Nhà Bè: “Hoa nở” cuối mùa chiến dịch

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">S&aacute;ng nay ng&agrave;y 15/8/2019, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; tổ chức Lễ b&agrave;n giao &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; cho đồng ch&iacute; Từ Minh T&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; Hiệp Phước.</p> <p style="text-align:justify">Đến tham dự buổi lễ c&oacute; sự hiện diện của Đồng ch&iacute; Phan Văn Tấn Ph&aacute;t, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố; Đồng ch&iacute; L&ecirc; Trọng Hải, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Quận Đo&agrave;n 10; Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n &ndash; Chỉ huy trưởng Chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Huyện; Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Hồng Thanh, B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Huyện &ndash; Cụm trưởng Cụm thi đua IV Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố; Đồng ch&iacute; Trần Hải Kh&aacute;nh &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Cơ quan Ch&iacute;nh quyền Huyện; Đồng ch&iacute; Hồ Thị Thanh V&acirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch UBND x&atilde; Hiệp Phước v&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n gia đ&igrave;nh bạn Từ Minh T&acirc;n c&ugrave;ng tham dự buổi lễ.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32712/IMG_7666.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Ng&ocirc;i nh&agrave; c&oacute; diện t&iacute;ch 40m<sup>2</sup>, m&aacute;i lợp t&ocirc;n, tường gạch, nền tr&aacute;n b&ecirc; t&ocirc;ng, l&oacute;t gạch men với tổng kinh ph&iacute; hơn 100 triệu đồng. Trong đ&oacute; hơn nửa kinh ph&iacute; được Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện vận động từ c&aacute;c đơn vị hỗ trợ của Cụm thi đua số IV &ndash; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố, Quận Đo&agrave;n 10, Đo&agrave;n Cơ quan Ch&iacute;nh quyền Huyện v&agrave; Chi đo&agrave;n Chi nh&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Đăng k&yacute; đất đai, số tiền c&ograve;n lại do gia đ&igrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;p. Đặc biệt, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o việc ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; những ng&agrave;y g&oacute;p c&ocirc;ng t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c chiến sỹ t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh C&ocirc;ng an Huyện v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n địa phương.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32712/IMG_7668.JPG" style="height:393px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Phan Văn Tấn Ph&aacute;t, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố đ&atilde; gửi lời ch&uacute;c mừng gia đ&igrave;nh c&oacute; một nơi ở khang trang hơn, ổn định hơn để tiếp tục l&agrave;m việc nhằm chung tay x&acirc;y dựng địa phương v&agrave; x&atilde; hội được ph&aacute;t triển. Đồng ch&iacute; khẳng định việc đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o c&ocirc;ng tr&igrave;nh tuy chỉ l&agrave; việc l&agrave;m nhỏ, nhưng c&oacute; nhiều &yacute; nghĩa, mong muốn c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn n&oacute;i chung v&agrave; bạn Từ Minh T&acirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng c&oacute; cuộc sống ấm &aacute;p hơn, nơi ở sinh hoạt khang trang hơn, tạo nguồn động vi&ecirc;n để c&aacute;c bạn tiếp tục vươn l&ecirc;n, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng x&atilde; hội tươi đẹp v&agrave; hạnh ph&uacute;c.</p> <p style="text-align:justify">Bạn Từ Minh T&acirc;n, c&aacute; nh&acirc;n thụ hưởng c&ocirc;ng tr&igrave;nh cũng đ&atilde; đại diện gia đ&igrave;nh gửi lời cảm ơn đến c&aacute;c đơn vị hỗ trợ, Huyện Đo&agrave;n, c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể địa phương đ&atilde; hỗ trợ nguồn lực để chỉnh trang, sửa chữa nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, trong đ&oacute; c&oacute; căn nh&agrave; của gia đ&igrave;nh v&agrave; rất vui mừng khi nơi ở được một căn nh&agrave; khang trang hơn, tho&aacute;t khỏi cảnh ngập &uacute;ng v&agrave; mưa dột như trước. Đồng thời bạn cũng đ&atilde; hứa quyết t&acirc;m sẽ tiếp tục phấn đầu học tập, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n, Hội, tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p địa phương trong thời gian tới.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32712/IMG_7680.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32712/IMG_7697.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32712/IMG_7699.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 10, Huyện Đo&agrave;n, đại diện Đảng ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n, c&aacute;c ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể x&atilde; cũng đ&atilde; c&oacute; một số phần qu&agrave; ch&uacute;c mừng gửi tặng đến gia đ&igrave;nh bạn Từ Minh T&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify">&ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n c&oacute; &yacute; nghĩa được thực hiện nhằm chăm lo nhu cầu nh&agrave; ở cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đối tượng ch&iacute;nh s&aacute;ch, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện. Đ&acirc;y l&agrave; 01 trong 02 căn nh&agrave; được b&agrave;n giao trong m&ugrave;a chiến dịch t&igrave;nh nguyện năm 2019 nh&acirc;n kỷ niệm 20 năm c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&egrave; của Trung ương Đo&agrave;n, g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển chung của địa phương v&agrave; Huyện, g&oacute;p phần ho&agrave;n th&agrave;nh mục ti&ecirc;u Quốc gia về x&acirc;y dựng N&ocirc;ng th&ocirc;n mới giai đoạn 2./.</p> <p style="text-align:right"><strong>MT</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;