Thiếu nhi quận 12 trồng cây xanh xây dựng khu vườn tuổi thơ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ ng&agrave;y 01.6 đến ng&agrave;y 20.7.2019, Hội đồng Đội quận 12 đ&atilde; phối hợp với Nh&agrave; Thiếu nhi, ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục &amp; Đ&agrave;o tạo quận chỉ đạo c&aacute;c li&ecirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh Khu vườn tuổi thơ năm 2019 với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi Quận 12 chăm l&agrave;m, s&aacute;ng tạo&rdquo;.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32713/b878cdb1bc1e5840010f.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi nhằm tuy&ecirc;n truyền cho học sinh &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường như: tự trồng c&acirc;y bằng c&aacute;c vật liệu t&aacute;i chế, chăm s&oacute;c c&acirc;y xanh, rau sạch v&agrave; tự thu hoạch., &hellip; Từ đ&oacute;, c&aacute;c em học được tinh thần r&egrave;n luyện th&acirc;n thể v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute;,&nbsp;t&igrave;m hiểu cuộc sống. Ngo&agrave;i ra, hội thi gi&uacute;p gi&aacute;o dục s&acirc;u rộng đến c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tinh thần tiết kiệm, hiểu được gi&aacute; trị của tinh thần y&ecirc;u lao động, c&oacute; &yacute; thức r&egrave;n luyện bản th&acirc;n xứng đ&aacute;ng cháu ngoan Bác H&ocirc;̀.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32713/c6e4444535ead1b488fb.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia hội thi, mỗi đơn vị phải thực hiện 2 nội dung &ldquo;Tạo khu vườn tuổi thơ&rdquo; v&agrave; &ldquo;Khoảnh khắc khu vườn tuổi thơ&rdquo; với những nội dung như: Phần tạo &ldquo;Khu vườn tuổi thơ&rdquo;: mỗi li&ecirc;n đội tổ chức đăng k&yacute; v&agrave; thực hiện l&agrave;m một Khu vườn với diện t&iacute;ch tối thiểu 30m<sup>2</sup> bằng h&igrave;nh thức dưới đất hoặc dạng treo, di động. Mỗi li&ecirc;n đội phải đảm bảo được qu&aacute; tr&igrave;nh hướng dẫn cho c&aacute;c đội vi&ecirc;n tham gia thiết kế khu vườn v&agrave; trồng c&aacute;c loại c&acirc;y xanh như: c&acirc;y kiểng, hoa, tr&aacute;i c&acirc;y, rau quả&hellip;&nbsp; đặc biệt l&agrave; c&acirc;y ngắn ng&agrave;y phải được tận dụng để tổ chức phi&ecirc;n chợ thiếu nhi hoặc được d&ugrave;ng cải thiện bữa ăn th&acirc;n thiện của c&aacute;c em ở nh&agrave; v&agrave; ở tại trường.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32713/5781e626978973d72a98.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần &ldquo;Khoảnh khắc khu vườn tuổi thơ&rdquo;: Mỗi li&ecirc;n đội phải chụp h&igrave;nh lại v&agrave; đăng l&ecirc;n mạng x&atilde; hội những h&igrave;nh ảnh đẹp của c&aacute;c em, người phụ tr&aacute;ch, cũng như sự h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của khu vườn từ khi bắt đầu gieo trồng đến l&uacute;c trưởng th&agrave;nh. H&agrave;nh động n&agrave;y g&oacute;p phần thiết thực trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục đến mọi người lối sống c&oacute; &iacute;ch v&agrave; đ&aacute;ng noi theo của c&aacute;c em thiếu nhi trong tạo lập lối sống xanh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhờ sự chăm lo thường xuy&ecirc;n cũng như c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&iacute; hiệu quả từ nh&agrave; Trường v&agrave; Tổng phụ tr&aacute;ch đội, đợt kiểm tra cuối năm học 2018 &ndash; 2019 c&oacute; 100% c&aacute;c li&ecirc;n đội đều thực hiện tốt Khu vườn tuổi thơ. Tại nhiều vườn rau của c&aacute;c Trường vẫn tiếp tục thu hoạch, mỗi đợt thu về khoảng 300.000đ đến 500.000đ g&oacute;p phần hỗ trợ cho c&aacute;c em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32713/757f89aef8011c5f4510.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong dịp n&agrave;y, đồng ch&iacute; Th&aacute;i Bảo Ng&acirc;n - B&iacute; thư Quận đo&agrave;n - Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi Quận 12 cho biết: &ldquo;Nh&igrave;n chung, m&ocirc; h&igrave;nh năm 2019 được triển khai hiệu quả v&agrave; c&oacute; c&aacute;ch l&agrave;m hay hơn so với năm 2019. Tất cả c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh đều đ&uacute;ng với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi Quận 12 chăm l&agrave;m, s&aacute;ng tạo&rdquo; v&agrave; ph&ugrave; hợp với phương ch&acirc;m của hội thi &ldquo;S&aacute;ng tạo &ndash; Tiết kiệm &ndash; An to&agrave;n&rdquo;. Nhận được sự quan t&acirc;m của địa phương, Khu vườn tuổi thơ được tuy&ecirc;n truyền rộng r&atilde;i v&agrave; thu h&uacute;t nhiều m&ocirc; h&igrave;nh đăng k&yacute;. Dịp n&agrave;y, hội thi đ&atilde; gi&aacute;o dục v&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c em bắt tay v&agrave;o thực hiện những phần việc bảo vệ m&ocirc;i trường vừa để r&egrave;n luyện sức khỏe, vừa để c&aacute;c em gắn kết, học hỏi với nhau. Ngo&agrave;i ra, hội thi đ&atilde; x&acirc;y dựng 80 s&acirc;n chơi với nhiều kỹ năng bổ &iacute;ch cho con em thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tại khu nh&agrave; trọ n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận n&oacute;i chung&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32713/7affdf76aed94a8713c8.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Khu vườn ước mơ để lại trong l&ograve;ng c&aacute;c em nhiều kỉ niệm vui tươi bằng những b&agrave;i học s&acirc;u sắc về bảo vệ m&ocirc;i trường xanh &ndash; sạch &ndash; đẹp v&agrave; c&aacute;c hoạt động t&igrave;m hiểu về cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>B&Iacute;CH NG&Acirc;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;