"Hành trình Hồng" dành cho con em thanh niên công nhân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 04/8, Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng Tổng c&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n (Saigontourist), Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; GTVT S&agrave;i G&ograve;n (Samco), Tổng C&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n (Satra) tổ chức Chương tr&igrave;nh &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh Hồng&rdquo; năm 2019 d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi học giỏi chăm &ndash; ngoan &ndash; t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động h&egrave;, c&aacute;c em thiếu nhi l&agrave; con em c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32690/IMG_6435.JPG" style="height:342px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c em thiếu nhi tham gia &quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh Hồng&quot; chụp ảnh lưu niệm tại tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;nh tr&igrave;nh c&oacute; sự tham dự của đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Vũ &ndash; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Nguyễn Ho&agrave;ng Việt &ndash; UV. BTV Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; GTVT S&agrave;i G&ograve;n (Samco) v&agrave; thu h&uacute;t sự tham gia của 100 em thiếu nhi, c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bắt&nbsp; đầu chuyến H&agrave;nh tr&igrave;nh Hồng, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; đến viếng tượng đ&agrave;i B&aacute;c Hồ tại Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhằm động vi&ecirc;n v&agrave; kh&iacute;ch lệ tinh thần hiếu học của c&aacute;c em thiếu nhi trước khi bước v&agrave;o năm học mới, Ban Tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh tặng cho c&aacute;c em thiếu nhi những phần qu&agrave; thay cho lời ch&uacute;c d&agrave;nh cho c&aacute;c em mong rằng năm học tới c&aacute;c em sẽ học tập thật tốt v&agrave; đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch tốt trong năm học mới sắp tới. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ h&agrave;nh tr&igrave;nh, c&aacute;c em thiếu nhi được tham quan Bảo t&agrave;ng lịch sử Việt Nam v&agrave; Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh (Chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh). Đến với bảo t&agrave;ng, c&aacute;c em thiếu nhi rất th&iacute;ch th&uacute; khi được nghe c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; thuyết minh về lịch sử văn h&oacute;a Việt Nam c&aacute;c thời kỳ; được nghe thuyết minh về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Th&ocirc;ng qua hoạt động &yacute; nghĩa n&agrave;y sẽ r&egrave;n luyện cho thế hệ trẻ tinh thần tự gi&aacute;c t&igrave;m hiểu lịch sử d&acirc;n tộc v&agrave; x&acirc;y dựng, bồi đắp được t&igrave;nh y&ecirc;u với B&aacute;c, với qu&ecirc; hương đất nước của c&aacute;c em thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điểm đến cuối c&ugrave;ng của H&agrave;nh tr&igrave;nh Hồng l&agrave; C&ocirc;ng vi&ecirc;n văn h&oacute;a Đầm Sen. Đến với Đầm Sen, c&aacute;c em thiếu nhi được tham quan v&agrave; thoải m&aacute;i vui chơi, được thỏa những ước mơ cũng như xua tan đi những mệt mỏi sau những ng&agrave;y học tập đầy căng thẳng, chuẩn bị một tinh thần thật tốt cho năm học mới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh Hồng&rdquo; được tổ chức thật sự c&oacute; &yacute; nghĩa v&igrave; đ&atilde; tạo điều kiện cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, con em c&ocirc;ng nh&acirc;n được vui chơi như c&aacute;c bạn đồng trang lứa kh&aacute;c. Mong rằng H&agrave;nh tr&igrave;nh Hồng sẽ lu&ocirc;n l&agrave; những h&agrave;nh tr&igrave;nh bổ &iacute;ch, đ&aacute;ng nhớ trong mỗi em thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">YẾN THANH</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;