Phú Nhuận: Sinh hoạt truyền thống "Tự hào mùa thu lịch sử"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động kỷ niệm 74 năm Ng&agrave;y Nam bộ kh&aacute;ng chiến (23/9/1945 &ndash; 23/9/2019), đồng thời nhằm gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng trong thế hệ trẻ, ng&agrave;y 23/9 vừa qua Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội Cựu chiến binh &ndash; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Kh&aacute;ng chiến Hưu tr&iacute; &ndash; Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận Ph&uacute; Nhuận&nbsp;đ&atilde; phối hợp tổ chức đợt sinh hoạt truyền thống với chủ đề &ldquo;Tự h&agrave;o m&ugrave;a thu lịch sử&rdquo;.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32804/Trao qua san choi kien thuc lich su 23-9.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đợt sinh hoạt diễn ra tại 02 đơn vị: Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp &ndash; Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n quận v&agrave; Trường THCS Cầu Kiệu đ&atilde; thu h&uacute;t gần 1.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh tham gia. Qua phần &ocirc;n truyền thống của c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; Cựu chiến binh, C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Kh&aacute;ng chiến Hưu tr&iacute; v&agrave; s&acirc;n chơi kiến thức t&igrave;m hiểu kiến thức lịch sử, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; hiểu r&otilde; hơn về &yacute; nghĩa lịch sử của Ng&agrave;y Nam bộ kh&aacute;ng chiến, từ đ&oacute; th&ecirc;m tự h&agrave;o về truyền thống vẻ vang của đất nước v&agrave; d&acirc;n tộc.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;