Tình nguyện viên quốc tế học tiếng Việt, trồng cây xanh ở Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Mohd Khairul Annuar (27 tuổi), cựu sinh vi&ecirc;n ĐH Tun Hussein Onn Malaysia khoe những &#39;b&igrave;nh hoa&#39; l&agrave;m từ chai nhựa rỗng m&agrave; nh&oacute;m l&agrave;m cho trường Tiểu học L&ecirc; Văn Thọ (quận 12, TP.HCM), nơi họ đ&oacute;ng qu&acirc;n.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32676/gl7a5196-1564542667274808448559.jpg" style="height:391px; width:586px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Malaysia tại quận 12 d&agrave;nh ba ng&agrave;y để tra cứu v&agrave; thực hiện th&ecirc;m 14 bảng t&ecirc;n của c&aacute;c lo&agrave;i c&acirc;y - Ảnh: B&Igrave;NH MINH</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; một trong số rất nhiều hoạt động thuộc chiến dịch M&ugrave;a H&egrave; Xanh lần thứ 26 được c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện quốc tế phối hợp với c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Việt Nam thực hiện tại TP.HCM.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Gieo tử tế, gặt niềm vui</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong v&ograve;ng một th&aacute;ng, c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; Xanh thuộc nhiều trường Đại học trong địa b&agrave;n th&agrave;nh phố gồm ĐH Kinh tế Luật, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn&hellip; thực hiện nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như vẽ tranh tường; dạy Anh văn, tin học cho thiếu nhi; n&acirc;ng cấp tuyến hẻm, sửa chữa nh&agrave; cho người d&acirc;n địa phương; x&acirc;y dựng s&acirc;n chơi thiếu nhi&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại quận 12, anh Phạm Hữu Lộc, B&iacute; thư Đo&agrave;n phường T&acirc;n Thới Hiệp nơi tiếp nhận 16 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Malaysia cho biết, c&aacute;c bạn l&agrave;m việc rất si&ecirc;ng năng đến mức &quot;c&oacute; l&uacute;c qu&ecirc;n ăn, qu&ecirc;n nghỉ&quot;, d&ugrave; đ&atilde; đến giờ nghỉ trưa nhưng vẫn n&aacute;n lại để r&aacute;ng ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mỗi tối, c&aacute;c bạn Malaysia thường phải thức đến 1 - 2h để thực hiện b&aacute;o c&aacute;o, nhưng 5h đ&atilde; dậy tham gia buổi tập thể dục chung v&agrave; bắt đầu một ng&agrave;y l&agrave;m việc. Ngo&agrave;i c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh theo kế hoạch, họ c&ograve;n chủ động s&aacute;ng tạo th&ecirc;m c&ocirc;ng tr&igrave;nh để mang th&ecirc;m kiến thức v&agrave; n&eacute;t đẹp cho cộng đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chỉ tay v&agrave;o g&oacute;c tường nơi c&oacute; rất nhiều chai nhựa rỗng được xếp ngay ngắn tr&ecirc;n b&agrave;n, Mohd Khairul Annuar (27 tuổi), cựu sinh vi&ecirc;n ĐH Tun Hussein Onn Malaysia khoe đ&oacute; l&agrave; những &quot;b&igrave;nh hoa&quot; trang tr&iacute; cho trường Tiểu học L&ecirc; Văn Thọ, nơi họ đang đ&oacute;ng qu&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Thay v&igrave; d&ugrave;ng chậu, ch&uacute;ng t&ocirc;i tận dụng chai nhựa, cắt ra rồi đổ đất v&agrave;o v&agrave; trồng c&acirc;y, treo l&ecirc;n. Những c&acirc;y kiểng n&agrave;y vừa đẹp, vừa th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường m&agrave; lại tiết kiệm chi ph&iacute;&quot;, Annuar giải th&iacute;ch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Họ d&agrave;nh ba ng&agrave;y để tra cứu v&agrave; l&agrave;m th&ecirc;m 14 bảng t&ecirc;n của c&aacute;c lo&agrave;i c&acirc;y trong s&acirc;n trường, gồm t&ecirc;n tiếng Việt v&agrave; t&ecirc;n khoa học. S&aacute;ng kiến n&agrave;y như một m&oacute;n qu&agrave; tri thức d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c em học sinh của trường.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32676/gl7a5182-1564542667267700182016.jpg" style="height:391px; width:586px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Mohd Khairul Annuar (tr&aacute;i) vẽ c&aacute;c bảng t&ecirc;n khoa học cho c&acirc;y trong s&acirc;n trường Tiểu học L&ecirc; Văn Thọ (Quận 12) - Ảnh: B&Igrave;NH MINH</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;T&ocirc;i th&iacute;ch ngắm nh&igrave;n vẻ mặt hạnh ph&uacute;c của những đứa trẻ tham gia c&aacute;c lớp học v&agrave; s&acirc;n chơi. M&ugrave;a h&egrave; xanh l&agrave; chương tr&igrave;nh &yacute; nghĩa gi&uacute;p kết nối c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Malaysia v&agrave; Việt Nam, tạo mối quan hệ tốt giữa hai quốc gia&quot;, anh n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn Nguyễn Ho&agrave;ng Nam, sinh vi&ecirc;n năm 2 trường ĐH Nguyễn Tất Th&agrave;nh chia sẻ: &quot;Người d&acirc;n địa phương qu&yacute; mến c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Malaysia. Thấy ai vắng mặt, họ sẽ đến hỏi thăm, c&ograve;n mang rất nhiều thức ăn đến tặng&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong ph&ograve;ng sinh hoạt chung của c&aacute;c chiến sĩ tại trường Tiểu học L&ecirc; Văn Thọ, nhiều lốc nước, trứng g&agrave;, b&aacute;nh, rau củ v&agrave; c&aacute;c loại thực phẩm kh&aacute;c đều l&agrave; những m&oacute;n qu&agrave; của người d&acirc;n. C&oacute; người c&ograve;n nấu đồ ăn s&aacute;ng để gửi tặng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều trẻ em trong v&ugrave;ng mỗi ng&agrave;y đều đạp xe đến nơi đ&oacute;ng qu&acirc;n để học tr&ograve; chuyện bằng tiếng Anh với c&aacute;c anh chị người Malaysia, đến chiều tối mới rời trường về nh&agrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hoạt động t&igrave;nh nguyện gi&uacute;p thay đổi cuộc sống kh&ocirc;ng chỉ của người d&acirc;n m&agrave; của ch&iacute;nh những t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n trẻ. Đ&acirc;y cũng l&agrave; c&aacute;ch để ch&uacute;ng t&ocirc;i g&oacute;p phần x&acirc;y dựng cộng đồng ở Việt Nam, đồng thời học th&ecirc;m kỹ năng x&atilde; hội một c&aacute;ch hiệu quả th&ocirc;ng qua việc gặp gỡ bạn b&egrave;. Ch&uacute;ng t&ocirc;i được tạo điều kiện rất tốt để l&agrave;m việc, từ đ&oacute; c&oacute; cơ hội kết bạn với c&aacute;c TNV Việt Nam v&agrave; Malaysia.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32676/trichdan.png" /></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Những &quot;đại sứ&quot; văn ho&aacute;</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i giờ tham gia hoạt động, c&aacute;c bạn trẻ Malaysia tranh thủ đi chợ c&ugrave;ng t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Việt Nam để mua nguy&ecirc;n liệu về nấu ăn, đồng thời thưởng thức nhiều m&oacute;n ăn địa phương như b&aacute;nh m&igrave; kẹp c&aacute; hộp, nước m&iacute;a, c&agrave; ph&ecirc; hay gỏi cuốn. Thời gian rảnh, họ hướng dẫn c&aacute;c bạn Việt Nam c&aacute;ch ph&aacute;t &acirc;m tiếng Anh chuẩn, v&agrave; tranh thủ học một số c&acirc;u giao tiếp bằng tiếng Việt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Người Malaysia thường c&oacute; th&oacute;i quen nghỉ trưa chỉ từ 5 đến 7 ph&uacute;t. Trong một th&aacute;ng qua, t&ocirc;i học được c&aacute;ch ngủ trưa khoảng 30 ph&uacute;t của c&aacute;c bạn Việt Nam để phục hồi năng lượng cho hoạt động buổi chiều. T&ocirc;i c&ograve;n ra tiệm cắt t&oacute;c nữa&quot;, Annuar cười tươi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những ng&agrave;y cuối chiến dịch, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n c&aacute;c nước sẽ tham gia chương tr&igrave;nh văn nghệ thể hiện c&aacute;c n&eacute;t văn ho&aacute; đặc sắc. Tại đ&acirc;y, Annuar &quot;khoe&quot; anh sẽ mặc &aacute;o d&agrave;i để nhảy điệu m&uacute;a truyền thống của Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngược lại, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Việt Nam cũng đ&atilde; biết nhiều hơn về truyền thống ăn bằng tay v&agrave; chế biến thức ăn theo c&aacute;ch Halal của người đạo Hồi, hay th&oacute;i quen cầu nguyện trước khi bắt đầu bất cứ hoạt động n&agrave;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Zahari bin Saaid (23 tuổi), sinh vi&ecirc;n ĐH Tun Hussein Onn Malaysia cho biết anh mong sẽ mang về Malaysia những m&oacute;n qu&agrave; th&uacute; vị đại diện cho văn ho&aacute; của đất nước h&igrave;nh chữ S để chia sẻ với bạn b&egrave;, đặc biệt l&agrave; chiếc &aacute;o thun đỏ in h&igrave;nh ng&ocirc;i sao v&agrave;ng năm c&aacute;nh, tượng trưng cho l&aacute; quốc kỳ Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;T&ocirc;i muốn mua &aacute;o d&agrave;i Việt Nam để mang về nước. Ch&uacute;ng t&ocirc;i ở đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ với vai tr&ograve; l&agrave; t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một cầu nối để quảng b&aacute; về Việt Nam cho bạn b&egrave; Malaysia&quot;, Annuar khẳng định.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32676/gl7a5188-1564542667271577653893.jpg" style="height:391px; width:586px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến n&agrave;y như một m&oacute;n qu&agrave; tri thức d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c em học sinh của trường - Ảnh: B&Igrave;NH MINH</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32676/gl7a5217-1564542667277443596385.jpg" style="height:391px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">TNV quốc tế c&ugrave;ng chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh Việt Nam chuẩn bị c&aacute;c phần cơm cho người ngh&egrave;o - Ảnh: B&Igrave;NH MINH</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32676/gl7a5228-15645426672791086411718.jpg" style="height:391px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn trẻ người Malaysia chuẩn bị bữa trưa sau khi kết th&uacute;c hoạt động buổi s&aacute;ng - Ảnh: B&Igrave;NH MINH</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">B&Igrave;NH MINH (Tuổi Trẻ)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;