Ngày hội lớn của thanh niên Quận 12

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Thanh ni&ecirc;n Quận 12 đo&agrave;n kết, bản lĩnh, s&aacute;ng tạo, ti&ecirc;n phong tham gia x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị&quot; l&agrave; khẩu hiệu của&nbsp;</span>Đại hội Đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 12 lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;Quận 12.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(75, 75, 75); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;&#39;Nhiều gương s&aacute;ng thanh ni&ecirc;n&#39;</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 17.8, 160 đại biểu ch&iacute;nh thức thay mặt cho hơn 14 ngh&igrave;n&nbsp;hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n từ c&aacute;c cơ sở hội về tham dự Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 12 lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;Quận 12.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">5 năm qua (2014 &ndash; 2019), c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Quận 12 đạt được nhiều kết quả đ&aacute;ng ghi nhận. C&aacute;c hoạt động thanh ni&ecirc;n được tổ chức thường xuy&ecirc;n, tạo được sự&nbsp;lan tỏa trong cộng đồng g&oacute;p phần gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị, tư tưởng cho thanh ni&ecirc;n về l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, sống c&oacute; bản lĩnh, tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cụ thể trong nhiệm kỳ đ&atilde;&nbsp;ph&aacute;t triển được 9.197 hội vi&ecirc;n mới, th&agrave;nh lập mới 65 c&acirc;u lạc bộ, tổ đội nh&oacute;m, chi hội ngo&agrave;i nh&agrave; nước v&agrave; đơn vị sự nghiệp ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập, vận động hội vi&ecirc;n,&nbsp;thanh ni&ecirc;n tham gia hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện được 2.834 đơn vị m&aacute;u;&nbsp;tư vấn hướng nghiệp cho 11.850 lượt thanh ni&ecirc;n;&nbsp;giới thiệu việc l&agrave;m được 5.267 thanh ni&ecirc;n; tạo điều kiện giới thiệu cho hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n vay vốn 23,12 tỷ đồng từ Ng&acirc;n h&agrave;ng CSXH quận&nbsp;v&agrave; Quỹ Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp Th&agrave;nh phố, &hellip;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội LHTN Việt Nam quận&nbsp;đ&atilde; gi&uacute;p đỡ cảm h&oacute;a 57 thanh ni&ecirc;n c&oacute; biểu hiện vi phạm ph&aacute;p luật trở n&ecirc;n tiến bộ;&nbsp;c&ocirc;ng nhận 942 hội vi&ecirc;n đạt chuẩn r&egrave;n luyện bậc cơ bản, 278 hội vi&ecirc;n đạt chuẩn bậc 1 cấp quận;&nbsp;tuy&ecirc;n dương 549 gương thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch; tham gia v&agrave; hỗ trợ 14 hộ gia đ&igrave;nh thuộc diện hộ ngh&egrave;o ra khỏi chương tr&igrave;nh tăng hộ kh&aacute;, giảm hộ ngh&egrave;o, x&acirc;y dựng mới 03 và sửa chữa 16 căn nhà tình bạn cho thanh ni&ecirc;n khó khăn...</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32725/IMGL5749.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:350px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Quận ủy Q.12&nbsp;</em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trần Hữu Tr&iacute;&nbsp;ph&aacute;t biểu tại&nbsp;Đại hội</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(75, 75, 75)">Ph&aacute;t biểu tại Đại hội,&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(75, 75, 75); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">B&iacute; thư Quận ủy Quận 12&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(75, 75, 75)">Trần Hữu Tr&iacute;&nbsp;nhấn mạnh: &ldquo;Hội LHTN Việt Nam Quận 12 đ&atilde; ph&aacute;t hiện nhiều gương s&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, nhiều c&aacute;n bộ, hội vi&ecirc;n c&oacute; năng lực, đủ t&acirc;m huyết, l&agrave; nguồn c&aacute;n bộ bổ sung xứng đ&aacute;ng cho tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, cấp ủy, ch&iacute;nh quyền, hệ thống ch&iacute;nh trị địa phương, Ban Thường vụ Quận ủy, UBND Quận 12 ghi nhận, biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch, tinh thần phấn đấu của Hội LHTN VN Quận 12 trong nhiệm kỳ IV vừa qua&rdquo;.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32725/IMGL5767.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:350px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n Do&atilde;n Trường Quang, B&iacute; thư Quận ủy Trần Hữu Tr&iacute;, TUV, Chủ tịch UBND quận L&ecirc; Trương Hải Hiếu c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, đại biểu chụp ảnh lưu inệm</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(75, 75, 75)">Tại Đại hội, anh Hồ Tấn Đạt -&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN VN Th&agrave;nh phố đ&atilde; n&ecirc;u những vấn đề m&agrave; Ủy ban Hội Quận 12 nhiệm kỳ V cần lưu &yacute;: &ldquo;X&aacute;c định phong tr&agrave;o&nbsp;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&nbsp;l&agrave; phong tr&agrave;o ch&iacute;nh, cần quan t&acirc;m, t&iacute;ch cực, chủ động, s&aacute;ng tạo hơn nữa trong thực hiện phong tr&agrave;o, vận dụng ph&aacute;t huy tối đa chuy&ecirc;n m&ocirc;n của m&igrave;nh trong hoạt động t&igrave;nh nguyện, hoạt động tham gia x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị, đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; đặc biệt l&agrave; cuộc vận động &ldquo;Người d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch v&igrave; th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo;&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(75, 75, 75)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32725/125.jpg" style="height:350px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(75, 75, 75)"><em>Ra mắt 35 th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 12 lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024</em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau hai phi&ecirc;n l&agrave;m việc với tinh thần tập trung cao độ, Đại hội đ&atilde; hiệp thương chọn ra 35 th&agrave;nh vi&ecirc;n Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam Q.12;&nbsp;Anh L&ecirc; Th&agrave;nh Đạt - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n được Đại hội hiệp thương l&agrave;m Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Q.&nbsp;12; Ph&oacute; Chủ tịch Hội được hiệp thương lần lượt l&agrave; anh Nguyễn Mạnh Tuấn, anh Huỳnh Ngọc Huy v&agrave; chị Nguyễn Lệ Hằng. Tại Đại hội cũng đ&atilde; hiệp thương 08 anh, chị l&agrave; đại biểu tham&nbsp;dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mừng Đại hội, thanh ni&ecirc;n Q.12 xung k&iacute;ch v&igrave; cộng đồng</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận 12 lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, c&aacute;c bạn&nbsp;hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Q.12 đ&atilde; nỗ lực xung k&iacute;ch thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc c&oacute; hiệu quả, gi&uacute;p &iacute;ch&nbsp;cho x&atilde; hội, địa phương.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32727/1 (2).jpg" style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Trao tặng c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa nh&agrave; t&igrave;nh bạn cho gia đ&igrave;nh anh Trần Văn H&agrave;o</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi của th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội,&nbsp;Ủy ban Hội Quận, phường cũng tổ chức nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc c&oacute; hiệu quả nhằm ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng đại hội như:&nbsp;C&ocirc;ng tr&igrave;nh trải tạo m&ocirc;i trường dọc tuyến đường TL 17, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cải thiện s&acirc;n chơi thiếu nhi tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, phường Thạnh Lộc, trao tặng&nbsp;c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa nh&agrave; cho hai thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận v&agrave;&nbsp;c&aacute;c hoạt động trồng c&acirc;y bảo vệ m&ocirc;i trường,...&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32727/1 (1).jpg" style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao tặng c&ocirc;ng tr&igrave;nh cải tạo s&acirc;n chơi thiếu nhi tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32727/69373250_2462733437118413_372996963102097408_n.jpg" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng tr&igrave;nh cải tạo m&ocirc;i trường tại tuyến đường TL 17, phường Thạnh Lộc</span></em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TRẦN LỢI</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;