>02 T&acirc;n Đảng vi&ecirc;n chụp h&igrave;nh lưu niệm c&ugrave;ng Chi ủy &ndash; BCN khoa v&agrave; Đo&agrave;n khoa</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32668/7.png" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chụp h&igrave;nh lưu niệm </em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đội h&igrave;nh truyền th&ocirc;ng M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2019</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;