Tình nguyện viên quốc tế học tiếng Việt, trồng cây xanh ở Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Mohd Khairul Annuar (27 tuổi), cựu sinh vi&ecirc;n ĐH Tun Hussein Onn Malaysia khoe những &#39;b&igrave;nh hoa&#39; l&agrave;m từ chai nhựa rỗng m&agrave; nh&oacute;m l&agrave;m cho trường Tiểu học L&ecirc; Văn Thọ (quận 12, TP.HCM), nơi họ đ&oacute;ng qu&acirc;n.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32676/gl7a5196-1564542667274808448559.jpg" style="height:391px; width:586px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Malaysia tại quận 12 d&agrave;nh ba ng&agrave;y để tra cứu v&agrave; thực hiện th&ecirc;m 14 bảng t&ecirc;n của c&aacute;c lo&agrave;i c&acirc;y - Ảnh: B&Igrave;NH MINH</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; một trong số rất nhiều hoạt động thuộc chiến dịch M&ugrave;a H&egrave; Xanh lần thứ 26 được c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện quốc tế phối hợp với c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Việt Nam thực hiện tại TP.HCM.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Gieo tử tế, gặt niềm vui</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong v&ograve;ng một th&aacute;ng, c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; Xanh thuộc nhiều trường Đại học trong địa b&agrave;n th&agrave;nh phố gồm ĐH Kinh tế Luật, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn&hellip; thực hiện nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như vẽ tranh tường; dạy Anh văn, tin học cho thiếu nhi; n&acirc;ng cấp tuyến hẻm, sửa chữa nh&agrave; cho người d&acirc;n địa phương; x&acirc;y dựng s&acirc;n chơi thiếu nhi&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại quận 12, anh Phạm Hữu Lộc, B&iacute; thư Đo&agrave;n phường T&acirc;n Thới Hiệp nơi tiếp nhận 16 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Malaysia cho biết, c&aacute;c bạn l&agrave;m việc rất si&ecirc;ng năng đến mức &quot;c&oacute; l&uacute;c qu&ecirc;n ăn, qu&ecirc;n nghỉ&quot;, d&ugrave; đ&atilde; đến giờ nghỉ trưa nhưng vẫn n&aacute;n lại để r&aacute;ng ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mỗi tối, c&aacute;c bạn Malaysia thường phải thức đến 1 - 2h để thực hiện b&aacute;o c&aacute;o, nhưng 5h đ&atilde; dậy tham gia buổi tập thể dục chung v&agrave; bắt đầu một ng&agrave;y l&agrave;m việc. Ngo&agrave;i c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh theo kế hoạch, họ c&ograve;n chủ động s&aacute;ng tạo th&ecirc;m c&ocirc;ng tr&igrave;nh để mang th&ecirc;m kiến thức v&agrave; n&eacute;t đẹp cho cộng đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chỉ tay v&agrave;o g&oacute;c tường nơi c&oacute; rất nhiều chai nhựa rỗng được xếp ngay ngắn tr&ecirc;n b&agrave;n, Mohd Khairul Annuar (27 tuổi), cựu sinh vi&ecirc;n ĐH Tun Hussein Onn Malaysia khoe đ&oacute; l&agrave; những &quot;b&igrave;nh hoa&quot; trang tr&iacute; cho trường Tiểu học L&ecirc; Văn Thọ, nơi họ đang đ&oacute;ng qu&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Thay v&igrave; d&ugrave;ng chậu, ch&uacute;ng t&ocirc;i tận dụng chai nhựa, cắt ra rồi đổ đất v&agrave;o v&agrave; trồng c&acirc;y, treo l&ecirc;n. Những c&acirc;y kiểng n&agrave;y vừa đẹp, vừa th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường m&agrave; lại tiết kiệm chi ph&iacute;&quot;, Annuar giải th&iacute;ch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Họ d&agrave;nh ba ng&agrave;y để tra cứu v&agrave; l&agrave;m th&ecirc;m 14 bảng t&ecirc;n của c&aacute;c lo&agrave;i c&acirc;y trong s&acirc;n trường, gồm t&ecirc;n tiếng Việt v&agrave; t&ecirc;n khoa học. S&aacute;ng kiến n&agrave;y như một m&oacute;n qu&agrave; tri thức d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c em học sinh của trường.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32676/gl7a5182-1564542667267700182016.jpg" style="height:391px; width:586px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Mohd Khairul Annuar (tr&aacute;i) vẽ c&aacute;c bảng t&ecirc;n khoa học cho c&acirc;y trong s&acirc;n trường Tiểu học L&ecirc; Văn Thọ (Quận 12) - Ảnh: B&Igrave;NH MINH</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;T&ocirc;i th&iacute;ch ngắm nh&igrave;n vẻ mặt hạnh ph&uacute;c của những đứa trẻ tham gia c&aacute;c lớp học v&agrave; s&acirc;n chơi. M&ugrave;a h&egrave; xanh l&agrave; chương tr&igrave;nh &yacute; nghĩa gi&uacute;p kết nối c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Malaysia v&agrave; Việt Nam, tạo mối quan hệ tốt giữa hai quốc gia&quot;, anh n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn Nguyễn Ho&agrave;ng Nam, sinh vi&ecirc;n năm 2 trường ĐH Nguyễn Tất Th&agrave;nh chia sẻ: &quot;Người d&acirc;n địa phương qu&yacute; mến c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Malaysia. Thấy ai vắng mặt, họ sẽ đến hỏi thăm, c&ograve;n mang rất nhiều thức ăn đến tặng&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong ph&ograve;ng sinh hoạt chung của c&aacute;c chiến sĩ tại trường Tiểu học L&ecirc; Văn Thọ, nhiều lốc nước, trứng g&agrave;, b&aacute;nh, rau củ v&agrave; c&aacute;c loại thực phẩm kh&aacute;c đều l&agrave; những m&oacute;n qu&agrave; của người d&acirc;n. C&oacute; người c&ograve;n nấu đồ ăn s&aacute;ng để gửi tặng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều trẻ em trong v&ugrave;ng mỗi ng&agrave;y đều đạp xe đến nơi đ&oacute;ng qu&acirc;n để học tr&ograve; chuyện bằng tiếng Anh với c&aacute;c anh chị người Malaysia, đến chiều tối mới rời trường về nh&agrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hoạt động t&igrave;nh nguyện gi&uacute;p thay đổi cuộc sống kh&ocirc;ng chỉ của người d&acirc;n m&agrave; của ch&iacute;nh những t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n trẻ. Đ&acirc;y cũng l&agrave; c&aacute;ch để ch&uacute;ng t&ocirc;i g&oacute;p phần x&acirc;y dựng cộng đồng ở Việt Nam, đồng thời học th&ecirc;m kỹ năng x&atilde; hội một c&aacute;ch hiệu quả th&ocirc;ng qua việc gặp gỡ bạn b&egrave;. Ch&uacute;ng t&ocirc;i được tạo điều kiện rất tốt để l&agrave;m việc, từ đ&oacute; c&oacute; cơ hội kết bạn với c&aacute;c TNV Việt Nam v&agrave; Malaysia.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32676/trichdan.png" /></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Những &quot;đại sứ&quot; văn ho&aacute;</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i giờ tham gia hoạt động, c&aacute;c bạn trẻ Malaysia tranh thủ đi chợ c&ugrave;ng t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Việt Nam để mua nguy&ecirc;n liệu về nấu ăn, đồng thời thưởng thức nhiều m&oacute;n ăn địa phương như b&aacute;nh m&igrave; kẹp c&aacute; hộp, nước m&iacute;a, c&agrave; ph&ecirc; hay gỏi cuốn. Thời gian rảnh, họ hướng dẫn c&aacute;c bạn Việt Nam c&aacute;ch ph&aacute;t &acirc;m tiếng Anh chuẩn, v&agrave; tranh thủ học một số c&acirc;u giao tiếp bằng tiếng Việt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Người Malaysia thường c&oacute; th&oacute;i quen nghỉ trưa chỉ từ 5 đến 7 ph&uacute;t. Trong một th&aacute;ng qua, t&ocirc;i học được c&aacute;ch ngủ trưa khoảng 30 ph&uacute;t của c&aacute;c bạn Việt Nam để phục hồi năng lượng cho hoạt động buổi chiều. T&ocirc;i c&ograve;n ra tiệm cắt t&oacute;c nữa&quot;, Annuar cười tươi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những ng&agrave;y cuối chiến dịch, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n c&aacute;c nước sẽ tham gia chương tr&igrave;nh văn nghệ thể hiện c&aacute;c n&eacute;t văn ho&aacute; đặc sắc. Tại đ&acirc;y, Annuar &quot;khoe&quot; anh sẽ mặc &aacute;o d&agrave;i để nhảy điệu m&uacute;a truyền thống của Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngược lại, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Việt Nam cũng đ&atilde; biết nhiều hơn về truyền thống ăn bằng tay v&agrave; chế biến thức ăn theo c&aacute;ch Halal của người đạo Hồi, hay th&oacute;i quen cầu nguyện trước khi bắt đầu bất cứ hoạt động n&agrave;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Zahari bin Saaid (23 tuổi), sinh vi&ecirc;n ĐH Tun Hussein Onn Malaysia cho biết anh mong sẽ mang về Malaysia những m&oacute;n qu&agrave; th&uacute; vị đại diện cho văn ho&aacute; của đất nước h&igrave;nh chữ S để chia sẻ với bạn b&egrave;, đặc biệt l&agrave; chiếc &aacute;o thun đỏ in h&igrave;nh ng&ocirc;i sao v&agrave;ng năm c&aacute;nh, tượng trưng cho l&aacute; quốc kỳ Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;T&ocirc;i muốn mua &aacute;o d&agrave;i Việt Nam để mang về nước. Ch&uacute;ng t&ocirc;i ở đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ với vai tr&ograve; l&agrave; t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một cầu nối để quảng b&aacute; về Việt Nam cho bạn b&egrave; Malaysia&quot;, Annuar khẳng định.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32676/gl7a5188-1564542667271577653893.jpg" style="height:391px; width:586px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến n&agrave;y như một m&oacute;n qu&agrave; tri thức d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c em học sinh của trường - Ảnh: B&Igrave;NH MINH</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32676/gl7a5217-1564542667277443596385.jpg" style="height:391px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">TNV quốc tế c&ugrave;ng chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh Việt Nam chuẩn bị c&aacute;c phần cơm cho người ngh&egrave;o - Ảnh: B&Igrave;NH MINH</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32676/gl7a5228-15645426672791086411718.jpg" style="height:391px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn trẻ người Malaysia chuẩn bị bữa trưa sau khi kết th&uacute;c hoạt động buổi s&aacute;ng - Ảnh: B&Igrave;NH MINH</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">B&Igrave;NH MINH (Tuổi Trẻ)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;