Ý tưởng “Đọc sách cùng trẻ”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&Yacute; tưởng </strong><strong>&ldquo;</strong><strong>Đọc s&aacute;ch c&ugrave;ng trẻ</strong><strong>&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&aacute;c giả Ch&acirc;u Thị Cẩm Nhi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32831/11.jpg" style="height:500px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Như ch&uacute;ng ta đ&atilde; biết, x&acirc;y dựng x&atilde; hội học tập suốt đời l&agrave; một trong những chiến lược then chốt của gi&aacute;o dục nước ta. V&agrave;, một trong những h&agrave;nh trang kh&ocirc;ng thể thiếu về việc học tập suốt đời đ&oacute; l&agrave; x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&oacute;i quen v&agrave; kĩ năng đọc s&aacute;ch.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, x&atilde; hội ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, sự b&ugrave;ng nổ của c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin c&ugrave;ng với sự xuất hiện của internet, truyền h&igrave;nh kĩ thuật số v&agrave; nhiều thiết bị nghe &ndash; nh&igrave;n kh&aacute;c đ&atilde; l&agrave;m h&igrave;nh thức đọc trở n&ecirc;n phong ph&uacute; hơn. Việc đọc s&aacute;ch b&aacute;o điện tử, phương tiện nghe nh&igrave;n c&oacute; phần hiện đại hơn, thuận tiện hơn trong cuộc sống ng&agrave;y nay. Tuy nhi&ecirc;n, lựa chọn s&aacute;ch b&aacute;o điện tử để đọc như thế n&agrave;o l&agrave; hợp l&iacute; v&agrave; l&agrave;m sao biết được những th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n c&oacute; được kiểm chứng? Đ&oacute; l&agrave; một vấn đề g&acirc;y kh&oacute; khăn cho ch&uacute;ng ta, đặc biệt l&agrave; học sinh tiểu học &ndash; đang c&oacute; nhu cầu đọc s&aacute;ch để mở mang kiến thức.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với học sinh tiểu học, khi đọc s&aacute;ch, c&aacute;c em được tiếp x&uacute;c với c&aacute;c văn bản chuẩn mực về c&acirc;u chữ, tiếp x&uacute;c với c&aacute;ch tr&igrave;nh b&agrave;y vấn đề một c&aacute;ch mạch lạc v&agrave; dễ hiểu. Khi c&aacute;c em đọc nhiều s&aacute;ch, vốn từ của c&aacute;c em sẽ được mở rộng hơn nữa. Đọc nhiều s&aacute;ch gi&uacute;p c&aacute;c em ph&aacute;t triển khả năng ng&ocirc;n ngữ, x&acirc;y dựng v&agrave; r&egrave;n luyện th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch ngay từ khi c&ograve;n nhỏ.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, đối với học sinh tiểu học &ndash; những đối tượng vừa được tiếp x&uacute;c với việc đọc s&aacute;ch, c&aacute;c em cần c&oacute; sự gi&uacute;p đỡ của người hướng dẫn. Người hướng dẫn sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; c&aacute;ch đọc s&aacute;ch đ&uacute;ng hơn v&agrave; giải th&iacute;ch cho c&aacute;c em về những nội dung/ vấn đề c&aacute;c em thắc mắc, tạo sự hứng th&uacute; cho c&aacute;c em khi đọc s&aacute;ch. V&igrave; thế, Đo&agrave;n khoa Gi&aacute;o dục Tiểu học &ndash; Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tiến h&agrave;nh x&acirc;y dựng dự &aacute;n &ldquo;Đọc s&aacute;ch c&ugrave;ng trẻ&rdquo;.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự &aacute;n &ldquo;Đọc s&aacute;ch c&ugrave;ng trẻ&rdquo; được thiết kế dựa tr&ecirc;n hoạt động trải nghiệm theo chương tr&igrave;nh Gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng mới, gi&uacute;p học sinh h&igrave;nh th&agrave;nh văn h&oacute;a đọc giữa sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ của c&ocirc;ng nghệ v&agrave; Internet bằng những quyển s&aacute;ch hay v&agrave; những hoạt động trải nghiệm xung quanh chủ đề của mỗi th&aacute;ng. Sự ph&aacute;t triển v&agrave; chiếm ưu thế của mạng x&atilde; hội hay những th&uacute; ti&ecirc;u khiển hiện đại; chương tr&igrave;nh học ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều khiến thời gian v&agrave; th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch của trẻ ng&agrave;y c&agrave;ng hạn chế.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>M&ocirc; tả &yacute; tưởng: </em></strong></span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự &aacute;n được thực hiện mỗi th&aacute;ng 1 lần với c&aacute;c chủ đề như: Kh&aacute;m ph&aacute; bản th&acirc;n, t&ocirc;n sư trọng đạo, H&agrave;o h&ugrave;ng sử Việt, Biển đảo qu&ecirc; hương, Gia đ&igrave;nh, Bạn b&egrave; của em. Ở mỗi lần tổ chức, Ban Điều h&agrave;nh dự &aacute;n sẽ chọn chủ đề cho mỗi th&aacute;ng. Sau đ&oacute; Ban Điều h&agrave;nh sẽ chọn ra những quyển s&aacute;ch hay v&agrave; ngữ liệu ph&ugrave; hợp, từ đ&oacute; bắt đầu tổ chức c&aacute;c hoạt động trải nghiệm cho học sinh dựa tr&ecirc;n ngữ liệu đ&atilde; chọn.&nbsp; C&aacute;c bước l&ecirc;n lớp của dự &aacute;n như sau:</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Ổn định, chia nh&oacute;m</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Giới thiệu s&aacute;ch</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Đọc s&aacute;ch với ngữ liệu cho trước</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- T&igrave;m hiểu ngữ liệu bằng bộ c&acirc;u hỏi đ&atilde; chuẩn bị sẵn.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&aacute;c hoạt động trải nghiệm</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Chia sẻ cảm nhận của học sinh.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự &aacute;n &ldquo;Đọc s&aacute;ch c&ugrave;ng trẻ&rdquo; l&agrave; sự lồng gh&eacute;p, kết hợp giữa hoạt động trải nghiệm v&agrave; việc đọc s&aacute;ch. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, sau khi chia nh&oacute;m nhỏ c&aacute;c em đọc s&aacute;ch, th&agrave;nh vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch trong Ban điều h&agrave;nh&nbsp; sẽ c&ugrave;ng đọc v&agrave; hướng dẫn nh&oacute;m học sinh t&igrave;m hiểu kĩ hơn về ngữ liệu cho trước. Qua đ&oacute;, tạo sự hứng th&uacute; cho c&aacute;c em học sinh khi đọc s&aacute;ch, l&agrave;m cho giờ đọc s&aacute;ch của c&aacute;c em trở n&ecirc;n hấp dẫn, sinh động hơn, g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; x&acirc;y dựng t&igrave;nh y&ecirc;u đọc s&aacute;ch.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự &aacute;n được triển khai v&agrave; thực hiện từ th&aacute;ng 10/2018 &ndash; th&aacute;ng 5/2019, tại trường tiểu học Khai Minh(Ph&oacute; Đức Ch&iacute;nh, quận 1, Tp.HCM). Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện, b&ecirc;n cạnh sự quan t&acirc;m, hỗ trợ từ thầy c&ocirc;, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, dự &aacute;n c&ograve;n nhận được sự quan t&acirc;m, th&iacute;ch th&uacute;, h&agrave;o hứng tham gia, nhất l&agrave; sự mong chờ mỗi th&aacute;ng thực hiện của c&aacute;c em học sinh tại trường tiểu học Khai Minh.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Những nhu cầu về nguồn lực để thực hiện &yacute; tưởng: </em></strong></span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi thực hiện dự &aacute;n &ldquo; Đọc s&aacute;ch c&ugrave;ng trẻ&rdquo;, Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n khoa Gi&aacute;o dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh x&acirc;y dựng Ban điều h&agrave;nh dự &aacute;n. Ban điều h&agrave;nh gồm 10 - 15 sinh vi&ecirc;n c&oacute; học lực kh&aacute; trở l&ecirc;n, y&ecirc;u th&iacute;ch việc x&acirc;y dựng &yacute; tưởng c&aacute;c hoạt động. Ban điều h&agrave;nh sẽ:</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Căn cứ v&agrave;o t&igrave;nh h&igrave;nh đầu s&aacute;ch tại trường tiểu học, Ban điều h&agrave;nh chọn s&aacute;ch, đoạn ngữ liệu ph&ugrave; hợp với chủ đề ở mỗi th&aacute;ng.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Trực tiếp x&acirc;y dựng nội dung, l&ecirc;n &yacute; tưởng thực hiện c&aacute;c chủ đề.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Chuẩn bị dụng cụ, đồ d&ugrave;ng dạy học theo kế hoạch đ&atilde; được x&acirc;y dựng.(Những dụng cụ cần chuẩn bị thường l&agrave;: keo, m&uacute;t, giấy roki,..)</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Ở mỗi th&aacute;ng thực hiện, căn cứ v&agrave;o t&igrave;nh h&igrave;nh nh&acirc;n sự, Ban điều h&agrave;nh trực tiếp tuyển th&ecirc;m cộng t&aacute;c vi&ecirc;n để thực hiện dự &aacute;n tại trường tiểu học, sao cho số lượng nh&acirc;n sự thực hiện dự &aacute;n tại trường tiểu học từ 15 &ndash; 20 sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Ở mỗi th&aacute;ng, Ban điều h&agrave;nh ph&acirc;n c&ocirc;ng 1 bạn sinh vi&ecirc;n đứng lớp. (Bạn phụ tr&aacute;ch ch&iacute;nh về việc ổn định học sinh, hướng dẫn học sinh t&igrave;m hiểu s&aacute;ch th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động)</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nội dung dự &aacute;n ở mỗi th&aacute;ng, được Ban điều h&agrave;nh x&acirc;y dựng dựa tr&ecirc;n hoạt động trải nghiệm, Ban điều h&agrave;nh thường tận dụng những dụng cụ, vật liệu sẵn c&oacute; v&agrave; lồng gh&eacute;p v&agrave;o nội dung c&aacute;c hoạt động một c&aacute;ch kh&eacute;o l&eacute;o. V&igrave; thế, chi ph&iacute; cho mỗi th&aacute;ng thực hiện dự &aacute;n chỉ khoảng 500.000 đồng, bao gồm c&aacute;c chi ph&iacute;: in ấn background (d&ugrave;ng cho cả dự &aacute;n,v&igrave; mục đ&iacute;ch truyền th&ocirc;ng n&ecirc;n c&oacute; thể c&oacute; hoặc kh&ocirc;ng), in ấn standee, hỗ trợ đi lại cho Ban điều h&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c bạn cộng t&aacute;c vi&ecirc;n, nước uống, dụng cụ thực hiện dự &aacute;n, qu&agrave; b&aacute;nh cho c&aacute;c em học sinh.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Phương ph&aacute;p thực hiện: </em></strong></span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bước l&ecirc;n lớp của dự &aacute;n như sau:</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ổn định, chia nh&oacute;m</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giới thiệu s&aacute;ch</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đọc s&aacute;ch với ngữ liệu cho trước</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&igrave;m hiểu ngữ liệu bằng bộ c&acirc;u hỏi đ&atilde; chuẩn bị sẵn</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động trải nghiệm</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ cảm nhận của học sinh.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụ thể, đối với chủ đề đầu ti&ecirc;n của dự &aacute;n (được thực hiện v&agrave;o th&aacute;ng 10/2018 - Chủ đề th&aacute;ng 10: Kh&aacute;m ph&aacute; bản th&acirc;n), Ban điều h&agrave;nh lựa chọn giới thiệu đến học sinh đoạn ngữ liệu trong quyển s&aacute;ch <strong><em>Tottochan- C&ocirc; b&eacute; b&ecirc;n cửa sổ</em></strong><em>:</em></span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Chuẩn bị: S&aacute;ch &ldquo;Tottochan-C&ocirc; b&eacute; b&ecirc;n cửa sổ&rdquo;, bảng nh&oacute;m, giấy stick nhiều m&agrave;u, b&uacute;t mực, phiếu học tập, th&ugrave;ng phiếu, giấy A5 cắt đ&ocirc;i, qu&agrave; b&aacute;nh.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>- </em>Nội dung c&aacute;c hoạt động:</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ <strong><em>Hoạt động 1: Ổn định - Kết nh&oacute;m</em></strong></span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi ổn định c&aacute;c em học sinh, Ban điều h&agrave;nh sẽ tổ chức cho c&aacute;c em chơi một tr&ograve; chơi nhỏ để kết c&aacute;c em lại th&agrave;nh c&aacute;c nh&oacute;m nhỏ kh&aacute;c nhau.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ <strong><em>Hoạt động 2: S&aacute;ch ơi! Mở ra!</em></strong></span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Học sinh sẽ được t&igrave;m hiểu 2 c&acirc;u chuyện trong quyển s&aacute;ch <strong><em>T&ocirc;t-t&ocirc;-chan &ndash; C&ocirc; b&eacute; b&ecirc;n cửa sổ</em></strong> đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u chuyện về <strong><em>Ta-ka-ha-si</em></strong> v&agrave; c&acirc;u chuyện <strong><em>Ng&agrave;y thể thao</em></strong>:</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&acirc;u chuyện <strong><em>Ta-ka-ha-si</em></strong></span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giới thiệu đến c&aacute;c em học sinh về c&acirc;u chuyện trong quyển s&aacute;ch T&ocirc;t-t&ocirc;-chan &ndash; C&ocirc; b&eacute; b&ecirc;n cửa sổ v&agrave; nh&acirc;n vật Takahasi - đ&oacute; l&agrave; một c&acirc;u b&eacute; rất đặc biệt v&agrave; n&ecirc;u y&ecirc;u cầu đọc c&acirc;u chuyện Ta-ka-ha-si, t&igrave;m những từ ngữ n&oacute;i về ngoại h&igrave;nh, t&iacute;nh c&aacute;ch của Ta-ka-ha-si.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi học sinh đọc s&aacute;ch xong, sinh vi&ecirc;n đứng lớp sẽ lần lượt tổ chức đố c&oacute; thưởng cho c&aacute;c em học sinh.(Th&ocirc;ng qua những c&acirc;u hỏi: Ngoại h&igrave;nh của Ta-ka-ha-si tr&ocirc;ng như thế n&agrave;o? T&iacute;nh c&aacute;ch của Ta-ka-ha-si c&oacute; g&igrave; l&agrave;m em ấn tượng? Nếu đặt m&igrave;nh l&agrave; cậu b&eacute; Ta-ka-ha-si th&igrave; em sẽ cảm thấy như thế n&agrave;o? Nếu trong lớp c&oacute; một bạn như Ta-ka-ha-si, em sẽ l&agrave;m g&igrave;?</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sinh vi&ecirc;n đứng lớp, n&ecirc;u dẫn dắt sau đ&oacute; chuyển c&aacute;c em đến ngữ liệu thứ 2: &ldquo;C&aacute;c em nghĩ rằng những khiếm khuyết cơ thể của cậu b&eacute; sẽ l&agrave; trở ngại của cậu b&eacute;, điều m&agrave; cậu b&eacute; cảm thấy kh&ocirc;ng tự tin. Nhưng liệu c&aacute;c khiếm khuyết đ&oacute; c&oacute; phải l&agrave; trở ngại của Ta-ka-ha-si hay kh&ocirc;ng? B&acirc;y giờ, ch&uacute;ng ta sẽ t&igrave;m hiểu c&acirc;u chuyện Ng&agrave;y thể thao.&rdquo;</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&acirc;u chuyện <strong><em>Ng&agrave;y thể thao</em></strong></span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&ecirc;u: &ldquo;Mỗi năm, trường học của Ta-ka-ha-si đều tổ chức ng&agrave;y hội thể thao v&agrave; mọi người đều phải tham gia c&aacute;c phần thi trong ng&agrave;y hội.&rdquo;</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&ndash; Y&ecirc;u cầu HS n&ecirc;u dự đo&aacute;n cho c&acirc;u hỏi: &ldquo;Liệu Ta-ka-ha-si c&oacute; thể tham gia tốt c&aacute;c phần thi trong ng&agrave;y hội kh&ocirc;ng? V&igrave; sao?&rdquo;.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ndash; Y&ecirc;u cầu HS l&agrave;m việc theo nh&oacute;m 4 v&agrave; ph&aacute;t c&acirc;u chuyện Ng&agrave;y thể dục. HS trong nh&oacute;m đọc v&agrave; c&ugrave;ng chia sẻ c&acirc;u trả lời của m&igrave;nh cho c&acirc;u hỏi đ&atilde; n&ecirc;u.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ndash; Mời HS ph&aacute;t biểu &yacute; kiến về kết quả của dự đo&aacute;n v&agrave; n&ecirc;u cảm nhận sau khi đọc c&acirc;u chuyện.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ndash; Hỏi: &ldquo;Điều g&igrave; l&agrave;m cho cậu b&eacute; chiến thắng hầu hết tất cả c&aacute;c phần thi?&rdquo;.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ndash; N&ecirc;u kết luận: &ldquo;Ch&uacute;ng ta nghĩ rằng về th&acirc;n h&igrave;nh nhỏ b&eacute; v&agrave; khuyết tật của Taka-ha-si sẽ l&agrave; điểm yếu, l&agrave; trở ngại, nhưng với cậu, việc chấp nhận khiếm khuyết v&agrave; cố gắng hết m&igrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; điểm mạnh gi&uacute;p cậu trở th&agrave;nh ng&ocirc;i sao s&aacute;ng trong cuộc thi. Như vậy, điều quan trọng l&agrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; suy nghĩ t&iacute;ch cực về m&igrave;nh; hay lại tự ti về những điểm yếu của bản th&acirc;n.&rdquo;</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>+ Hoạt động 3: Ch&uacute;ng ta thật đặc biệt!</em></strong></span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ndash; Giới thiệu hoạt động &ldquo;H&atilde;y cho t&ocirc;i biết bạn l&agrave; ai?&rdquo;: HS viết, vẽ về bản th&acirc;n m&igrave;nh sao cho thật đặc biệt để mọi người c&oacute; thể nhận ra. HS kh&ocirc;ng ghi t&ecirc;n m&igrave;nh sẽ giữ lại phiếu.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ndash; Giới thiệu tr&ograve; chơi &ldquo;T&igrave;m bạn&rdquo;: &ldquo;Trong c&acirc;u chuyện thứ hai c&oacute; nhắc đến tr&ograve; chơi &ldquo;T&igrave;m mẹ&rdquo;. Thay v&agrave;o đ&oacute;, ch&uacute;ng ta sẽ chơi tr&ograve; chơi &ldquo;T&igrave;m bạn&rdquo;.&rdquo;</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ndash; Hướng dẫn HS chơi: HS gấp c&aacute;c tờ phiếu (ở đầu buổi) của m&igrave;nh lại v&agrave; cho v&agrave;o th&ugrave;ng phiếu. Sau đ&oacute;, GV cho từng HS bốc thăm một phiếu v&agrave; HS c&oacute; 1 ph&uacute;t để quan s&aacute;t c&aacute;c bạn trong lớp v&agrave; ghi t&ecirc;n người bạn m&agrave; m&igrave;nh nghĩ l&agrave; người trong phiếu v&agrave;o mặt sau tờ giấy.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ndash; Y&ecirc;u cầu một v&agrave;i HS n&ecirc;u t&ecirc;n người bạn m&igrave;nh dự đo&aacute;n, đo&aacute;n đ&uacute;ng sẽ được thưởng kẹo.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ndash; N&ecirc;u &yacute; nghĩa tr&ograve; chơi: &ldquo;Nhờ những điểm kh&aacute;c biệt, d&ugrave; đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; điểm tốt, hay l&agrave; điểm chưa tốt th&igrave; đ&oacute; l&agrave; những điều đặc biệt, gi&uacute;p ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng lẫn v&agrave;o những người kh&aacute;c. Ch&uacute;ng ta phải y&ecirc;u qu&yacute; điều đ&oacute;, biết ph&aacute;t huy những điểm mạnh của m&igrave;nh, cải thiện những điểm chưa tốt, để ho&agrave;n thiện m&igrave;nh hơn.&rdquo; (Mi&ecirc;u tả cụ thể, m&igrave;nh ngồi tổ n&agrave;o, chức vụ g&igrave;, năng khiếu g&igrave;, m&ocirc; tả sơ lược về bản th&acirc;n, sở th&iacute;ch, năng khiếu) Người đo&aacute;n tr&uacute;ng sẽ c&oacute; qu&agrave;.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>+ Hoạt động 4: C&ugrave;ng kh&aacute;m ph&aacute; bản th&acirc;n</em></strong></span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ndash; Ph&aacute;t giấy stick cho HS v&agrave; y&ecirc;u cầu HS ghi lại những cảm nhận về bản th&acirc;n, về những điểm mạnh (điều m&agrave; HS tự tin) v&agrave; điểm yếu (điều m&agrave; HS chưa tự tin) của bản th&acirc;n. Với điểm yếu, GV khuyến kh&iacute;ch HS phải trả lời c&acirc;u hỏi: &ldquo;L&agrave;m thế n&agrave;o để khắc phục điểm yếu đ&oacute;?&rdquo; v&agrave; ghi c&acirc;u trả lời v&agrave;o trong tờ giấy.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ndash; Quan s&aacute;t xung quanh v&agrave; chia sẻ c&ugrave;ng HS.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ndash; Mời một số HS chia sẻ về điều chưa tự tin của m&igrave;nh v&agrave; c&aacute;ch khắc phục.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ndash; Kết luận: &ldquo;Mỗi ch&uacute;ng ta c&oacute; những điều thật đặc biệt m&agrave; người kh&aacute;c kh&ocirc;ng c&oacute;. V&agrave; hơn hết, kh&ocirc;ng ai ho&agrave;n hảo cả. Ch&uacute;ng ta chỉ c&oacute; thể cố gắng để trở n&ecirc;n tốt hơn m&igrave;nh của hiện tại. H&atilde;y lu&ocirc;n tin tưởng v&agrave;o bản th&acirc;n rằng ch&uacute;ng ta c&oacute; thể thay đổi để ho&agrave;n thiện hơn.&rdquo;</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>+ Hoạt động 5: Dặn d&ograve;</em></strong></span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ndash; Tiếp tục đọc quyển s&aacute;ch</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ndash; Viết một đoạn hoặc một b&agrave;i cảm nhận về quyển s&aacute;ch hoặc một nh&acirc;n vật m&agrave; em th&iacute;ch.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>2.5. Quản l&yacute; rủi ro: </em></strong><em>(&Yacute; tưởng sẽ gặp những rủi ro n&agrave;o trong qu&aacute; tr&igrave;nh được hiện thực h&oacute;a: rủi ro t&agrave;i ch&iacute;nh, rủi ro c&ocirc;ng nghệ, rủi ro m&ocirc;i trường, c&aacute;c rủi ro kh&aacute;c&hellip;; Cần phải l&agrave;m g&igrave; để ngăn chặn, xử l&yacute; v&agrave; hạn chế những rủi ro đ&oacute;?)</em></span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ugrave;y v&agrave;o t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế của học sinh, kế hoạch hoạt động sẽ c&oacute; phần thay đổi sao cho ph&ugrave; hợp.</span></span></p> <p style="margin-left: 2.85pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện dự &aacute;n, vấn đề về thời gian cũng ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch thực hiện dự &aacute;n. Mỗi lần thực hiện, dự &aacute;n chỉ c&oacute; thời gian triển khai đến học sinh khoảng 40 - 45 ph&uacute;t (nếu thực hiện trong thời gian nhiều hơn sẽ ảnh hưởng đến giờ học ch&iacute;nh thức của học sinh). V&igrave; thế, nếu giải quyết được vấn đề thời gian, mỗi đợt thực hiện dự &aacute;n c&oacute; khoảng 60 &ndash; 70 ph&uacute;t, th&igrave; chất lượng hoạt động trong dự &aacute;n sẽ tăng cao, học sinh sẽ c&oacute; cơ hội tiếp x&uacute;c nhiều hơn với s&aacute;ch. Trong năm học 2019 &ndash; 2020, được sự hỗ trợ của Trường tiểu học Khai Minh, dự &aacute;n đ&atilde; được mở rộng thời gian thực hiện, gi&uacute;p học sinh tiếp cận nhiều hơn với s&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban điều h&agrave;nh dự &aacute;n cũng gặp kh&oacute; khăn trong vấn đề nguồn s&aacute;ch. Trong năm học 2018 &ndash; 2019, kế hoạch dự &aacute;n mỗi th&aacute;ng phụ thuộc v&agrave;o nguồn s&aacute;ch tại thư viện. Tuy nhi&ecirc;n, đối với mỗi loại s&aacute;ch, thư viện c&oacute; khoảng 5 -8 quyển, kh&ocirc;ng đủ cho mỗi lần thực hiện cho khoảng 70 học sinh. Sau một năm hoạt động, Ban Điều h&agrave;nh dự &aacute;n đ&atilde; trang bị được một đầu s&aacute;ch (số lượng khoảng 40 quyển) trong đ&oacute; c&oacute; nhiều mẫu chuyện nhỏ, gần gũi với c&aacute;c em học sinh, v&agrave; thuộc nhiều chủ đề kh&aacute;c nhau, sẽ tạo điều kiện cho Ban Điều h&agrave;nh chủ động trong việc x&acirc;y dựng, thiết kế c&aacute;c hoạt động, gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh tiếp cận nhiều hơn với s&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Việc b&igrave;nh chọn bắt đầu từ b&acirc;y giờ v&agrave; kết th&uacute;c v&agrave;o 23g00 ng&agrave;y 08/10/2019.</em></strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;