Phát động Lễ cưới tập thể năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 02/8,Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;cho biết, Trung t&acirc;m đang ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh&nbsp;Lễ cưới tập thể năm 2019 d&agrave;nh cho 100 cặp đ&ocirc;i c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32682/Dam%20cuoi%20tap%20the.png" style="height:851px; width:600px" /></span></span></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, chương tr&igrave;nh dự kiến diễn ra ng&agrave;y 02/9 tại Trung t&acirc;m Hội nghị tiệc cưới Queen Plaza Kỳ H&ograve;a, Quận 10. Đối tượng tham gia lễ cưới l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n, người lao động, gi&aacute;o vi&ecirc;n đang l&agrave;m việc tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; khu vực l&acirc;n cận. Chương tr&igrave;nh ưu ti&ecirc;n cho người c&oacute; thu nhập thấp, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n bị tai nạn lao động, mất việc l&agrave;m, người khuyết tật...</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:inherit; color:inherit">Điều kiện tham gia chương tr&igrave;nh: C&aacute;c cặp đ&ocirc;i c&oacute; giấy đăng k&yacute; kết h&ocirc;n v&agrave; chưa tổ chức đ&aacute;m cưới. Ph&iacute; tr&aacute;ch nhiệm tham gia lễ cưới l&agrave; 1 triệu đồng/cặp. C&aacute;c đ&ocirc;i sẽ được hỗ trợ 1 b&agrave;n tiệc, trang phục, trang điểm, album cưới, ảnh cưới v&agrave; nhiều phần qu&agrave; kh&aacute;c...</span></span></span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguồn: Long Hồ -&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Thanhuytphcm.vn</span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;