Chung tay vì quận 8 văn minh, hiện đại, nghĩa tình

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, Đại hội Đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 8 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đ&atilde; được diễn ra, 162 đại biểu đại diện cho 94.989 hội vi&ecirc;n Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 8 về tham dự đại hội.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32784/A1.JPG" style="height:333px; width:500px" /><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32780/A1.JPG" style="height:333px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quang cảnh Đại hội</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&iacute;ch cực hỗ trợ thanh ni&ecirc;n lập nghiệp</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong nhiệm kỳ qua, với khẩu hiệu: &ldquo;Thanh ni&ecirc;n r&egrave;n đức, luyện t&agrave;i, xung k&iacute;ch, x&acirc;y dựng Quận 8 văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo; Hội LHTN Việt Nam Quận 8 đ&atilde; nỗ lực đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n, tập trung khai th&aacute;c c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội hỗ trợ thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế, n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; đưa hoạt động t&igrave;nh nguyện đi v&agrave;o chiều s&acirc;u, thể hiện tốt vai tr&ograve; người bạn đồng h&agrave;nh của Thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng t&aacute;c hỗ trợ thanh ni&ecirc;n địa phương lập nghiệp của Hội LHTN Việt Nam Quận 8 gặt h&aacute;i được rất nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng. Theo đ&oacute;, Uỷ ban Hội Quận 8 thường xuy&ecirc;n phối hợp với c&aacute;c đơn vị như: Trung t&acirc;m Hướng nghiệp, Đ&agrave;o tạo nghề v&agrave; Giới thiệu việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố; Trung t&acirc;m Khởi nghiệp Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Ph&ograve;ng Lao động Thương binh v&agrave; X&atilde; hội Quận 8, Ng&acirc;n h&agrave;ng Ch&iacute;nh s&aacute;ch X&atilde; hội Quận 8&hellip; để giới thiệu, t&igrave;m kiếm việc l&agrave;m, hướng nghiệp, hỗ trợ vay vốn, gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế hiệu quả, l&agrave;m gi&agrave;u ch&iacute;nh đ&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, Ủy ban Hội Quận 8 đ&atilde; cho ra mắt Văn ph&ograve;ng tư vấn vay vốn v&agrave; giới thiệu việc l&agrave;m thanh ni&ecirc;n quận 8. Văn ph&ograve;ng đặt tại trụ sở cơ quan Quận Đo&agrave;n Quận 8 (Số 11 &ndash; 13 đường Dương Bạch Mai, phường 5, quận 8). Văn ph&ograve;ng l&agrave; cầu nối xử l&yacute;, cung cấp th&ocirc;ng tin, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n v&agrave; đ&aacute;p ứng nhu cầu giữa một b&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trong v&agrave; ngo&agrave;i quận c&oacute; nhu cầu tuyển dụng lao động với một b&ecirc;n l&agrave; thanh ni&ecirc;n, người lao động c&oacute; nhu cầu về việc l&agrave;m.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32784/A2.JPG" style="height:346px; width:500px" /><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32780/A2.JPG" style="height:346px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những nỗ lực của m&igrave;nh, Hội LHTN Việt Nam Quận 8 đ&atilde; giới thiệu việc l&agrave;m cho 10.229 lượt thanh ni&ecirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; 3.217 thanh ni&ecirc;n c&oacute; việc l&agrave;m ổn định; hỗ trợ cho 3.154 thanh ni&ecirc;n vay vốn, với tổng số tiền 31,66 tỷ đồng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Hội LHTN Việt Nam Quận 8 đ&atilde; đồng h&agrave;nh v&agrave; hỗ trợ 11 phương tiện sinh kế cho 11 bạn thanh ni&ecirc;n ho&agrave;n lương, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn với tổng số tiền l&agrave; 79 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Sẽ c&oacute; 40 điểm &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường được &ldquo;x&oacute;a sổ&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Đại hội, Hội LHTN Việt Nam Quận 8 cũng đ&atilde; đề ra phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n (Nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024). Trong đ&oacute;, Hội LHTN Việt Nam Quận 8 đưa ra đề &aacute;n &ldquo;Giải quyết 40 điểm &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, đảm bảo m&ocirc;i trường tại c&aacute;c tuyến rạch v&agrave; chuyển h&oacute;a 10 điểm &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường th&agrave;nh vườn hoa, vườn rau, khu vui chơi thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 8&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua đề &aacute;n n&agrave;y, Hội LHTN Việt Nam Quận 8 mong muốn g&oacute;p phần tạo m&ocirc;i trường xanh &ndash; sạch đ&aacute;p ứng đời sống của con người; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức cho người d&acirc;n trong việc bảo vệ m&ocirc;i trường, x&acirc;y dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng d&acirc;n cư, từng bước thực hiện x&atilde; hội h&oacute;a c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ m&ocirc;i trường theo chủ trương của Nh&agrave; nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Đại hội, đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh mong muốn Hội LHTN Việt Nam Quận 8 tiếp tục ph&aacute;t huy sức mạnh, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, t&agrave;i năng của thanh ni&ecirc;n để triển khai v&agrave; thực hiện tốt hơn nữa phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong nhiệm kỳ tới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n cũng nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024, Hội LHTN Việt Nam Quận 8 sẽ đứng trước nhiều th&aacute;ch thức v&agrave; cơ hội đan xen, điều n&agrave;y đ&ograve;i hỏi tổ chức Hội từ cấp quận đến cơ sở cần phải tập trung nghi&ecirc;n cứu, c&aacute;c giải ph&aacute;p để thực hiện tốt c&aacute;c phong tr&agrave;o, chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n lập nghiệp; truyền cảm hứng, niềm say m&ecirc; s&aacute;ng tạo cho thanh ni&ecirc;n trong học tập v&agrave; lao động.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32780/A3.JPG" style="height:330px; width:500px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32784/A3.JPG" style="height:330px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội cũng đ&atilde; hiệp thương bầu ra 31 đồng ch&iacute; trở th&agrave;nh Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 8 nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;