Thi tìm sáng kiến cải cách hành chính hiệu quả

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 23/8/2019, tại Hội trường Sở T&agrave;i Ch&iacute;nh Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp với C&ocirc;ng đo&agrave;n Vi&ecirc;n chức v&agrave; Hội Cựu Chiến binh Khối đ&atilde; tổ chức Lễ khai mạc v&agrave; ph&aacute;t động thi trực tuyến v&ograve;ng loại - Hội thi &ldquo;Cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh&rdquo; năm 2019.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32729/img_6897_qiqx.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi l&agrave; giải ph&aacute;p thực hiện chủ đề năm 2019 <em>&ldquo;Năm đột ph&aacute; trong cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội&rdquo;, chủ đề &ldquo;Năm D&acirc;n vận Ch&iacute;nh quyền 2019&rdquo;</em>; nhằm tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục, n&acirc;ng cao nhận thức tr&aacute;ch nhiệm của đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trong việc thực hiện Kế hoạch cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n; ph&aacute;t huy c&aacute;c &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo, c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, xung k&iacute;ch tham gia cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời hội thi&nbsp;khơi dậy &yacute; thức tự gi&aacute;c, r&egrave;n luyện, tu dưỡng, đề cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, xung k&iacute;ch, hăng h&aacute;i tham gia v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh ở cơ quan, đơn vị nơi c&ocirc;ng t&aacute;c. Đồng thời l&agrave; hoạt động thiết thực nh&acirc;n kỷ niệm 70 năm ng&agrave;y B&aacute;c Hồ viết b&agrave;i b&aacute;o &quot;D&acirc;n vận&quot; (15/10/1949 - 15/10/2019), 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi tập trung xo&aacute;y v&agrave;o 5 nội dung gồm: c&aacute;c kiến thức cơ bản về cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, nhiệm vụ trọng t&acirc;m của TP thực hiện cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; Đề &aacute;n đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh; Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; c&aacute;c b&agrave;i b&aacute;o D&acirc;n vận của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; c&aacute;c &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo, hiến kế giải ph&aacute;p tham gia thực hiện hiệu quả 7 chương tr&igrave;nh đột ph&aacute; của Đảng bộ Th&agrave;nh phố v&agrave; 6 chương tr&igrave;nh trọng t&acirc;m của Đảng bộ Khối. Trong đ&oacute; trọng t&acirc;m l&agrave; chương tr&igrave;nh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, c&aacute;c s&aacute;ng kiến hoặc giải ph&aacute;p, c&aacute;ch l&agrave;m mới trong cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh c&oacute; khả năng mang lại lợi &iacute;ch thiết thực, n&acirc;ng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh ở cơ quan, đơn vị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi gồm 2 v&ograve;ng. Tại v&ograve;ng loại, c&aacute;c th&iacute; sinh dự thi trả lời 50 c&acirc;u hỏi trắc nghiệm trong v&ograve;ng 20 ph&uacute;t, sau đ&oacute; thực hiện phần viết b&agrave;i tự luận với độ d&agrave;i dưới 1.000 từ trong v&ograve;ng tối đa 40 ph&uacute;t. Phần thi trực tuyến được tổ chức tr&ecirc;n tại: <a href="http://cchc2019.xn--thitrctuyn-1s3e2v.vn/">http://cchc2019.xn--thitrctuyn-1s3e2v.vn/</a>, <a href="http://doankhoidanchinhdangtphcm.vn/">http://doankhoidanchinhdangtphcm.vn/</a>. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">10 th&iacute; sinh cao điểm nhất sẽ được lựa chọn để tham gia v&ograve;ng chung kết. Tại v&ograve;ng chung kết, c&aacute;c th&iacute; sinh sẽ tham gia phần thi kiến thức chung v&agrave; phần tr&igrave;nh b&agrave;y, bảo vệ &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, đề &aacute;n, m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, c&aacute;ch l&agrave;m hay của bản th&acirc;n m&igrave;nh tại đơn vị trong thực hiện cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của đơn vị trước Hội đồng Gi&aacute;m khảo. Th&iacute; sinh được tự chọn h&igrave;nh thức thi như thuyết tr&igrave;nh, s&acirc;n khấu h&oacute;a&hellip;, được quyền trợ gi&uacute;p của đồng nghiệp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua hai&nbsp;ng&agrave;y tổ chức thi, Đợt 1 - V&ograve;ng loại Hội thi đ&atilde; thu h&uacute;t <strong>1.731</strong> lượt l&agrave;m b&agrave;i của <strong>1.324 </strong>th&iacute; sinh đến từ hơn 60 đơn vị thuộc Khối. Đợt 2,3 - V&ograve;ng loại Hội thi sẽ diễn ra v&agrave;o từ ng&agrave;y 30/8/2019 đến ng&agrave;y 06/9/2019.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32729/img_6903_edax.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>V.L</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;