Ngày hội lớn của thanh niên Quận 12

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Thanh ni&ecirc;n Quận 12 đo&agrave;n kết, bản lĩnh, s&aacute;ng tạo, ti&ecirc;n phong tham gia x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị&quot; l&agrave; khẩu hiệu của&nbsp;</span>Đại hội Đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 12 lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;Quận 12.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(75, 75, 75); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;&#39;Nhiều gương s&aacute;ng thanh ni&ecirc;n&#39;</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 17.8, 160 đại biểu ch&iacute;nh thức thay mặt cho hơn 14 ngh&igrave;n&nbsp;hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n từ c&aacute;c cơ sở hội về tham dự Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 12 lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;Quận 12.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">5 năm qua (2014 &ndash; 2019), c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Quận 12 đạt được nhiều kết quả đ&aacute;ng ghi nhận. C&aacute;c hoạt động thanh ni&ecirc;n được tổ chức thường xuy&ecirc;n, tạo được sự&nbsp;lan tỏa trong cộng đồng g&oacute;p phần gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị, tư tưởng cho thanh ni&ecirc;n về l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, sống c&oacute; bản lĩnh, tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cụ thể trong nhiệm kỳ đ&atilde;&nbsp;ph&aacute;t triển được 9.197 hội vi&ecirc;n mới, th&agrave;nh lập mới 65 c&acirc;u lạc bộ, tổ đội nh&oacute;m, chi hội ngo&agrave;i nh&agrave; nước v&agrave; đơn vị sự nghiệp ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập, vận động hội vi&ecirc;n,&nbsp;thanh ni&ecirc;n tham gia hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện được 2.834 đơn vị m&aacute;u;&nbsp;tư vấn hướng nghiệp cho 11.850 lượt thanh ni&ecirc;n;&nbsp;giới thiệu việc l&agrave;m được 5.267 thanh ni&ecirc;n; tạo điều kiện giới thiệu cho hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n vay vốn 23,12 tỷ đồng từ Ng&acirc;n h&agrave;ng CSXH quận&nbsp;v&agrave; Quỹ Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp Th&agrave;nh phố, &hellip;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội LHTN Việt Nam quận&nbsp;đ&atilde; gi&uacute;p đỡ cảm h&oacute;a 57 thanh ni&ecirc;n c&oacute; biểu hiện vi phạm ph&aacute;p luật trở n&ecirc;n tiến bộ;&nbsp;c&ocirc;ng nhận 942 hội vi&ecirc;n đạt chuẩn r&egrave;n luyện bậc cơ bản, 278 hội vi&ecirc;n đạt chuẩn bậc 1 cấp quận;&nbsp;tuy&ecirc;n dương 549 gương thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch; tham gia v&agrave; hỗ trợ 14 hộ gia đ&igrave;nh thuộc diện hộ ngh&egrave;o ra khỏi chương tr&igrave;nh tăng hộ kh&aacute;, giảm hộ ngh&egrave;o, x&acirc;y dựng mới 03 và sửa chữa 16 căn nhà tình bạn cho thanh ni&ecirc;n khó khăn...</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32725/IMGL5749.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:350px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Quận ủy Q.12&nbsp;</em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trần Hữu Tr&iacute;&nbsp;ph&aacute;t biểu tại&nbsp;Đại hội</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(75, 75, 75)">Ph&aacute;t biểu tại Đại hội,&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(75, 75, 75); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">B&iacute; thư Quận ủy Quận 12&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(75, 75, 75)">Trần Hữu Tr&iacute;&nbsp;nhấn mạnh: &ldquo;Hội LHTN Việt Nam Quận 12 đ&atilde; ph&aacute;t hiện nhiều gương s&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, nhiều c&aacute;n bộ, hội vi&ecirc;n c&oacute; năng lực, đủ t&acirc;m huyết, l&agrave; nguồn c&aacute;n bộ bổ sung xứng đ&aacute;ng cho tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, cấp ủy, ch&iacute;nh quyền, hệ thống ch&iacute;nh trị địa phương, Ban Thường vụ Quận ủy, UBND Quận 12 ghi nhận, biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch, tinh thần phấn đấu của Hội LHTN VN Quận 12 trong nhiệm kỳ IV vừa qua&rdquo;.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32725/IMGL5767.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:350px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n Do&atilde;n Trường Quang, B&iacute; thư Quận ủy Trần Hữu Tr&iacute;, TUV, Chủ tịch UBND quận L&ecirc; Trương Hải Hiếu c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, đại biểu chụp ảnh lưu inệm</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(75, 75, 75)">Tại Đại hội, anh Hồ Tấn Đạt -&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN VN Th&agrave;nh phố đ&atilde; n&ecirc;u những vấn đề m&agrave; Ủy ban Hội Quận 12 nhiệm kỳ V cần lưu &yacute;: &ldquo;X&aacute;c định phong tr&agrave;o&nbsp;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&nbsp;l&agrave; phong tr&agrave;o ch&iacute;nh, cần quan t&acirc;m, t&iacute;ch cực, chủ động, s&aacute;ng tạo hơn nữa trong thực hiện phong tr&agrave;o, vận dụng ph&aacute;t huy tối đa chuy&ecirc;n m&ocirc;n của m&igrave;nh trong hoạt động t&igrave;nh nguyện, hoạt động tham gia x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị, đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; đặc biệt l&agrave; cuộc vận động &ldquo;Người d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch v&igrave; th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo;&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(75, 75, 75)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32725/125.jpg" style="height:350px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(75, 75, 75)"><em>Ra mắt 35 th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 12 lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024</em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau hai phi&ecirc;n l&agrave;m việc với tinh thần tập trung cao độ, Đại hội đ&atilde; hiệp thương chọn ra 35 th&agrave;nh vi&ecirc;n Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam Q.12;&nbsp;Anh L&ecirc; Th&agrave;nh Đạt - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n được Đại hội hiệp thương l&agrave;m Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Q.&nbsp;12; Ph&oacute; Chủ tịch Hội được hiệp thương lần lượt l&agrave; anh Nguyễn Mạnh Tuấn, anh Huỳnh Ngọc Huy v&agrave; chị Nguyễn Lệ Hằng. Tại Đại hội cũng đ&atilde; hiệp thương 08 anh, chị l&agrave; đại biểu tham&nbsp;dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mừng Đại hội, thanh ni&ecirc;n Q.12 xung k&iacute;ch v&igrave; cộng đồng</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận 12 lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, c&aacute;c bạn&nbsp;hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Q.12 đ&atilde; nỗ lực xung k&iacute;ch thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc c&oacute; hiệu quả, gi&uacute;p &iacute;ch&nbsp;cho x&atilde; hội, địa phương.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32727/1 (2).jpg" style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Trao tặng c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa nh&agrave; t&igrave;nh bạn cho gia đ&igrave;nh anh Trần Văn H&agrave;o</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi của th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội,&nbsp;Ủy ban Hội Quận, phường cũng tổ chức nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc c&oacute; hiệu quả nhằm ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng đại hội như:&nbsp;C&ocirc;ng tr&igrave;nh trải tạo m&ocirc;i trường dọc tuyến đường TL 17, c&ocirc;ng tr&igrave;nh cải thiện s&acirc;n chơi thiếu nhi tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, phường Thạnh Lộc, trao tặng&nbsp;c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa nh&agrave; cho hai thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận v&agrave;&nbsp;c&aacute;c hoạt động trồng c&acirc;y bảo vệ m&ocirc;i trường,...&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32727/1 (1).jpg" style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao tặng c&ocirc;ng tr&igrave;nh cải tạo s&acirc;n chơi thiếu nhi tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32727/69373250_2462733437118413_372996963102097408_n.jpg" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng tr&igrave;nh cải tạo m&ocirc;i trường tại tuyến đường TL 17, phường Thạnh Lộc</span></em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TRẦN LỢI</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;