"Hành trình Hồng" dành cho con em thanh niên công nhân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 04/8, Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng Tổng c&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n (Saigontourist), Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; GTVT S&agrave;i G&ograve;n (Samco), Tổng C&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n (Satra) tổ chức Chương tr&igrave;nh &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh Hồng&rdquo; năm 2019 d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi học giỏi chăm &ndash; ngoan &ndash; t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động h&egrave;, c&aacute;c em thiếu nhi l&agrave; con em c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32690/IMG_6435.JPG" style="height:342px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c em thiếu nhi tham gia &quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh Hồng&quot; chụp ảnh lưu niệm tại tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;nh tr&igrave;nh c&oacute; sự tham dự của đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Vũ &ndash; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Nguyễn Ho&agrave;ng Việt &ndash; UV. BTV Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; GTVT S&agrave;i G&ograve;n (Samco) v&agrave; thu h&uacute;t sự tham gia của 100 em thiếu nhi, c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bắt&nbsp; đầu chuyến H&agrave;nh tr&igrave;nh Hồng, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; đến viếng tượng đ&agrave;i B&aacute;c Hồ tại Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhằm động vi&ecirc;n v&agrave; kh&iacute;ch lệ tinh thần hiếu học của c&aacute;c em thiếu nhi trước khi bước v&agrave;o năm học mới, Ban Tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh tặng cho c&aacute;c em thiếu nhi những phần qu&agrave; thay cho lời ch&uacute;c d&agrave;nh cho c&aacute;c em mong rằng năm học tới c&aacute;c em sẽ học tập thật tốt v&agrave; đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch tốt trong năm học mới sắp tới. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ h&agrave;nh tr&igrave;nh, c&aacute;c em thiếu nhi được tham quan Bảo t&agrave;ng lịch sử Việt Nam v&agrave; Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh (Chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh). Đến với bảo t&agrave;ng, c&aacute;c em thiếu nhi rất th&iacute;ch th&uacute; khi được nghe c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; thuyết minh về lịch sử văn h&oacute;a Việt Nam c&aacute;c thời kỳ; được nghe thuyết minh về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Th&ocirc;ng qua hoạt động &yacute; nghĩa n&agrave;y sẽ r&egrave;n luyện cho thế hệ trẻ tinh thần tự gi&aacute;c t&igrave;m hiểu lịch sử d&acirc;n tộc v&agrave; x&acirc;y dựng, bồi đắp được t&igrave;nh y&ecirc;u với B&aacute;c, với qu&ecirc; hương đất nước của c&aacute;c em thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điểm đến cuối c&ugrave;ng của H&agrave;nh tr&igrave;nh Hồng l&agrave; C&ocirc;ng vi&ecirc;n văn h&oacute;a Đầm Sen. Đến với Đầm Sen, c&aacute;c em thiếu nhi được tham quan v&agrave; thoải m&aacute;i vui chơi, được thỏa những ước mơ cũng như xua tan đi những mệt mỏi sau những ng&agrave;y học tập đầy căng thẳng, chuẩn bị một tinh thần thật tốt cho năm học mới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh Hồng&rdquo; được tổ chức thật sự c&oacute; &yacute; nghĩa v&igrave; đ&atilde; tạo điều kiện cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, con em c&ocirc;ng nh&acirc;n được vui chơi như c&aacute;c bạn đồng trang lứa kh&aacute;c. Mong rằng H&agrave;nh tr&igrave;nh Hồng sẽ lu&ocirc;n l&agrave; những h&agrave;nh tr&igrave;nh bổ &iacute;ch, đ&aacute;ng nhớ trong mỗi em thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">YẾN THANH</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;