Phát động Lễ cưới tập thể năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 02/8,Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;cho biết, Trung t&acirc;m đang ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh&nbsp;Lễ cưới tập thể năm 2019 d&agrave;nh cho 100 cặp đ&ocirc;i c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32682/Dam%20cuoi%20tap%20the.png" style="height:851px; width:600px" /></span></span></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, chương tr&igrave;nh dự kiến diễn ra ng&agrave;y 02/9 tại Trung t&acirc;m Hội nghị tiệc cưới Queen Plaza Kỳ H&ograve;a, Quận 10. Đối tượng tham gia lễ cưới l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n, người lao động, gi&aacute;o vi&ecirc;n đang l&agrave;m việc tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; khu vực l&acirc;n cận. Chương tr&igrave;nh ưu ti&ecirc;n cho người c&oacute; thu nhập thấp, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n bị tai nạn lao động, mất việc l&agrave;m, người khuyết tật...</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:inherit; color:inherit">Điều kiện tham gia chương tr&igrave;nh: C&aacute;c cặp đ&ocirc;i c&oacute; giấy đăng k&yacute; kết h&ocirc;n v&agrave; chưa tổ chức đ&aacute;m cưới. Ph&iacute; tr&aacute;ch nhiệm tham gia lễ cưới l&agrave; 1 triệu đồng/cặp. C&aacute;c đ&ocirc;i sẽ được hỗ trợ 1 b&agrave;n tiệc, trang phục, trang điểm, album cưới, ảnh cưới v&agrave; nhiều phần qu&agrave; kh&aacute;c...</span></span></span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguồn: Long Hồ -&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Thanhuytphcm.vn</span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;