Thi tìm sáng kiến cải cách hành chính hiệu quả

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 23/8/2019, tại Hội trường Sở T&agrave;i Ch&iacute;nh Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp với C&ocirc;ng đo&agrave;n Vi&ecirc;n chức v&agrave; Hội Cựu Chiến binh Khối đ&atilde; tổ chức Lễ khai mạc v&agrave; ph&aacute;t động thi trực tuyến v&ograve;ng loại - Hội thi &ldquo;Cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh&rdquo; năm 2019.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32729/img_6897_qiqx.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi l&agrave; giải ph&aacute;p thực hiện chủ đề năm 2019 <em>&ldquo;Năm đột ph&aacute; trong cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội&rdquo;, chủ đề &ldquo;Năm D&acirc;n vận Ch&iacute;nh quyền 2019&rdquo;</em>; nhằm tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục, n&acirc;ng cao nhận thức tr&aacute;ch nhiệm của đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trong việc thực hiện Kế hoạch cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n; ph&aacute;t huy c&aacute;c &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo, c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, xung k&iacute;ch tham gia cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời hội thi&nbsp;khơi dậy &yacute; thức tự gi&aacute;c, r&egrave;n luyện, tu dưỡng, đề cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, xung k&iacute;ch, hăng h&aacute;i tham gia v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh ở cơ quan, đơn vị nơi c&ocirc;ng t&aacute;c. Đồng thời l&agrave; hoạt động thiết thực nh&acirc;n kỷ niệm 70 năm ng&agrave;y B&aacute;c Hồ viết b&agrave;i b&aacute;o &quot;D&acirc;n vận&quot; (15/10/1949 - 15/10/2019), 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi tập trung xo&aacute;y v&agrave;o 5 nội dung gồm: c&aacute;c kiến thức cơ bản về cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, nhiệm vụ trọng t&acirc;m của TP thực hiện cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; Đề &aacute;n đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh; Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; c&aacute;c b&agrave;i b&aacute;o D&acirc;n vận của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; c&aacute;c &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo, hiến kế giải ph&aacute;p tham gia thực hiện hiệu quả 7 chương tr&igrave;nh đột ph&aacute; của Đảng bộ Th&agrave;nh phố v&agrave; 6 chương tr&igrave;nh trọng t&acirc;m của Đảng bộ Khối. Trong đ&oacute; trọng t&acirc;m l&agrave; chương tr&igrave;nh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, c&aacute;c s&aacute;ng kiến hoặc giải ph&aacute;p, c&aacute;ch l&agrave;m mới trong cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh c&oacute; khả năng mang lại lợi &iacute;ch thiết thực, n&acirc;ng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh ở cơ quan, đơn vị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi gồm 2 v&ograve;ng. Tại v&ograve;ng loại, c&aacute;c th&iacute; sinh dự thi trả lời 50 c&acirc;u hỏi trắc nghiệm trong v&ograve;ng 20 ph&uacute;t, sau đ&oacute; thực hiện phần viết b&agrave;i tự luận với độ d&agrave;i dưới 1.000 từ trong v&ograve;ng tối đa 40 ph&uacute;t. Phần thi trực tuyến được tổ chức tr&ecirc;n tại: <a href="http://cchc2019.xn--thitrctuyn-1s3e2v.vn/">http://cchc2019.xn--thitrctuyn-1s3e2v.vn/</a>, <a href="http://doankhoidanchinhdangtphcm.vn/">http://doankhoidanchinhdangtphcm.vn/</a>. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">10 th&iacute; sinh cao điểm nhất sẽ được lựa chọn để tham gia v&ograve;ng chung kết. Tại v&ograve;ng chung kết, c&aacute;c th&iacute; sinh sẽ tham gia phần thi kiến thức chung v&agrave; phần tr&igrave;nh b&agrave;y, bảo vệ &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, đề &aacute;n, m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, c&aacute;ch l&agrave;m hay của bản th&acirc;n m&igrave;nh tại đơn vị trong thực hiện cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của đơn vị trước Hội đồng Gi&aacute;m khảo. Th&iacute; sinh được tự chọn h&igrave;nh thức thi như thuyết tr&igrave;nh, s&acirc;n khấu h&oacute;a&hellip;, được quyền trợ gi&uacute;p của đồng nghiệp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua hai&nbsp;ng&agrave;y tổ chức thi, Đợt 1 - V&ograve;ng loại Hội thi đ&atilde; thu h&uacute;t <strong>1.731</strong> lượt l&agrave;m b&agrave;i của <strong>1.324 </strong>th&iacute; sinh đến từ hơn 60 đơn vị thuộc Khối. Đợt 2,3 - V&ograve;ng loại Hội thi sẽ diễn ra v&agrave;o từ ng&agrave;y 30/8/2019 đến ng&agrave;y 06/9/2019.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32729/img_6903_edax.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>V.L</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;