Sống xanh và tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Nhắc đến sống xanh, ch&uacute;ng ta thường nghĩ đến những sinh hoạt đời thường hướng đến mục ti&ecirc;u sống th&acirc;n thiện v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường&hellip; V&agrave; xu hướng sống đẹp như thế đ&atilde; được c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh lan tỏa trong m&ugrave;a h&egrave; vừa qua.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32705/1-tuyen%20truyen%20bao%20ve%20moi%20truong.jpg" style="height:363px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh ĐH Kinh tế hướng dẫn c&aacute;ch sống xanh cho thiếu nhi.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">162 tuy&ecirc;́n hẻm văn minh - sạch đẹp - an toàn, 39 chung cư văn minh - sạch đẹp - an toàn, 50 trạm dừng, nh&agrave; chờ kiểu mẫu, an to&agrave;n, văn minh, đ&oacute; l&agrave; những nỗ lực m&agrave; c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; thực hiện&nbsp;để x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong m&ugrave;a h&egrave; vừa qua, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tuy&ecirc;n truyền n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường cho 302.684 người d&acirc;n, thanh thiếu nhi hướng dẫn ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn, vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm, chuyển h&oacute;a 557 điểm tồn đọng r&aacute;c th&agrave;nh mảng xanh; lắp đặt mới 1.727 th&ugrave;ng r&aacute;c; trồng mới, trồng dặm 60.434 c&acirc;y xanh; nạo v&eacute;t v&agrave; thu gom được khoảng 34 tấn r&aacute;c thải tại 72 tuyến k&ecirc;nh, rạch,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;ch tuy&ecirc;n truyền sống xanh của c&aacute;c bạn trẻ cũng được được thiết kế ph&ugrave; hợp với đối tượng thanh thiếu nhi.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32705/Lop%20hoc%20trong%20cay.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Lớp học trồng c&acirc;y</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại quận B&igrave;nh Thạnh, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n quận B&igrave;nh Thạnh phối hợp với Đo&agrave;n trường ĐH Khoa học x&atilde; hội v&agrave; nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh chương tr&igrave;nh &ldquo;Lớp học trồng c&acirc;y&rdquo; d&agrave;nh cho thiếu nhi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mở đầu &ldquo;Lớp học trồng c&acirc;y&rdquo;, Ban tổ chức đ&atilde; chiếu những đoạn phim đem tới những kiến thức cơ bản cho c&aacute;c em về c&aacute;c loại c&acirc;y v&agrave; tầm quan trọng của c&acirc;y xanh đối với đời sống, gi&aacute;o dục về c&aacute;ch c&acirc;y xanh đem lại oxy cho con người v&agrave; vạn vật.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tiếp sau b&agrave;i học l&agrave; cuộc thi t&igrave;m hiểu về vai tr&ograve; của c&acirc;y xanh với cuộc sống nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em ghi nhớ những điều đ&atilde; được học.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bốn đội đ&atilde; tham gia v&agrave; tạo n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; thật sự h&agrave;o hứng cho lớp học, kh&aacute;c hẳn những giờ học kh&ocirc; khan tr&ecirc;n lớp h&agrave;ng ng&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại huyện Cần Giờ, c&aacute;c chiến sĩ&nbsp;M&ugrave;a h&egrave; xanh trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng hăng say c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n địa phương thực hiện chiến dịch l&agrave;m sạch b&atilde;i biển. Ngo&agrave;i ra, tận dụng thế mạnh chuy&ecirc;n m&ocirc;n sư phạm, trong c&aacute;c buổi dạy x&oacute;a m&ugrave; chữ cho người d&acirc;n, c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n lồng gh&eacute;p nhiều c&acirc;u chuyện, chuy&ecirc;n đề về c&aacute;ch thức bảo vệ m&ocirc;i trường, ph&acirc;n loại v&agrave; t&aacute;i sử dụng r&aacute;c thải.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại đảo Thổ Chu (tỉnh Ki&ecirc;n Giang), xu hướng sống xanh c&ograve;n được c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh &ldquo;bắt s&oacute;ng&rdquo; ngay bằng c&aacute;ch lắp đặt 04 hệ thống điện mặt trời trị gi&aacute; 411 triệu đồng, tặng c&aacute;c chiến sĩ Hải qu&acirc;n, rồi tặng cải giỏ đi chợ cho người d&acirc;n, hạn chế sử dụng ni l&ocirc;ng tr&ecirc;n đảo.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32705/dien%20mat%20troi.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng TCT Điện lực TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại trạm Radar 610.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn Vũ Hồng Yến Phượng, sinh vi&ecirc;n trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ: &ldquo;28 ng&agrave;y sống xanh chỉ l&agrave; thời gian cụ thể, nhưng những g&igrave; m&agrave; chiến dịch mang đến như một l&agrave;n s&oacute;ng v&agrave; từ đ&oacute; h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen sống th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường cho người d&acirc;n cũng như ch&iacute;nh c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện. Điều n&agrave;y thật sự rất &yacute; nghĩa v&agrave; cũng l&agrave; điều khiến tụi m&igrave;nh hạnh ph&uacute;c nhất trong suốt chiến dịch&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32705/h%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh%20t%C6%B0%E1%BB%9Dng.jpg" style="height:389px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Bức tường tuy&ecirc;n truyền &quot;Sống xanh&quot; do c&aacute;c bạn chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện.</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">L&Acirc;M DŨNG</span></strong></p> <p style="text-align:right"><em><span style="font-size:14px">Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;