Hai đội viên đoạt huy chương bạc cuộc thi Toán quốc tế

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Bạn Nguyễn Minh Tr&iacute; v&agrave; bạn Huỳnh Minh Đạt (Học sinh lớp 6, trường THPT chuy&ecirc;n Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Ch&iacute; Minh; l&agrave; đội vi&ecirc;n Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; đoạt được Huy chương Bạc&nbsp;&nbsp;cuộc thi Olympiad to&aacute;n học Tổng hợp thế giới.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32706/TQT.jpg" style="height:390px; width:586px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Hai em Nguyễn Minh Tr&iacute; (tr&aacute;i) v&agrave; Huỳnh Minh Đạt nhận huy chương bạc WMO 2019 - Ảnh: K. B&Igrave;NH (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại v&ograve;ng chung kết cuộc thi Olympiad to&aacute;n học Tổng hợp thế giới - World MathFusion Olympiad 2019 (trước đ&acirc;y l&agrave; cuộc thi Olympiad To&aacute;n Thế giới World Mathematics Olympiad) do Hiệp hội Olympiad to&aacute;n học Tổng hợp Thế giới (WMO) tổ chức diễn ra tại Bangkok Th&aacute;i Lan, học sinh Trường THPT chuy&ecirc;n Trần Đại Nghĩa (TP HCM) đ&atilde; d&agrave;nh 2 HCB.<br /> <br /> Đ&acirc;y l&agrave; năm thứ tư Việt Nam tham dự v&ograve;ng chung kết c&ugrave;ng th&iacute; sinh đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Canada, H&agrave;n Quốc, Th&aacute;i Lan, Malaysia, Pakistan, Mexico, Indonesia, Philippines, Malaysia, Bangladesh. Tham dự cuộc thi n&agrave;y, đội tuyển Việt Nam c&oacute; 12 học sinh khối lớp 6 của c&aacute;c trường THCS tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trải qua hai phần thi c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; đồng đội, đội tuyển Việt Nam đ&atilde; đoạt nhiều giải thưởng: bạn Nguyễn Minh Tr&iacute; v&agrave; bạn Huỳnh Minh Đạt (học sinh trường THPT chuy&ecirc;n Trần Đại Nghĩa) c&ugrave;ng gi&agrave;nh Huy chương bạc, c&ograve;n lại 10 học sinh nhận Huy chương đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">12 học sinh xuất sắc tham dự v&ograve;ng chung kết WMO tại Th&aacute;i Lan năm nay đ&atilde; được tuyển chọn v&agrave; bồi dưỡng trong nhiều th&aacute;ng qua. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">World MathFusion Olympiad (WMO) l&agrave; kỳ thi to&aacute;n học quốc tế d&agrave;nh cho học sinh từ 8- 13 tuổi được tổ chức h&agrave;ng năm, thu h&uacute;t h&agrave;ng ngh&igrave;n học sinh từ c&aacute;c nước H&agrave;n Quốc, Trung Quốc, Th&aacute;i Lan, Canada, Anh&hellip; tham dự. WMO l&agrave; s&acirc;n chơi tr&iacute; tuệ cho c&aacute;c t&agrave;i năng to&aacute;n học trẻ tuổi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&agrave;i thi WMO ch&uacute; trọng t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, khả năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, tư duy suy luận trực gi&aacute;c v&agrave; khả năng giải quyết vấn đề, đặc biệt t&iacute;ch hợp kiến thức to&aacute;n học với khả năng &aacute;p dụng khoa học, c&ocirc;ng nghệ của học sinh. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh v&ograve;ng thi viết c&aacute; nh&acirc;n, học sinh c&ograve;n trải qua v&ograve;ng thi đồng đội, thiết kế s&aacute;ng tạo, giải to&aacute;n tiếp sức, qua đ&oacute; ph&aacute;t triển kỹ năng to&agrave;n diện của học sinh, đề cao t&iacute;nh thực tiễn, ứng dụng của to&aacute;n học trong đời sống.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>L&Acirc;M DŨNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;